tisdag 3 juli 2012

Margreth Heirås företag tillhandahåller illegala för RUT- och ROT-uppdrag « Avpixlat

Margreth Heirås företag tillhandahåller illegala för RUT- och ROT-uppdrag « Avpixlat: Margreth Heirås företag tillhandahåller illegala för RUT- och ROT-uppdrag
Margreth Heirås

Margreth Heirås

ILLEGALA Regeringen och Miljöpartiet har i dagarna beslutat att den som uppehåller sig illegalt i Sverige ska få gratis sjukvård och låta sina barn gå i skolan. I detta och andra liknande politiska besluts grumliga undervegetation, där skillnanden mellan att befinna sig lagligt respektive olagligt i landet luckras upp, finns ett antal organisationer som på olika sätt underlättar de illegala invandrarnas vistelse i Sverige. En sådan är Arbetskooperativet ABIS, ett företag som ägs av bl.a. Margreth Heirås och som vid sidan av legitima asylsökande också låter illegala invandrare utföra RUT- och ROT-uppdrag, något som även med det förlåtande svenska regelverket är olagligt.

Förutom en synnerligen rudimentär Facebook-sida bedriver ABIS sin grumliga verksamhet med tämligen låg profil. I en artikel i vänstertidningen ETC från 2011 kan man dock läsa en del om organisationen. Av artikeln framgår bl.a. att en av initiativtagarna är Margreth “det handlar om baaaarn” Heirås som skämde ut sig i SVT Debatt för en tid sedan i en diskussion om de så kallade “ensamkommande flyktingbarnen”.

I artikeln berättar Heirås att ABIS anställer nyanlända asylsökande som annars riskerar att utnyttjas av oseriösa företagare. Problemet med resonemanget är bara att sedan etableringsreformen trädde i kraft 2010 har nyanlända som är inne i asylsystemet rätt att börja arbeta från dag ett i Sverige. Den som inte hittar ett arbete försörjs av staten via etableningsstödet de första två åren och därefter med försörjningsstöd (socialbidrag) av kommunen.

De enda invandrare i Sverige som riskerar att utnyttjas av oseriösa företagare (som för övrigt nästan alltid själva är invandrare) är de som uppehåller sig här illegalt, dvs de så kallade “gömda” som fått avslag på sin asylansökan i samtliga instanser, de så kallade “papperslösa” som aldrig ens brytt sig om att söka asyl i Sverige och sådana arbetskraftsinvandrare som tagit sig hit via skenanställningar och liknande arrangemang som regeingens och Miljöpartiets slarvigt hopkomna arbetskraftsinvandringsreform öppnat för.

Att starta ett företag i tjänstesektorn med särskilt syfte att ge legitimt asylsökande möjlighet att arbeta för sin försörjning i stället för att leva på bidrag från svenska skattebetalare är naturligtvis positivt. I ETC-artikeln kan man läsa att företaget tecknar kollektivavtal, betalar skatt och ser till att de anställda får skäliga löner och bra arbetsvillkor. Så långt är allt gott och väl.

Känner man till Margreth Heirås asylengagemang och läser det som sägs i artikeln om gömda och papperslösa väcks dock misstanken om att ABIS verksamhet också har en mer ljusskygg sida där man vid sidan av asylsökande också anlitar illegala invandrare. ABIS är enligt egen utsago en ideell organisation och menar kanske att man kan göra detta utan att göra sig skyldig till medhjälpsbrott mot utlänningslagen eftersom man inte erhåller någon ekonomisk vinning av det. Att anställa personer som inte har rätt att arbeta i Sverige och låta dem utföra ROT- och RUT-subventionerade uppdrag åt privatpersoner och företag torde dock ändå utgöra ett brott mot en lång rad lagar, föreskrifter och regler på den svenska arbetsmarknaden.

Hur förhåller det sig då i verkligheten? På ABIS Facebook-sida kan man läsa ett tack från Kerstin Lundgren i Lerum som är egenföretagare och driver något som heter Gröna Lundgrens Trädgårdsdesign. Så här skriver hon efter att ha brutit mot lagen och anlitat illegal aretskraft via ABIS:

Kerstin Lundgren tackar ABIS på Facebook

På Facebook hittar man också följande rop på hjälp från Julia Teglund i Göteborg:

Julia Teglund vädjar om hjälp för gömd på Facebook

Länk (som dock bara verkar fungera för den som är Facebook-medlem och har bjudits in till evenemanget)

När vi ringer det angivna telefonnumret under förevändning att ta företagets tjänster i anspråk svarar Renée Danielsson, en annan av eldsjälarna bakom ABIS. Vi berättar att vi har sett Julia Teglunds nödrop på Facebook men att vi är lite bekymrade över att det står “gömd behöver hjälp” som överskrift. Vi vill försäkra oss om att den person företaget skickar ut är inne i asylsystemet och har rätt att arbeta i Sverige.

Danielsson vill innan hon svarar först veta om vi känner Julia Teglund personligen. Det säger vi sanningsenligt att vi inte gör, vi har bara läst nödropet hon skrivit. Vi förklarar att vi vill ha en flyttstädning utförd i vår gamle fars bostadsrätt som ska säljas och att vi gärna bidrar till att invandrare får arbete men att vi hellre gör det schysst via ABIS än via någon av de otaliga svarta städfirmor som florerar på marknaden. Danielsson försäkrar oss då om att den person som ska utföra uppdraget är en riktig asylsökande och inte någon gömd eller papperslös.

Danielsson är dock en pratglad kvinna och efter en stunds konversation berättar hon att ABIS även använder sig av gömda och papperslösa men att man oftast inte skickar ut dessa tll företagets kunder. Kerstin Lundgrens tack till ABIS ovan antyder dock något annat. Vår teori är att man troligen bara skickar gömda och papperslösa till kunder som man litar på, som själva är införstådda med och positiva till detta, så som Kerstin Lundgren uppenbarligen varit. Danielssons besked till oss hade förmodligen blivit ett annat om vi varit oärliga och uppgett att vi var nära vän med Julia Teglund och att vi gärna velat hjälpa en gömd eller papperslös.

Vi beslutar oss för att pröva vår hypotes. Vi skickar därför ett längre mejl till ABIS för att vinna deras förtroende:

Hej,

Jag mejlar i stället för att ringa för att det är lite sent och fredag kväll. Vi talades vid på telefon tidigare idag med anledning av att jag sett Julia Teglunds rop efter någon som ville anlita en “gömd” för uppdrag. Det gällde en flyttstädning och eventuellt lite reparationsjobb hos min far i Göteborg, vars bostadsrätt ska säljas pga att han är gammal och flyttar till serviceboende. Jag skulle tro att bara städningen med fönsterputsning osv tar en hel dag i anspråk, det är en rätt stor lägenhet och sedan kanske en halv arbetsdag till för reparationsarbeten också. Det är inga avancerade saker, lite hål som behöver spackas igen, en del saker som sitter löst och behöver skruvas fast och avskavd färg här och där som behöver bättras på.

Vid vår kontakt hade jag inte pratat med min far utan kände bara till hans uttryckliga önskemål om att inte anlita något svart städföretag. Jag tog då för givet att han inte heller ville att någon gömd eller papperslös utförde jobben och eftersom det stod “gömd” i överskriften till Julias efterlysning så ville jag höra mig för med er hur det var med den saken. Nu har jag dock talat med min far och han har, tvärtemot vad jag trodde, inga synpunkter alls på detta. Han säger att han inte bryr sig om ifall det är en arbetskraftsinvandrare, asylsökande, gömd eller papperslös som gör jobbet, bara det blir ordentligt gjort och uppdraget sker vitt mellan honom (via mig) och er på ABIS.

Så, du kanske bara kan ge mig lite allmän info på mejlen om den person det är fråga om – om han är äldre eller yngre, vilket land han kommer från och om han förstår engelska eller svenska någorlunda och om han eventuellt är i Sverige som gömd eller papperslös, så jag vet om vi ska vara lite diskreta. Jag hör i så fall av mig på telefon igen på måndag och vi kan komma överens om dag och pris osv. Jag kommer att åka ned till Göteborg för att ta hand om försäljningen av lägenheten och kommer att vara där från mitten på nästa vecka och cirka två veckor framåt. Det går i princip bra att städa lägenheten vilken dag som helst under den perioden.

Vänliga hälsningar,

Vi får följande svar:

Fin pappa du har! Vi skickar Nazmije och Xhevdet. Nazmije är gömd flykting från Kosovo, gift och har två barn. Xhevdet är också från Kosovo, asylsökande, med fru och fyra barn. Det var honom jag berättade om på telefon som arbetade för tio kronor i timmen när han var gömd flykting. Hör av dig med förslag på dagar. Din tidsberäkning verkar välbaserad.

Många hälsningar

Renée Danielsson/ABIS

I ett separat mejl får vi också veta att “både Nazmije och Xhevdet talar bra svenska“. Det innebär alltså att de har uppehållit sig illegalt i Sverige under lång tid. Xhevdet, som med största säkerhet är identisk med den “Besim” som omnämns i ETC-artikeln har, om man lägger ihop pusselbitarna, troligtvis sökt asyl i Sverige en gång tidigare, fått avslag, hållit sig undan som illegal i fyra år, vilket är preskriptionstiden för ett avslag, och nu sökt asyl på nytt.

Till saken hör att det kommer många asylsökande till Sverige från Kosovo, Serbien osv men att det inte finns några verkliga asylskäl att åberopa för personer från dessa länder. Det handlar så gott som uteslutande om ekonomiska migranter som vill söka sig ett bättre liv i ett annat land, något som man i sig kan ha förståelse för. Det får man dock i så fall göra genom reguljär migration, t ex som arbetskraftsinvandrare. Asylsystemet är inte till för sådant. Många hittar på fantasifulla historier för att ändå få asyl i Sverige och ibland går det vägen, som ett antal granskade ärenden rörande just personer från Kosovo på MigiLeaks visar. Ibland får man fel handläggare på Migrationsverket eller så är den historia man dukar upp alltför genomskinlig. Då går man under jorden och utför RUT- och ROT-uppdrag för ABIS räkning.

Julia Teglund som raggar kunder åt ABIS skriver också att hon arbetar för Rosengrenska Stiftelsen som drivs av kommunisten Henry Ascher och är en organisation främst för vårdpersonal som erbjuder illegala vård på olika underjordiska kliniker i Sverige. Stiftelsen har i sin tur ett nära samarbete med Röda Korset. Svenska Röda Korset har på senare år inte precis gjort sig känt för att stå över oegentligheter så att man har ett finger med också i sådan organiserad lagbrottsverksamhet som ABIS sysslar med är kanske inte alldeles förvånande men inte desto mindre oacceptabelt.

Som vi har sett finns det en politisk elit i Sverige som anser att vem som helst i världen ska ha samma rätt till svensk skattefinansierad välfärd som arbetande svenskar, vare sig de är här lagligt eller inte. Det finns också ett antal aktivist- och extremistgrupper som anser att svenska migrationsmyndigheters och -domstolars beslut inte behöver respekteras, som föredrar anarki framför lag och demokrati.

Troligtvis återspeglar ingen av dessa grupper de åsikter som svensken i gemen har i de här frågorna. På Avpixlat är vi övertygade om att vi företräder en majoritet av svenskarna – oavsett vad dessa har för syn på invandring i övrigt – när vi säger att utlänningslagen ska respekteras och att endast de som befinner sig lagligt i Sverige ska ha rätt till svensk skattefinansierad välfärd. Det innebär naturligtvis inte – som ett antal vulgärretoriker vill göra gällande – att vi vill låta dödssjuka vuxna och barn dö i drivor på gatorna. Alla ska ha rätt till akut vård, men när sådan har givits ska den som vistas illegalt i landet antingen in i det svenska asylsystemet för utredning eller – om så redan har skett – skickas tillbaka till sitt hemland. Det finns inte utrymme för någon gråzon på detta område i ett ordnat samhälle som det svenska.

Många svenskar törs inte säga sin mening i denna fråga eftersom den politiska eliten tillsammans med en rödgrön medienomenklatura har målat upp en falsk bild av dem som uppehåller sig illegalt i Sverige som några av världens mest utsatta människor. De har också demoniserat dem som ifrågasätter denna falska bild som inhumana och främlingsfientliga. På Avpixlat vill vi vara en röst åt dessa svenskar och kommer därför att fortsätta gräva i denna byk för att förhoppningsvis få igång en mer nyanserad debatt på området.

Fakta ABIS:

Postadress: Tangovägen 27, 42454 ANGERED
Mobil: 070-246 96 25
Orgnr: 769621-9257

Arcini, Britta Cecilia Carlsdotter (48 år) – 1963-08-04 Angered, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Cornaglia, Norberto Daniel (57 år) – 1955-05-07 Göteborg, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Danielsson, Solgerd Renée (63 år) – 1948-08-26 Angered, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Gröndahl Heirås, Josefin Viktoria (24 år) – 1988-05-30 Göterborg, styrelseledamot – aktiv i 1 bolag
Heirås, Inger Margreth (63 år) – 1948-07-04 Angered, styrelseledamot – aktiv i 5 bolag
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-07-03, 02:21 (Uppdaterat 2012-07-03, 03:31) | Kategori(er): Arbetsmarknad, Inrikes, Invandring/mångkultur

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 25 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
204 kommentarer 2679 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 185 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
6 Nya kommentarer har precis publicerats. Visa


codatronca Top 10 1 minut sedan

Ja jag vill då inte betala denna kärrings lyxliv !!!! Måste bli slut med detta att leka med andras pengar d.v.s skattebetalarnas !!!

katarina broman Top 10 5 minut sedan

Jahaja! Så får man det alltså bekräftat igen att ingen, absolut ingen, inte ens dessa självutnämnda "godhetsapostlar", gör någonting utom för sin egen skull! Det handlar alltså om girighet och as per usual om man undrar över något så gäller det att "follow the money" så får du svaret! Inte att undra på att hon stängt sin tandläkarmottagning, detta är ju såklart mer lukrativt! Nu förstår man ju också på ett annat sätt människans hysteriska uppträdande i TV, det var pengarna det handlade om och inget annat. F ö så handlar det ju om baaarn och barnarbete är väl förbjudet såvitt jag vet!
2 personer gillade det här.

KoMaCarpe 0 minut sedan som svar till katarina broman

Förmodligen pengarna i kombination med för mycket rödvin. Alkoholister har ju visat sig duktiga på att manipulera och göra det som krävs för att tillfredställa sin marinerade lever.

gealdrigupp 15 minut sedan

Var är polis och journalister? Det här borde intressera dem? Politikers åsikter om detta?
4 personer gillade det här.

Mr Spadrig 16 minut sedan

Det är klart att det är illa att ILLEGALA invandrare i Sverige sätts i arbete, trots att hundratusentals svenska medborgare ändå går arbetslösa. Tragiskt.

Sedan måste jag flika in med en ironisk, men ändå komisk liknelse; Är det bara jag som får lite vibbar från slaveriet i USA - Nu vill alla ha en liten "papperslös" som kan utföra diverse arbeten; Billigt, enkelt, bekvämt.

SÅ TRAGISKT!
7 personer gillade det här.

PekingNorroping 25 minut sedan

Lögnaktiga kärring. "Det är synd om flyktingbarnen så därför ska jag utnyttja dem som billig arbetskraft".
13 personer gillade det här.

Talibananas 26 minut sedan

Äntligen får man råd med en hel stab av husor och butlers och diverse handymen. För mig räcker det med 2-3 st kontinuerligt. Fanken, det skulle räcka med 1, men eftersom det är billigt så kan man köpa fler, och kanske få 3 till priset av 2? Stryka skjorta, putsa sko, damma hylla, köpa mat, likt en händig, månghövdad Kajsa Kavat.
7 personer gillade det här.

codatronca Top 10 10 minut sedan som svar till Talibananas

Ja men lås in juvelerna noga !!!
1 person gillade det här.

farsartat 32 minut sedan

En del gör allt för pengar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Nu öppnas dock nya möjligheter upp för organiserad verksamhet upp. Det handlar inte längre om att den "ärlige" snickaren som skattade för större delen av jobbet och satte upp listerna för svarta pengar. Nej, nu pratar vi om folk som inte bidrar ett sk*t. Återigen ser vi att SD´s farhågor om lönedumpning är riktig.
9 personer gillade det här.

sven 32 minut sedan

,
AP, en diamant på den mörka himmelen.
7 personer gillade det här.

lattolagom 34 minut sedan

Varför griper polisen inte polisen Heirås? Det finns nog med åtalspunkter där som grund för att hon skall häktas. Kriminella människor som Heirås skall sitta i fängelse. Tänker tipsa åklagare om henne.
12 personer gillade det här.

Mattias Stanton 24 minut sedan som svar till lattolagom

En effektiv Svensk polisverksamhet hade sett ut så här:

§ 08:00 idag. En Polis, åklagare etc läser denna post på Avpixlat

§ 08:15 Tillkallar åklagare eller jouråklagare samt kontaktar Skattemyndigheten och Gränspolisen/Migrationsverket.

§ 10:00 Möte mellan parterna som planerar tillslag i nämnda verksamhets lokaler. Vilka adresser, vad skall de söka efter för bevis. Etc etc. Operation "Cobra" inleds.

§ 10:30 Tillslag sker. Beslagtar bevis, datorer, mailkorrespondans m.m. melllan föreningen och kunder.

§ 11:00 Åklagare beslutar att häkta Heirås Inger Margreth då risken för förstörande av bevis är för stor. Härvan kan vara hur stor som helst med tex svart uthyrning av bostäder till gömda. (de måste ju bo nånstans?)

Flera av kunderna kan riskeras dras in i härvan. Och i förlängningen kan även Försäkringskassan dras in.

Om Svensk rättsväsendet och myndigheter jobbat så här hade det inte varit lika lönt att göra brott i Sverige.
12 personer gillade det här.

svennejavisst 7 minut sedan som svar till Mattias Stanton

Ja du..detta är givetvis ett önsketänkande..:) men att samspel inom rättsväsendet skulle fungera så får vi nog vänta på.Om allt ska utredas i den takt de vill så kommer domen om 2 år,resultatet blir,fallet nerlagt pga bevis.
Aktörerna(de kriminella ) ligger alltid ett steg före.
1 person gillade det här.

Anneli Pettersson 14 minut sedan som svar till Mattias Stanton

Mattias bli åklagare ;-) !
1 person gillade det här.

Mattias Stanton 9 minut sedan som svar till Anneli Pettersson

Läs denna historia. Nästan så man tror det är påhittat. Läs hela. Merig Wager Miggan som skriver. Försöker få ut ett intyg. Bjuds istället till slut in till ett personligt möte. Otroligt.

http://meritwager.wordpress.co...
1 person gillade det här.

svensketnisk 37 minut sedan

Det finns ett fenomen i Sverige som har sin jämförelse i mördarsniglar.
4 personer gillade det här.

Cavatus 38 minut sedan

Bra jobbat! Bra grävt! Ni gör ju en äkta journalists jobb. Äkta journalister är annars ett utrotat släkte i Sverige. Ni behövs! Ni gör skillnad, AP!
12 personer gillade det här.

Sven_m_VOLVO 42 minut sedan

Vill varna alla för skumrask företaget Mellanhand Media AB
tel 08-55924893, 08-51512020.

Med vd Nassime Wahbi Haglundsgatan 35, 16966 Solna, tel 072-3094378

Och styrelsemedlemmen Efstatia Nikolaidon Haglundsgatan 32, 16964 Solna,
tel 073-6326623.

Dom skickar ut massvis med påminnelser på bluffakturor på
nummerupplysning eller internet/
telefoni och hotar med kronofogden.

Fakturorna är på ca 35000:-

http://www.foretagshandel.se/m...

Har gjort polisanmälan idag...
18 personer gillade det här.

Mattias Stanton 38 minut sedan som svar till Sven_m_VOLVO

Nassime Wahbi är 19 år. och Efstatia Nikolaidon 21 år.

Antingen målvakter eller väldigt kreativa unga invandrarföretagare.

Avpixlat driver Migileaks.
Avpixlat borde starta en till sajt där sånt här kommer fram. Fakturafusk, hantverkarfusk och annat fusk.

Oftast leder dessa brott inte till åtal då "brott kan ej styrkas", "brist på spaningsuppslag" eller "tidsbrist" hos utredare och "inte prioriterat".

Om Avpixlat läste detta, fundera på det! Vore ännu en fjäder i hatten där Sveriges baksida presenteras!

Det skall så klart göras med försiktighet och fakta och bevis. Sådant som inte ens räcker till i Svenska rättsväsendet idag.
8 personer gillade det här.

Mattis_01 47 minut sedan

Det är på : Creeper som visar myndigheterna vart de är inne.

På Media Creeper visas vart de i media är inne samt även SCB räknas in.

Vad det beträffar med Hierås förehavanden så när man Googlade på henne efter Debatt med "Baaarrn" så det man fick fram genom att läsa om henne så anade man att det fanns "Ugglor i mossen".
4 personer gillade det här.

ToTheCore 48 minut sedan

Avpixlat är guld värd.
11 personer gillade det här.

Mattias Stanton 56 minut sedan

Ett av Heirås, Inger Margreth BOLAGSENGAGEMANG

Bokulla Kooperativ hyresrättsförening (769618-9245) , Styrelsesuppleant

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt i den fastighet som föreningen kommer att förvärva alternativt låta uppföra, med mellan 10 till 30 lägenheter. I övrigt ska föreningen verka för en god social och fysisk boendemiljö genom att tillhandahålla gemenskapslokaler såsom t.ex. matsal, hobbylokaler, gym, bastu, odlingsmöjligheter och gästrum för besökare till medlemmar.

Kanske värt för gränspolisen och migrationsverket att besöka dessa lägenheter?

Lukta illegalt boende långa vägar.Förser dem med jobb och bostad?

Jag skulle vilja se ett tillslag och husrannsakan i en samverkan mellan Skattemyndigheten, Migrationsverket, Polisen och andra berörda myndigheter på dessa adresser och lokaler.

Tänk vilken soppa de kan nysta upp!!!
17 personer gillade det här.

Gere 13 minut sedan som svar till Mattias Stanton

"Kooperativ hyresrättsförening" - vad är det för en skvader?

Föreningens ändamål verkar mer eller mindre direkt plankade från bostadsrättslagen.

Men de "ädelt solidariska" människorna kanske är för fina för att bo i en BrF?

Babblosov 59 minut sedan

Asså den här Heirås påminner starkt om den där tanten som ropade "BAAAARNEN" i en SVT debatt, någon som kan kolla likheterna???
Eller så har jag för rostigt minne :-)
4 personer gillade det här.

Mattis_01 24 minut sedan som svar till Babblosov

Googla på henne så finns det en del.

Du får skylla på att det är sommar idag med full sol och värme.

Lucidor 26 minut sedan som svar till Babblosov

The one and only!
Hoppas ngt nyhetsmedium tar tag i det - fast skam tro't...
1 person gillade det här.

ryssen 31 minut sedan som svar till Babblosov

Det är hon.
1 person gillade det här.

Reginn 42 minut sedan som svar till Babblosov

Klippt ur artikeln:
Av artikeln framgår bl.a. att en av initiativtagarna är Margreth “det handlar om baaaarn” Heirås som skämde ut sig i SVT Debatt för en tid sedan i en diskussion om de så kallade “ensamkommande flyktingbarnen”.
3 personer gillade det här.

viivilla 1 timme sedan

Feministerna i vårt land brukar klaga på att det är för få kvinnor i styrelser - här är det 4 av 5. Lite synd då att det inte var ett hederligt bolag utan en ljusskygg verksamhet - inte världens bästa förebilder för andra kvinnor...
7 personer gillade det här.

PA Persson 1 timme sedan

Hur är det med garantin, när illegala invandrare gjort jobbet??????????????
8 personer gillade det här.

Mattias Stanton 46 minut sedan som svar till PA Persson

Jag tror de som anlitat ABIS bör vara mer orolig för de anlitat dem än att få garantier. Om de andra såsom Kerstin Lundberg vet att det rör sig om gömda ligger de riktigt risigt till hos Skatteverket och kanske Ekoroteln.
6 personer gillade det här.

Undertaker73 1 timme sedan

Det låter som början på en flodvåg av sådana här olagliga bemanningsföretag är att vänta när ryktet sprider sig bland kriminella invandrare. Tidsfråga innan allt arbetskraftbehov fyllts av outbildad och låglönepersonal runt om i landet. Svensken får jobba i Norge.
9 personer gillade det här.

tenore36 1 timme sedan

Den här avskyvärda damen utnyttjar ju nu tydligen helt öppet det nya idiotförslaget om illegala invandrares rätt till allt. "Företaget" består enbart av batikhäxor. Dessa kvinnor som det finns gott om - ligger bakom uttrycket "vi måste ta vårt ansvar". Det är så man kan explodera.
7 personer gillade det här.

Gammal Gubbe 1 timme sedan

De erbjuder barnvaktstjänster också skriver de. Vet de hur mycket ansvar de tar på sig då? Vad jag förstår måste alla som jobbar med barn kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret och det kan väl knappast en illegal eller "papperslös" / "gömd" person göra då denne inte har fullständigt personnummer och därför enligt lag inte ska kunna arbeta med barn.

Detta borde polisanmälas så Polisen får göra en ordentlig utredning huruvida detta förfarande är godtagbart. Lämpligen används formuläret vid denna länk.
http://www.polisen.se/system/F...

Uppge företagets organisationsnummer och adress och gärna länka till Avpixlat artikeln så har de en del information för utredningen.
9 personer gillade det här.

Mattias Stanton 57 minut sedan som svar till Gammal Gubbe

Gäller bara offentligt anställda som jobbar med barn.

Anneli Pettersson 11 minut sedan som svar till Mattias Stanton

nix, jobbat privat på hvb för ensammkommande baaarn , men socialstyrelsen kräver ett fläckfritt förflutet även från mig =)

Vdsoss 1 timme sedan

Slavhandeln är tillbaka i ny tappning.
8 personer gillade det här.

bigdepression 1 timme sedan

Det börjar kännas som att landet har tagits över av ett gigantiskt kriminellt gäng, en maffia helt enkelt. Och bara Avpixlat vågar gräva i rötan.
14 personer gillade det här.

General_Pershing 1 timme sedan

Nu har Skatteverket, Patent & Registreringsverket samt Försäkringskassan varit inne ett otal gånger (enligt mediacreeper). Förvisso verkar de ganska regelbundet besöka AP.

:)
14 personer gillade det här.

kultainen 1 timme sedan som svar till General_Pershing

Hoppas att de uppmärksammar svartarbetet på företaget ABIS med registreringsnummer
Orgnr: 769621-9257
10 personer gillade det här.

Mattias Stanton 35 minut sedan som svar till kultainen

Och att de även kollar vilka det är som egentligen bor på
Bokulla Kooperativ hyresrättsförening (769618-9245).

Illegala?
5 personer gillade det här.

M Capensis 1 timme sedan

Ja men tro f-n att de vill ha gratis sjukvård åt illegala och skolgång åt deras barn. Det underlättar ju enormt rekryteringen till de svarta företagen. Och kanske till och med blir ett löneargument.

Synd bara att även maffiastrukturerna utnyttjar samma arbetskraft. Där den svarta marknaden växer, växer också maffian. Polisen lär få boosta upp och utvidga sin operation Alfred.

Trevligt att få läsa äkta grävande journalistisk, dock. Det är man inte bortskämd med.
11 personer gillade det här.

Ragnar 1 timme sedan

När kommer reportaget i SVT?
11 personer gillade det här.

Biggles 1 timme sedan som svar till Ragnar

När solen har slocknat.
11 personer gillade det här.

Henrik Agerhäll 1 timme sedan

Starkt jobbat.
7 personer gillade det här.

mittmotto Top 10 1 timme sedan

Fruktansvärt, luktar polisanmälan lång väg om detta, Sen kan man ju stilla undra varför vi har så hög arbetslöshet, för dessa personer konkurrerar ut seriösa företag med ökad arbetslöshet som följd.

Är dessa personer inräknade i gruppen 600 000 som går till jobbet varje vecka?
10 personer gillade det här.

Anneli Pettersson 1 timme sedan

0771-567567=Skatteverket

Fuskverket= Orgnr: 769621-9257
5 personer gillade det här.

Mattias Stanton 49 minut sedan som svar till Anneli Pettersson

För den som vill tipsa Göteborgspolisen går det bra använda denna adress:

polismyndigheten.vastragotaland@polisen.se
3 personer gillade det här.

Not2LateIHope 1 timme sedan

Hela den här historien stinker..stinker av en korrupt, regelvidrig svensk lagstiftning eller kanske avsaknad av lagstiftning. Hur många liknande bolag finns det? Sverige tycks ha många som är som Maggan eller kan man säga bidragsterapäfft med maximalt utnyttjande av idiotiska lagar stiftade av idiotiska politiker.

Bra uppgrävt AP! Det här blir svårt att bortförklara...även om det ibland handlar om baaarn!
16 personer gillade det här.

GustavIII 1 timme sedan som svar till Not2LateIHope

Är inte barnarbete förbjudet i Sverige?
8 personer gillade det här.

Biggles 1 timme sedan

Väljare. Tänk sköna tanke om vi kunde få utnyttja “RUT-avdraget” 2014 för att städa bort 7-klövern, så vi blir kvitt dem som har omvandlat lagar till laglöshet...

“Om du inte kan skjuta på, dra! Om du inte kan dra, var snäll och gå åt sidan.”
Amerikanskt ordspråk
5 personer gillade det här.

19841 1 timme sedan

En gammal sanning:"Alla går att köpa, det är bara priset som varierar!"
Och girighet, är lättköpt.
8 personer gillade det här.

Nicklas Åkerman 1 timme sedan

Det var ju glada nyheter för andra seriösa företag

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: