onsdag 27 juni 2012

SCHWEIZ :: Nationellt råd talar tufft

SCHWEIZ :: Nationellt råd talar tufft: Jeudi 14 JUIN 2012
Michaël Rodriguez Postez en commentaire

ASYL • Folkets hus vill skära socialt stöd till alla sökande.
Det är också manar till ett omedelbart inrättande av särskilda centrum för lagöverträdare.


Den onda cirkeln av härdning fortsätter. Visar musklerna röstade det nationella rådet igår avveckling av välfärd för asylsökande (76 109 röster mot och 5 nedlagda röster). Någon som tar sin tillflykt i Schweiz, även med verkliga motiv av förföljelse, bör läggas på vagnen av lättnad under förfarandet. Rådet staterna har ännu inte bestämt.
På nationell är företaget motstånd till vänster och förbundsrådet ingenting gjort. Ministern Sommaruga hade varnade "en oacceptabel kollektiv bestraffning" och "omänsklig behandling i strid med humanitära tradition i Schweiz." Personer under katastrofhjälp bor i provisoriska härbärgen stängda allmänhet under dagen. De är därför svåra att hitta, vilket skulle försena förfarandet.

Skilsmässa PDC
Men bortsett från vänster, kände alla grupper utom PBD att åtgärden inte var ett problem. "Människor som är förföljda i sina hemländer söka skydd, inte pengar", hävdade Ruth Humbel (CDP / AG). En majoritet av PDC även stöd avlägsnande av asylsökande familj, "ett förnedrande position för ett parti i familjen sade," attackerade Cesla Amarelle (ps / VD). Denna åtgärd slutligen snävt förkastades till förmån för en tillfällig lösning.

"Inte i krig"
katastrofhjälp, som för närvarande reserverat för asylsökande som fått avslag, är begränsad till att säkerställa överlevnad. Den innehåller, beroende på Canton, ett paket med 6 till 12 francs per dag utöver boende, eller naturaförmåner bara. Förlängning av systemet för sökande förfarande skulle vara att göra brottslingar, kritiserade Ueli Leuenberger (grön / GE). Den miljögrupp var bara igår, att vägra skriva in hela paketet.
Författare till denna nya finner hävdade ordförande för PLR Philipp Müller att "hans" modell av katastrofhjälp öppnar dörren till sysselsättningsprogram. Särskilt sårbara personer, exempelvis familjer med småbarn, även i fortsättningen att få välfärd.
I sin iver att "visa allmänheten att dess företrädare har att göra med problemet" asyl, i ord alain Ribaux (PLR / DO), har underhuset tveka inte att rösta för en avvikelse från demokratiska rättigheter. Hon vill genomföra en nödsituation, utan att vänta på folkomröstningen perioden, de viktigaste pelarna i översynen. "Vi är inte i krig", protesterade förgäves Silvia Schenker (ps / BS).
Borttagning av asylförfaranden vid ambassaden och repressalierna mot desertörer, två mot accepteras ett av de nationella, är bland de åtgärder som anses brådskande. Sommaruga Minister säker på att de eritreanska vapenvägrare, betraktas som "offentliga fiender" i deras land, skulle fortsätta att söka asyl i Schweiz.
ett lugn som inte delas av FN: s flyktingkommissarie. Fräsning antogs i går av den nationella, hårdare än variationen av stater, enligt riskera honom att utesluta alla desertörer asyl.

Centers for brottsligt
annan brådskande åtgärd riktar brottslingar och motsträviga. Det nationella rådet ville inte interneringsläger stängda enligt kraven i UDC. Det var deras minst föredragna alternativet intagen av den federala rådet. Asylsökande som stör den allmänna ordningen kan placeras i "speciella center". De kommer inte att hållas, men kommer att tilldelas ett område.
Debatten fortsätter i dag, men de mest kontroversiella punkterna har behandlats. Återstår att se om senatorerna, som borde tala i september möte, följa den nationella under utövande av upptrappning. Jag
Artikel (s) bundet (s):

– skickat med Google Verktygsfält

Vad är det egentligen som förekommit på invandrarservice i Kalmar? « Avpixlat

Vad är det egentligen som förekommit på invandrarservice i Kalmar? « Avpixlat: Vad är det egentligen som förekommit på invandrarservice i Kalmar?
misstänker alltså att fifflet pågått redan långt tidigare än 2009. Kanske tillbaka till 2007. Eller ännu längre än så.
INSÄNDARE Skandalen i den kommunala verksamheten Invandrarservice i Kalmar befaras ha kostat skattebetalarna uppemot 35 miljoner kronor, som bland annat gått till nykomlingarnas fortkörningsböter, CSN-lån, bilar och utlandsresor. Men de ansvariga politikerna sitter säkert – de har alla beviljats ansvarsfrihet.

För den som orkar läsa själva revisionsrapporten framkommer emellertid att bristerna i verksamheten varit än mer systematiska än det som hittills rapporterats om i media. Men hur kunde allt skötas så illa? Och hur nära relation har de anställda i verksamheten egentligen haft till bidragstagarna? Det finns mycket att gräva i, för den som inte orkar vänta på Janne Josefsson.

Redan 2009 varnades Kalmar kommun för hur illa det stod till inom verksamheten Invandringsservice. Det var bland andra Försäkringskassan som hörde av sig och undrade hur det kom sig att många av invandrarna i Kalmar inte hämtade ut någon föräldrapenning trots att de hade barnbidrag. Först efter den oberoende revisionsgranskningen av verksamheten tidigare i år – som alltså kom tre år för sent – insåg man att pengarna tillhandahölls på annat håll. Invandringsservice hade tydligen övertagit försäkringskassans uppgifter också och betalat ut lite extra bidrag till kommunens nysvenskar. Dessvärre utan vare sig prövning, dokumentation eller kontroll.

I våras gick det inte att undvika längre – den första externa revisionskontrollen utanför kommunhusets väggar var ett faktum. I rapporten som revisionsfirman lämnade efter sig skriver man rätt ut att Invandrarservice regelbundet brutit mot svensk lagstiftning i sin hantering av ekonomiskt bistånd:

Genomgången av personakter visar på ett stort antal brister i handläggning och dokumentation. Vi bedömer därför att det förekommit genomgående brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice. Handläggningen har inte levt upp till krav som ställs i lagar, författningar och kommunens riktlinjer.

När det gällde socialnämnden – vars samtliga ledamöter alltså beviljades ansvarsfrihet – rådde det för revisorerna ingen tvekan om hur de förvaltat sitt ansvar för verksamheten. Socialnämnden har inte haft någon kontroll över handläggningen av ekonomiskt bistånd och nämnden har ”därmed brustit i sitt ansvar för verksamheten” skrev man.

Någonstans hos kommunen lagras sammanlagt 300 akter där det ska finnas uppgifter om vem som fått vad, när och varför. Den bristande dokumentationen gör dock att det kan bli svårt att gå tillbaka och granska alla akterna, konstaterar revisorerna. Det framgår helt enkelt inte hur mycket som betalats ut till vem eller varför. Revisionen har istället fokuserat på 25 stycken akter. 21 av dessa var slumpvis utvalda. Hur stora bristerna faktiskt varit ges det en fingervisning om i rapporten:

Hälften av de helt slumpmässigt utvalda akterna innehöll brister av inte obetydlig karaktär. (…) Det gäller både löpande under perioden som bistånd ges och den grundutredning som görs i samband med att klienten ansöker första gången. I fyra av de 21 slumpmässigt utvalda personakterna har inte grundutredning hittats. Pappersakten för en av de slumpmässigt utvalda klienterna kunde inte återfinnas. Den bristfälliga dokumentationen gör det svårt för en utomstående att följa handläggningen och förstå hur handläggaren kommit fram till sina bedömningar.

Revisorerna tvingas också konstatera att resultatet blivit därefter och att pengar tycks ha delats ut lite hur som haver och gärna högsta möjliga belopp:

I flera fall beviljas kostnader utanför riksnormen utan tydlig motivering, t.ex. internetabonnemang och simkort. I de ärenden bistånd beviljats till hemutrustning och spädbarnsutrustning saknas dokumentation av en individuell bedömning. Istället beviljas samma belopp till alla, i fallet med spädbarnsutrustning av det i riktlinjerna högsta angivna beloppet.

Någon kontroll av personernas privatekonomi innan pengaregnet över dem tycks inte heller ha ansetts nödvändig. Detta visar sig ha lett till att vissa familjer kunnat få ”ett stort överskott”:

Av dokumentationen framgår sällan att kontroller genomförts. Kontoutdrag tas inte in månatligen. I ett ärende uppdagades av mottagningsenhetens kontroll av kontoutdrag under våren 2012 att klienten inte redovisat löneinkomster under sommaren 2011. I endast en av akterna har en deklaration funnits. I övrigt återfinns ofta kvitton från apotek och hyreskontrakt i akterna. (…) I ett ärende hade familjen en månad erhållit retroaktiva socialförsäkringsersättningar och på detta sätt fått ett stort överskott. Försörjningsstöd beviljades ändå för vissa kostnader månaden som beräkningen avsåg samt de två nästkommande månaderna trots överskott.

Invandrarservice verkar till och med ha använts som något sorts låneinstitut. Detta är förbjudet enligt lag och i synnerhet om personen inte anses kunna betala tillbaka pengarna. Vilket låntagarna naturligtvis inte kunde. I ett fall har man till och med lånat ut pengar för att personen ska kunna införskaffa en bil! Huruvida det är samma person som man sedermera betalat fortkörningsböterna för framgår inte:

I två ärenden har ekonomiskt bistånd använts på ett sätt som liknar lån, vilket inte är tillåtet. (…)Biståndet fattades med krav om återbetalning, dock utan att först ha utrett klientens möjligheter att återbetala och utan att delge klienten beslutet på korrekt sätt. Vidare har inte rätt lagrum använts. Även i ett annat ärende har bistånd beviljats med krav om återbetalning, även det felaktigt. I de båda fallen har inte nämnden möjlighet att kräva tillbaka pengarna.

(…) I ett ärende uppdagades att klienten hade en bil och att köpet finansierats med ett lån där bilen utgjorde säkerhet. Det framgår inte av dokumentationen i ärendet att klienten var i behov av bil för att vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå. Krav ställdes inte på att bilen omedelbart skulle säljas. Enligt prejudikat ska bil ses som en realiserbar tillgång, trots att den är belånad.

Och så hade vi då den berömde utlandsresenären. Vederbörande nöjde sig emellertid inte med att få utlandsresan betalt, utan krävde att få extra pengar – både före och under resan:

En klient hade åkt utomlands under sommaren. Av journalen framgår inte att handläggaren vid hemkomsten undersökt varför inte klienten samrått om resan med invandrarservice eller om medlen som använts till resan istället hade behövts till uppehälle. Innan resan hade extra pengar beviljats som lån, se ovan. Under resan beviljas extra pengar till en räkning efter det att en vän till klienten kontaktat handläggaren.

Ett effektivt sätt att sopa undan spåren efter sig hade man också hittat. Bokföringsbrott kallas det för oss vanliga dödliga:

Socialnämnden har antagit en dokumenthanteringsplan som även reglerar personakterna inom ekonomiskt bistånd. (…) Detta innebär att samtliga handlingar som upprättas och inkommer i ett individärende ska sparas i akten. Det är således förbjudet att slänga eller skicka tillbaka inkommande handlingar, såsom kvitton, kontoutdrag och hyresavier. Av invandrarservices skriftliga rutin framgår att inkomna handlingar såsom kvitton och specifikationer inte ska sparas i akten utan lämnas tillbaka till klienten.

Nu misstänker man alltså att fifflet pågått redan långt tidigare än 2009. Kanske tillbaka till 2007. Eller ännu längre än så. Vidden av skandalen är ännu ogreppbar, framförallt eftersom kommunen tills vidare stoppat all vidare granskning. Men många av de Kalmarbor som i åratal försörjt dessa människors lyxkonsumtion frågar sig nog: Hur fanken får man pengar till en bil av kommunen?

På ett ställe i rapporten ges en möjlig förklaring. Invandrarservice uppdrag som både socialt stöd och ekonomiska bidragsgivare kan vara roten till den systematiska vidlyftigheten. Det funkar helt enkelt inte att vara kompis med dem man ska ge pengar till, konstaterar revisorerna.

Det är något i den insikten som gnager i mig. Och när jag rotar vidare inser jag att denna ”kompisrelation” som de anställda i verksamheten tycks ha haft med vissa av bidragstagarna kan ha fått än värre konsekvenser än de rent ekonomiska. På boendet Horisont i Karlstad bor ensamkommande flyktingbarn. Avpixlat har tidigare rapporterat om hur dessa roat sig på krogen trots att de uppger sig vara 16. Och dömts för flera sexbrott.

Jag hittar två domar mot två olika killar, båda stationerade på boendet. Den ena dömdes för våldtäkt mot barn. Av domen framgår att han hade haft kontakt med invandrarservice. Det kanske inte verkar som ett alltför konstigt samband. Men yngling nummer två dömdes för misshandel, olovlig körning och rattfylleri, men friades från våldtäkt och olaga hot samt förskonades från utvisning. Straff: 120 dagsböter å 50 kr. Varför friades han från våldtäkt? Oskyldig verkade han inte.

Ynglingen hade haft god kontakt med Maria Olsson, som var anställd på invandrarservice och som under den här tiden arbetade med just ensamkommande barn. Hon var sedermera ofta på boendet för att hälsa på honom. Kanske är det därför också logiskt att hon, när det blev dags för rättegång, vittnade till hans fördel.

Kan relationen mellan de anställda och bidragstagarna på invandrarservice i Kalmar till och med ha resulterat i att en våldtäktsman går fri med dagsböter? Och vad innebär det att samma kille dömdes för olovlig körning? Var det hans fortkörningsböter som invandrarservice betalade också? Var det till och med han som beviljades den där bilen som skattebetalarna fick punga ut medel för? Och hur kunde han ens köra om han nu var ett barn?

Många frågor om vad som egentligen inträffat på invandrarservice i Kalmar står ännu obesvarade. Men tanke på hur man hanterat bokföringen finns risken att medborgarna aldrig får veta. Men revisionsrapporten riktade inte enbart kritik mot verksamheten. På en punkt ansågs man ha lyckats riktigt bra. Servicen till de nya invånarna i Kalmar har uppenbarligen legat på topp:

Invandrarservice har däremot en god tillgänglighet. Handläggaren försöker alltid ta emot klient, även vid spontanbesök. Av de granskade akterna framgår att handläggning skett skyndsamt.

Läs hela rapporten HÄR. (pdf)

Sherlock
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-06-27, 18:02 (Uppdaterat 2012-06-27, 18:02) | Kategori(er): Ekonomi, Insändare, Invandring/mångkultur, Politik

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 2 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
199 kommentarer 2600 gillar mottaget
Dela på
Visar 54 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


bud 0 minuter ago

Detta måste även tas upp i riksdagen av Sverigedemokraterna, för detta är att svindla folket. Korruptionen bland politiker och tjänstemän är utbredd över hela landet se Uppdrag gransknings övriga avslöjande. Det måste återinföras personligt ansvar för politiker och tjänstemän.

Vendela Just nu

Men för farao, detta tar ju priset i allt vad bedrägeri, brott mot huvudman (skattebet.)
stöld, bedrägligt uppsåt samt allt annat jag inte kommer på i upprördheten. Polisanmäl
detta så en ordentlig utredning kan ske..och döm de inblandade. Detta är grov stöld
av allmänna medel..jisses vilken brottslighet...

Warge Just nu som svar till nothinglefttolose

Verkligen. Det som skett är helt klart maktmissbruk och brott mot en rad lagar. Det här inte bara måste, utan SKA rättas till.

gandalv420 Just nu

Dessa svinpälsar till politiker borde inte ha någon ansvarsfrihet alls utan hängas ut som vilken kriminell bankrånare eller våldtäktsman som helst, förstasidorna och löpsedlar borde pryda deras försnillande nunor så att varje Svensk vet vem som deltar i försnillande av de gemensamma skattepengarna!

..Och invandrarna som har fått för mycket -Är dom tvingade att betala tillbaka det felaktiga överskott dom har fått?? ...Skulle knappast tro det! Där gäller inte samma blåslampa som när Svensken är skatteskyldig eller har fått några hundra för mycket i bostadsbidrag.

Sverige - det sjunkande en gång så stolta skeppet...

Warge Just nu

Jag har en stilla undran: har Kalmar kommun helt ersatt sina handläggare med praoelever?

Goja 0 minuter ago

Till alla invånare i Kalmar säger jag bara rösta rätt vid valet 2014.

skada 1 minut ago

Det är bara att inse att HELA BIDRAGS APPARATEN I SVERIGE behöver ses om.... Och politikerna i kalmar ska avgå med omedelbar verkan och sen ska en domstol avgöra vem som har gjort vad

RealMiljonar 2 minuter ago

Tar inte UG och Janne tag i detta kommer jag kalla honom fegis och hycklare esten av livet.

Detta är det värsta jag läst någonsin!!!!!!!
1 person gillade det här.

Andrej Dokic 5 minuter ago

Offus topicus!

Men ändock aktuellt.

http://www.aftonbladet.se/nyhe...

Sätt denna story i relation till den ohejdade slöseriet med pengar då det gäller Menaiter och så kallad "ensamkommande barn" (läs ; farbröder med ihoppsatta ögonbryn).
Då verkar det finnas pengar i överflöd.

Ta i en ensamkommande mindre, lägg dom pengarna på annat så hade storyn i aftonbladet inte behövt uppstå. Och så kan vi resonera vidare med samtliga dylika fall som uppstår.

nothinglefttolose 12 minuter ago

Herregud, det är ju värre än man någonsin kunde föreställa sig! Detta måste polisanmälas.

Kalmarfallet måste bli startskottet tilll att rasera den skyddande mur som omger hela invandringscirkusen.
9 personer gillade det här.

Rita_B 13 minuter ago

Man blir helt matt när man läser, och värre och värre blir det ju längre ner man kommer och andnöden sätter in och blodtrycket nått nya höjder.
När i h-e ska det ta slut, detta utnyttjande av svenska skattemedel? Hur slappt får det vara med kontrollerna? Man har bara delat ut för att man är rädd för att bli mobbad annars, eller vad? Jag vill veta!
4 personer gillade det här.

mimi1999 14 minuter ago

Fick avgångsvederlag när jag blev uppsagd från mitt arbete för några år sedan. När jag försökte börja stämpla efter ett år då höll minsann A-kassan rätt på ant månader. För att inte råka illa ut, jag är ju svensk, så berättade jag ärligt om mitt avgångsvederlag. Konstigt att då går det bra att följa regelboken. OK jag vet att det är en a-kassa och inte soc. Men kan den ena blunda så kan väl den andra! Varför krävs det i alla sammanhang att jag som svensk skall redogöra för vartenda korvöre med skriftliga dokument när det tydligen i vissa fall utan dokument kan få ut bidrag till höger och vänster. Minns hur mycket papper jag fick fixa varje år när min gamla mamma ansökte om bostadsbidrag. Minns inte riktigt hur många kopior (tror det var 13?) jag fick skicka till biståndsbedömningen eller vad det var. Tur för mamma att jag hade tillgång till kopiator så vi slapp gå till tobaksaffären och kopiera för 3 el 5 kr/st. Det här ständigt påkomna slöseriet med skattepengar gör mig helt galen. Tror de att pengarna aldrig tar slut? Förmodligen gör de det en dag och då sitter vi med skägget i brevlådan. Parasiterna som lever på oss försvinner ant fort som attan när penningpåsen stryps så sitter vi här i spillrorna och ingen tar emot oss som ekonomiska flyktingar!!!
2 personer gillade det här.

Biggles 15 minuter ago

Det är allmänt känt att merparten av de som arbetar inom den sociala sektorn är vänsterinriktade.
Det behövs då inte många blå dunster från den "stackars marginaliserade invandraren" förens den humanist-hybris-fyllda godhetsaposteln, faller platt och tar sig rätten att låta våra skattepengar slösas bort och vår gemensamma välfärd raseras.

“Det finns ingen farligare fiende till rättfärdigheten än egenrättfärdigheten.”
Richard Schmid
3 personer gillade det här.

slundberg11 15 minuter ago

O.T. Hörde nyss på Västnytt, att Göteborg ska höja skatten 20 öre, redan i höst !
4 personer gillade det här.

allemand 17 minuter ago

Sherlock, du borde ha nämnt att det var Thoralf Alfsson som först drog upp detta på sin blogg. Inget nämns heller här att Barometern den största tidningen i Kalmar vägrar att skriva om händelsen. Se Alfssons blogg.
7 personer gillade det här.

ant11d10t 17 minuter ago

Jag vill se fängelsestraff.
5 personer gillade det här.

Magne_Syl 19 minuter ago

"De har alla beviljats ansvarsfrihet"...! De har naturligtvis förväxlat ansvarsfrihet med ansvarslöshet.
En liten men ack så betydelsefull skillnad! ( 35 miljoner i det här fallet :-)
5 personer gillade det här.

slundberg11 14 minuter ago som svar till Magne_Syl

Beviljats ansvarsfrihet ? Då är det flera inblandade i detta !
3 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 15 minuter ago som svar till Magne_Syl

det är ju bara tre bokstäver som skiljer, var nu inte så petig. 35 miljoner hit eller dit spelar väl ingen roll i invandrarcirkusen
2 personer gillade det här.

kokskungen 23 minuter ago

Tack alla ni som orkar läsa hela denna artikel.
Själv avstår jag av hälsoskäl eftersom det troligtvis skulle ge mig både hjärtsvikt,sömnproblem och högt blodtryck.
4 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 14 minuter ago som svar till kokskungen

jag avstod också för sinnesfridens skull
3 personer gillade det här.

lasse1 24 minuter ago

Det är väl ingen som undrar över, varför Sverige har ett av världens högsta skatter..

De indirekta skatterna ligger också betydligt över Europa-snitt...
Kommunala skatter ( municipal taxation) och övriga taxor ligger också klart över, än vad som är brukligt för kommunal beskattning inom Europa...

Vi är bland de bästa i Europa o. övriga världen på skyhöga skatter och en massiv asyl/flyktinginvandring...
Fotbollen däremot spelar helt klart i en annan division...

Ps/ Höga skatter med hög asyl/flyktinginvandring....det kan man verkligen kalla för systematisk planläggning./Ds..
5 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 13 minuter ago som svar till lasse1

i gengäld har vi säkert inte de högsta pensionerna

lasse1 3 minuter ago som svar till Anna Svensson

Det är något helt annat...
Jag läste för en tid sedan, att en tysk bilarbetare får efter pension c:a 26.000:-motsv. svenska kronor.= företagspension + den delstatliga....

Vad får en svensk pensionerad bilarbetare?...Jag gissar på c:a 18.000 brutto.

Finns fler skräckexempel...Sverige har också ett av Europas sämsta väg o tågnät....
"Inte illa för ett land som har undsluppit WW2"...

Det är mer eller mindre en skandal...Regeringarna i Sverige har sovit sedan början av 70 - talet...

kirre 26 minuter ago

Så länge Svea rike styrs av kretiner så kommer detta missbruk av skattemedel att fortsätta.
6 personer gillade det här.

Kent Jansson 28 minuter ago

Kan inte de innvånare som bor i Kalmar polisanmäla politikerna och kräva pengarna tillbaka!
Detta är bedrägerier och all preskriptionstid borde tas bort, Politikerna ska inte sitta säkert, de får stå för notan, och vill de inte det får de kräva

– skickat med Google Verktygsfält

tisdag 26 juni 2012

“Dags ändra kursen på asylinvandringen” « Avpixlat

“Dags ändra kursen på asylinvandringen” « Avpixlat: “Dags ändra kursen på asylinvandringen”

KLARSPRÅK Gunnar Sandelin torde vara ett känt namn för de flesta vid det här laget. Han är journalist och socionom med en – för svenska förhållanden – osedvanligt nykter syn på Sveriges extrema och slapphänta invandringspolitik. Han har under de senaste åren författat en rad intressanta inlägg i debatten, och på måndagskvällen kom det senaste utspelet med titeln “Dags ändra kursen på asylinvandringen”. I vanlig ordning hyser vi dock inte några större förhoppningar om att någon i reell maktposition kommer att lyssna, än mindre bry sig, om vad Sandelin har att säga då betänkligheterna är “fel”.

Nedan ett utdrag ur artikeln, se till att läsa hela hos Göteborgs-Posten!

Sverige är det land i världen som i särklass tar emot flest asylsökande somalier. Av de drygt 30 000 somalier som kom till Europa under 2010 och 2011, sökte sig bortåt en tredjedel till Sverige. Av dessa närmare 10 000 fick cirka två tredjedelar permanent uppehållstillstånd.

Holland är tvåa med hälften så många. Därnäst kommer Norge och Tyskland med drygt 3 000 ansökningar var under 2010/2011. Storbritannien, Frankrike och Turkiet var sedan de enda i hela världen som tog emot dryga tusentalet. Till nästan alla övriga länder i den industrialiserade västvärlden sökte sig avsevärt färre somalier under denna period. Några exempel är Australien med 32 ansökningar, Danmark 217, Italien 597, Canada 774, USA 829 och Finland 936. Sätter man mottagandet i relation till värdländernas folkmängd, så får Sveriges gap till omvärlden en ytterligare dimension.

Till siffran ovan ska en omfattande anhöriginvandring adderas för Sveriges del. Cirka 20 000 somalier ska under två år återförenas med sina familjer. Detta är en direkt följd av att myndigheterna tagit bort lagens krav på ID-handlingar för anhöriga till förmån för DNA-prov.

Eftersom familjer nu i efterhand lättare kan följa med till Sverige, förväntas under 2012/2013 även en ökning av nya asylsökande, som lättare kan få hit sina anhöriga. Ju fler som får stanna, desto fler söker sig hit.

Sverige är ensamt om denna öppenhet inför somalisk invandring. I omvärlden är trenden den motsatta, att strama åt asyl- och medföljande anhöriginvandring.

[...]

Sverige ligger 2011 fortfarande etta bland västvärldens länder när det gäller asylmottagande per capita (bortsett från Malta och Cypern). Men nu tycks vi vara på väg in i en fas där sprickan mellan vision och verklighet vidgas ytterligare.

Det är ytterst få somalier som sökt asyl i Sverige med giltiga ID-handlingar, men det finns många uppgifter om de som tagit sig in i landet på falska grunder. Sådant kan vara förståeligt, men knappast acceptabelt. Så länge vi inte har fri invandring, finns lagar och konventioner som ska följas. I tidigare asylombudet Merit Wagers bok Inte bara svart eller vitt (Mummelförlaget), som bland annat recenserats och berömts av GP, berättar flera beslutsfattare på Migrationsverket närmare om asylbedrägerierna.

Print Friendly
Share
Publicerat 2012-06-25, 22:43 (Uppdaterat 2012-06-26, 12:31) | Kategori(er): Inrikes, Invandring/mångkultur, Politik

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 27 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
199 kommentarer 2585 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 98 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
1 En ny kommentar har precis publicerats. Visa


kanitzen 37 minuter ago

Det är väl helt uppenbart att man måste sammanföra splittrade familjer, allt annat är omänskligt.
Dock står det inte skrivet att det måste ske i Sverige.
1 person gillade det här.

David Källman 2 timmar ago

Baktanken med massinvandringen är att ju fler vi får in desto mer ökar konsumtionen och den sk. "tillväxten", att man på detta sätt förstör vår välfärd och flyttar över pengar från låg- och medelinkomsttagare att förbrukas och spenderas av nyinkomna parasiter är inte politikers huvudbry, det viktiga är att Sverige kan prata om tillväxt och ekonomisk utveckling. Hur många solida företag startas varje år av Somalier? På vilket sätt bidrar dessa människor till svensk tillväxt? Annat än genom ren konsumtion (med pengar som vi direkt via skattsedeln gett dem).
5 personer gillade det här.

Nacka 2 timmar ago

Repatriera dom.
4 personer gillade det här.

Annelinnea 3 timmar ago

Avpixlat läses även av beivrarna för denna vansinniga flyktingmottagning.
Var snäll och försvara mottagandet så vi lite fläkt i debatten!
7 personer gillade det här.

Arge Algot 5 timmar ago

Stoppa denna för landet på alla upptänkliga sätt så förödande invandring omedelbart! Om det varit frågan om nordeuropéer med likartad kulturell bakgrund så vore det inte så farligt. De hade sannolikt snabbt smält in i den svenska vardagen. De människor det handlar om i dagens invandring har vare sig vilja eller förutsättningar att smälta in i det svenska samhället. Det hade varit bättre att de immigrerat till ett grannland till deras eget land, och därifrån arbetat för att situationen i hemlandet skall bli sådan att de kan återvända hem.
26 personer gillade det här.

Svenskastavalla Top 10 6 timmar ago

1000 somalier till Eskilstuna är 40 miljoner plus i kassan. Det är alldeles för lite med tanke på att kostnaden för den tillväxt kommunen får mångfalt överstiger de här intäkterna från staten. Kommunens budget omfattar cirka 5000 miljoner.

I Sandviken intervjuades kommunalrådet nyligen och menade att invandrarna var en behövlig tillväxt. Kostnaderna i Sandviken överstiger mångfalt intäkterna även där.

För inte så länge sedan ropade kommunpolitikerna i Katrineholm på hjälp då de inte längre har ekonomi att ta hand om den stora skaran flyktingar de redan har på plats - och det kommer flera.

Plus för kommunen och en behövlig tillväxt är egentligen svaga eller usla argument när de faktiska kostnaderna räknas samman för denna nya befolkning som inte kan försörja sig själv. Till det skall läggas kostnaden för försämrade skolor, allt från förskola till gymnasium, vilket vi kommer att få se ännu mera av. För landstingen ökar vårdkostnaderna nu dramatiskt och det kan inte längre skyllas på en åldrande svensk befolkning.

Gunnar Sandelin avslöjar siffror som viasar att andra länder insett att den här invandringen kostar och att några socioekonomiska motiv till att den skall fortgå inte finns. Den behövs varken för befolkningstillväxt eller ekonomiskl tillväxt. Den är inte heller ett medel att hjälpa utsatta eller skydda förföljda, vilket styrks av den stora andelen bluffmakare bland "flyktingarna".

Ett tack till Gunnar Sandelin som visar att Sveriges väg med "flyktingpolitiken" är fel. Sverige skall hjälpa, men vi måste välja andra sätt och medel som inte raserar vårt eget land.
27 personer gillade det här.

David Källman 2 timmar ago som svar till Svenskastavalla

"1000 somalier till Eskilstuna är 40 miljoner plus i kassan."

Varför är människor så korkade att man inte begriper att stat och kommun i praktiken är samma sak? Det finns inget "plus i kassan" för kommunen om det inte är ett "plus i kassan" för staten, allt detta betalas ju via skattsedeln............
8 personer gillade det här.

Svenskastavalla Top 10 1 timme ago som svar till David Källman

Varför är människor så korkade? Det är en gåta för evigt olöst!
2 personer gillade det här.

DragonenSWE 6 timmar ago

Idag kom den senaste undersökningen från SOM-institutet i Göteborg att svenskar blir mer och mer positiva till asylinvandringen och att alla ska fritt få utöva sin religion. Vilket dj-vla dravel! De jämför med siffror från 1993, kan de inte hitta något annat år för att få fram sina "positiva" siffror?! Trodde inte det!

http://sverigesradio.se/sida/a...
17 personer gillade det här.

Kollen 5 timmar ago som svar till DragonenSWE

Man tar till alla medel när det börjar gunga under fötterna!.
14 personer gillade det här.

Helmer_Bryd 6 timmar ago

Det ser mörkt ut på Sveriges avbytarbänk, för att travestera den klassiska Hegerforsaren.

Och samtidigt rapporterar en av landets viktigaste propaganda- och lobbyorganisationer på området, SOM-Institutet, att svenskarna blir alltmer positiva till invandringen.
Trots att statsradion nu basunerar ut resultatet som en av huvudnyheterna under morgonen handlar det tydligen om en mycket marginell ökning och att man dessutom gjort "förändringar i frågeställningarna".
Ska bli mycket intressant när någon sansad bedömare dissikerar denna s k undersökning.

17 personer gillade det här.

BitteJ 5 timmar ago som svar till Helmer_Bryd

vi kan ju börja med det självklara, vad jag vet går SOM ut till alla, alltså blir det en fråga vilka svenskar som är positiva, för inte har de bara tagit svenska med i statistiken och om skillnaden är så stor sedan 93 så borde någon kolla skillnaden på vilka som svarat 93 och vilka som svarat nu.
sedan brukar jag alltid få hem de som undersökningar som görs via dator och denna gång har jag inte fått någon, vilket då antingen beror på att den inte gjorts via dator eller också har de valt bort de som tidigare varit negativa till invandring och ändå är det över 40%.
5 personer gillade det här.

Max Müller 6 timmar ago

Tre viktiga inlägg i denna debatt:
http://religionsvetenskapligak...

http://religionsvetenskapligak...

http://religionsvetenskapligak...
2 personer gillade det här.

Sventon 7 timmar ago

Stäng gränsen för dessa människor NU. Kolla siffrorna. Är detta rimligt? Kan NÅGON tycka att detta är rimligt? Reinfeld? Lööf? (Förresten Lööf tycker nog siffrorna är för låga.) Björklund? Hägglund? Kanske såssarna eller v....Jasså, ni tycker det är rimligt ja.
Då finns det bara ett parti att rösta på då.
29 personer gillade det här.

Karl_the_swede 7 timmar ago som svar till Sventon

Bara ett nationalistiskt parti kan rädda Sverige. De övriga partierna är så oerhört bundna till både verkliga och inbillade konventioner.
17 personer gillade det här.

Mattias Stanton 7 timmar ago

Gun Holmertz ger svar på tal. Inbjuder Professor Göran Larsson till studiebesök.

Tror ni han lär komma på besök i verkligheten?

http://www.gp.se/nyheter/debat...
9 personer gillade det här.

KarlssonMikael 7 timmar ago

20 000 redan beställda av partierna i 7-klövern och säkerligen flera miljoner på väg. Ni andra, som röstar på 7-klövern, ska veta att 90 % av dem kommer försörjas av oss i måååånga år framåt.
19 personer gillade det här.

Svenskastavalla Top 10 6 timmar ago som svar till KarlssonMikael

DDR!
4 personer gillade det här.

hasse44 8 timmar ago

TV4 säger idag att fler svenskar är positiva till mer invandring kan detta vara sant eller ren propaganda
5 personer gillade det här.

Ullina 6 timmar ago som svar till hasse44

Flyktingar (några få procent av de som kommer) är nog de flesta positiva till att ta emot men inte alla lycksökare. Frågan är fel ställd. "Som man frågar får man svar", heter det ju. Indoktrineringen av svenskarna fortsätter....
4 personer gillade det här.

Tant_Karin 7 timmar ago som svar till hasse44

Jag har försökt hitta undersökningen på SOM-institutet men ännu inte lyckats. Det är ju synd att tidningar inte bifogar länk till undersökningen.
1 person gillade det här.

Bramserud 7 timmar ago som svar till Tant_Karin

Då skulle ju gemene man kunna läsa den och bilda en egen uppfattning i stället för den bild som förmedlas av medierna.
6 personer gillade det här.

VIKINGKRAFT 7 timmar ago som svar till hasse44

Måste vara rent skitsnack,tycker man hör överallt att man är trötta på alla mörkermän och annat löst folk som stövlar in i landet !

Såg även det och man hörde att han själv inte trodde på vad han läste !
6 personer gillade det här.

Kollen 7 timmar ago som svar till VIKINGKRAFT

Hörde nyheten på radio. Hur är frågan ställd?. Talar man om vilka som kommer och vilka enorma summor det kostar,innan man ställer frågan?. Och visste de tillfrågade om,att man i Grums vräker svenska hyresgäster för att ge plats åt flyktingar???.Givetvis inte!.
8 personer gillade det här.

Kommunalgubben 8 timmar ago

När de ekonomiska konsekvenserna blir uppenbara , dvs när gemene man i större utsträckning än nu märker att skatter, avgifter ökar och den offentliga servicen blir sämre kommer en opinionskantring att ske, dessvärre inte förr.
Om vi antar att vi får en minskad tillväxt eller t.o.m en negativ tillväxt kommer detta att ske snabbare.
3 personer gillade det här.

DhimmieJansson 8 timmar ago

Sverige är som en skalbolagsaffär från 80-talet. Man plundrar alla tillgångar och kvar finns ett konkursmässigt skal!
21 personer gillade det här.

Tant_Karin 8 timmar ago

Antalet asylsökande från Somalia har i år t o m maj ökat med 63% jämfört med samma period förra året. Antalet asylsökande totalt har ökat med 25%.

http://www.migrationsverket.se...
6 personer gillade det här.

VredensDruva 8 timmar ago

Suck.
Man känner sig maktlös.
Sverige går redan på knäna pga den hänsynslösa massinvandringen.
Kan detta bli nådastöten som på allvar sänker Moder Svea?
Fritt inträde för somalier och syrier under de närmaste 2-4 åren, alltså.
Spännande, tycker väl liberalerna, som då kan fortsätta med att knäcka svensk
arbetarklass. Fantastiskt tycker socialisterna, som fått för sig att Sverige har ansvar för någon annan än de egna invånarna, trots att vi inte krigat på över 200 år.

En hårdare tid för oss hederliga svenskar väntar. Inte kul då butiken jag nu jobbar på håller på att gå i konken. Har inte lust att bli bidragsberoende i tider då det inte finns något över för oss svenskar...

Inget kan man göra heller.
Den "representativa demokratin" ger inget utrymme för oss vanligt folk att protestera mot makten. Det enda man kan göra är att rösta på SD 2014. Men vad hjälper det egentligen,
det går ju så fruktansvärt långsamt med förändring.
28 personer gillade det här.

knoll2 11 timmar ago

Det ser "svart " ut för Sverige.
20 personer gillade det här.

Brossan 13 timmar ago

Varför inte gå till GP;s kommentarsfält om Islamiseringen av Hjällbo? ;
http://www.gp.se/nyheter/debat...
6 personer gillade det här.

monument22 14 timmar ago

Ang. Ullenhag. Han kan gott sitta kvar, då han är ett utmärkt sänke för sitt parti.
22 personer gillade det här.

Knut_Zweistein 14 timmar ago

Mycket strongt av Gunnar Sandelin som redan tidigare fått erfara vilket pris sanningen har i Sverige och vilka konsekvenserna är av att utöva sina demokratiska och grundlagsfästa rättigheter.

GP ställer frågan till läsarna:
"Tar Sverige tillräckligt stort ansvar för asylsökande från andra länder?"

Att använda ordet "ansvar" i samband med Sveriges migrationspolitik avslöjar stor okunskap både vad gäller den rådande migrationspolitiken liksom innebörden av orden att "ta ansvar".

Sveriges migrationspolitik kan kallas mycket men inte ansvarsfull. Den är inte bara oansvarig utan kan väl snarast anses som direkt farlig för landet och dess befolkning då man bygger in stora spänningar i samhället.
I politikers uppdrag ligger dessutom att i första hand ta hänsyn och ansvara för den egna befolkningen innan man påtar sig ansvaret för andra länders befolkningar och agerar världssamvete för att knipa några extra godhetspoäng bland övriga eliten, som inte själva drabbas av de beslut man tar..

Att dessutom kalla de människor som just pekar på verkligheten och de allt eskalerande samhällsproblem allt fler upplever, vilka direkt kan hänföras till den förda migrationspolitiken, för främlingsfientliga och rasister är både fegt, oanständigt och uselt.
15 personer gillade det här.

Mats500 14 timmar ago

Visst är Sandelin bra - många plus hos honom! Men - önskvärt vore att han i vissa lägen var lite tydligare - som t ex vilka partier han räknar som främlingsfientliga (Se GP-artikeln). Är SD bland dem i hans ögon?
2 personer gillade det här.

RobertSt2 14 timmar ago

Undrar vad Gunnar skall göra nu när han övergett pk-maffian? Tömma papperskorgar och kratta häckar?
6 personer gillade det här.

PetronellaP 14 timmar ago som svar till RobertSt2

Gunnar Sandelin är en begåvad och kreativ skribent, så du nog behöver inte oroa dig över hans utkomst.
6 personer gillade det här.

RobertSt2 55 minuter ago som svar till PetronellaP

Nejdå, orolig är jag inte. Jag bara konstaterade vad som brukar hända när man sticker ut hakan.

Rebeckass 14 timmar ago

Hjälp GP att sprida denna insiktsfulla artikel.

Kan säkert öppna ögonen på en o annan skattebetalare.
19 personer gillade det här.

dempa69 14 timmar ago som svar till Rebeckass

GP hade faktiskt för några år sedan en osedvanligt klarsynt artikelserie om Somalier. Naturligtvis fick dom offerskjortan, men till större delen var den negativ till hur folkgruppen betedde sig i Sverige.
Naturligtvis fick dom ett h-vete från diverse från detta så dom översatte den t.o.m till majoritetsspråket i Somalia. Till vilken nytta kan man fråga sig då flertalet är analfabeter. Jag tipsade redaktören om att dom borde skicka ut det inläst på mp3-spelare men jag har fortfarande inte fått något svar.
16 personer gillade det här.

Teofil13 15 timmar ago

Nästa gång jag skall till vårdcentralen så säger jag att jag är illegal invandrare. Gratis är gott !!!
34 personer gillade det här.

GandalfGra 12 timmar ago som svar till Teofil13

Haha..det borde alla svenskar göra...det skulle nog få fart på debatten...om vi fuskar till oss fri vård då tar det hus i h-te..!
6 personer gillade det här.

paraflex 15 timmar ago

Pension vid 75 var inget som Reinfeldt bara hävde ut sig. Det var en testballong för ett förslag som är mycket seriöst påtänkt.

Nästa steg blir säkert en migrationsskatt, för att täcka kostnaderna för de "nyanlända"
43 personer gillade det här.

Kommunalgubben 8 timmar ago som svar till paraflex

Migrationsskatt är ett alldeles för uppenbart namn, måste kallas något annat, utjämningsskatt, stimulansskatt, transfereringsskatt/avgift kom med förslag!
4 personer gillade det här.

Kjell 14 timmar ago som svar till paraflex

Ja alldeles självklart var pensionsutspelet väl övertänkt!
Det kommer emellertid att presenteras på ett smakfullare sätt!
Och det är därför nuvarande regering inte har givit sig på LAS ännu!
Man behöver LAS för att smyga upp rättigheten att kvarstå i anställning till kontinuerligt högre ålder parallellt med att fullpoängsnivå i Allmänpensionen krontalsmässigt kontnuerligt sänks för 65 års-avgång.
9 personer gillade det här.

Teofil13 15 timmar ago

Jag har blivit obstinat!!! Mailar myndigheter och partier synpunkter när jag ser uppenbara fel. Exvis har jag kallat tingsrätten för ett tombola samt folkpartiets förslag till vård till illegala för huvudlöst, detta pga att man inte tar ansvar för vem som skall bekosta förslaget. Det ansvaret lämpar man över till landsting osv osv. Vilka pundhuvuden. Jag tror jag skall utlova gratis sprit till alla alkoholister, vem som betalar? det är inte mitt ansvar!
34 personer gillade det här.

Oberst 15 timmar ago

Ändra kursen? Ja, gärna, påbörja exporten.
13 personer gillade det här.

Teofil13 15 timmar ago

Försökte få biblioteket där jag bor att ta in Merits bok men fick till svar att man inte räknar den som bok, den är endast ett antal bloggar (eller vad man kallar det) varför man inte rankar den som bok. Jag behöver ammunition, finns det någon annan skrift i samma genre som finns på biblioteken som också torde gå under detta epitet?
7 personer gillade det här.

PetronellaP 14 timmar ago som svar till Teofil13

Tycker du ska göra ett nytt försök på biblioteket. Merit Wagers bok är en alldeles riktig bok och kan som påpekats köpas på internetbokhandeln Adlibris. Stå på dig! Biblioteken ät till för vår skull och inte för bibliotikariernas.

http://www.adlibris.com/se/pro...
16 personer gillade det här.

Karin 15 timmar ago som svar till Teofil13

Går att köpa på nätet. t.ex ADLIBRIS :-)
10 personer gillade det här.

Karin 15 timmar ago

TACK Gunnar. Du tänker på ditt eget FOLK, det gör INTE de missanpassade Media/Politiker i detta kaotiska samhälle. En ljussjäl är du bland alla Sa*ans Mörkremän/kvinnor.
24 personer gillade det här.

Teofil13 15 timmar ago

Läste jag rätt? Skall man införa obligatorisk DNA? Isåfalll hoppas jag man gör det på plats i Somalia. Hörde på radion när Sandelin var med, reportern rapade sitt mantra att 'vill du inte att familjer skall återförenas?' Det är en annan fråga, först skall det fastställas att det finns ett släktskap?
6 personer gillade det här.

Mr_Realistic 15 timmar ago

Det händer ibland att pk-pressen släpper igenom några verklighetsförankrade alster. Men sluta hylla pk-pressen för det.

Skall vi glädjas åt att sanningen beskrivs i fem minuter utav ett dygn, när 23 timmar och 55 minuter används till att mörka sanningen och vilseleda svensken? Jag anser inte det!
14 personer gillade det här.

fotbollsliv 15 timmar ago

När jag hade läst Gunnars artikel sa jag tyst för mig själv "yes, kanske det kan hända nåt trots allt"........men så helt plötsligt utan förvarning ploppar det upp en bild i huvudet på mig som gör att hoppet jag kände hoppade i väg med en jä*la fart ...och nu ligger man här med en bild föreställande- Annie L , Reinfeldt och Ullenhag fastnaglad på näthinnan och inser att det nog är försent.
Hur som helst skall du ha cred för din artikel Gunnar, för du tände ett litet ljus för en kort stund, nu återstår bara "baksmällan"........hur f*n får jag bort bilden!!!!!!
6 personer gillade det här.

Kjell 15 timmar ago som svar till fotbollsliv

Hur Du får bort den?....enkelt!....avpixla den!
3 personer gillade det här.

Rebeckass 15 timmar ago

Kom inte och säg att sjuklövern arbetar för Sveriges bästa.
Alla som röstar på ett sjuklöver-parti är medskyldiga till Sveriges förfall.

Alla har vi en skyldighet att upplysa ovetande medborgare.

20 personer gillade det här.

MetalHeadViking 15 timmar ago

Sandelin är bra.

Men det visste vi redan.
13 personer gillade det här.

BirgittaSvenne 15 timmar ago

Det är en bedrift att i dagens svenska massmediaklimat få in en sann och högkvalitativ artikel, ja det krävs "två för en tango". All min respekt, hoppas innerligt att vi här, har kommit till en vändpunkt.
11 personer gillade det här.

Gunhild Larsson 15 timmar ago

Han verkar vara en förståndig man. Är det han som gjort boken Jihad?
2 personer gillade det här.

Nordkoster 15 timmar ago

Jag blir mer och mer övertygad för varje dag att denna kloka ungdom, svensk-kurden, Tino Sanandaji, har det hittills bästa argumentet för vad det är som inte fungerar. Jag rekommenderar den varmt till alla som inte ännu har sett den. Det är en intelligent och varm analys, humanistisk, men ändå relevant och baserad på sunt bondförnuft. Mångkulturen är en lögn. Ja du hörde rätt. Det är en lögn. Den är problemet. Vi måste lägga om politiken 180 grader annars havererar hela samhället.

http://www.youtube.com/watch?v...
19 personer gillade det här.

Svensk_Riddare Top 10 15 timmar ago

Gunnar är en klok man som skriver sanningen, som den svenska regeringen slår dövörat till.
7 personer gillade det här.

JanEriks 15 timmar ago

Sagt det förr och jag säger det igen!
Jag har inget hemland längre...
Inget hemland som tar mina intressen som ursvenk i försvar.
Kriget mellan väst och islam har redan startat.
Ett krig som pågår nära Dig.

7-klövern märker inget.
7-klövern ski.er i det.
7-klövern är handlingsförlamad och kommer aldrig att lyfta ett finger för att fösvara det som är svenskt.
Handlingsförlamad då minsta åtgärd gör att de tror de riskerar att bli kallade rasister eller ännu värre...förknippas med SD.

Det är kört för Sverige!
Om 30 år har vi sharialagar här!
Och...7-KLÖVERN FATTAR TA MEJ F.N INGET!!!

Dags att starta en nationell, utomstatlig krigsmakt?
En krigsmakt som begriper att försvara och värna det svenska som våra förfäder byggt upp.
56 personer gillade det här.

Norman Bates 13 timmar ago som svar till JanEriks

Vi ska set till att vi kan ta kontakt med varandra 'IRL' så att säga.
Jag har lagt till en sida hur vi gör för att sätta ihop en maillista av
de man kan lita på här :
http://sweden.mypressonline.co...


– skickat med Google Verktygsfält

måndag 25 juni 2012

Vänsterpartist hotas och tystas efter islamistkritisk artikel « Avpixlat

Vänsterpartist hotas och tystas efter islamistkritisk artikel « Avpixlat: Vänsterpartist hotas och tystas efter islamistkritisk artikel

BISARRA SVERIGE Gun Holmertz (V) gav nyligen uttryck för sin oro för den tilltagande islamismen i Hjällbo i en debattartikel. Ett modigt drag i ett land där alla åsikter som inte överensstämmer med rådande konsensus, satt av en rödgrön media och svenskfientliga politiker, straffas med stigmatisering och utfrysning – precis vad Holmertz nu råkat ut för. Detta trots att hon har ett långt engagemang för flyktingar i bagaget. Merit Wager, med en unik inblick i den bisarra svenska migrationscirkusen, skriver idag om Holmertz öde.

Gun Holmertz har i decennier stått upp för både en human och en rättssäker asylprocess. Otaliga är de asylsökande hon kommit i kontakt med genom åren och även på olika sätt hjälpt efter bästa förmåga. Hennes engagemang, via den katolska hjälporganisationen Caritas, är långvarigt. Dessutom är hon alltså nämndeman Migrationsdomstolen, utsedd av Vänsterpartiet. När hon nu, med stor erfarenhet och kunskap, troligen efter en hel del vånda, skriver om det som starkt bekymrar henne som gräsrot på plats i Hjällbo och inte som högavlönad vänsterpartist med pappers- och ideologiperspektiv, händer följande:

Hennes partikamrater, de som utsett henne till nämndeman i Migrationsdomstolen för hennes erfarenhet och kunskaper på asyl- och integrationsområdet, tar nu i princip avstånd från henne när hon uttalar sig på basis av just sina erfarenheter! Vänsterpartiet angriper henne i artikeln Spär på redan existerande fördomar och påstår att hon far med ”grova generaliseringar”, när hon sakligt och med emfas framhåller sina farhågor om hur det ska bli när ytterligare 1000 somalier – i tillägg till alla dem som redan finns där – väntas komma till Hjällbo, och om hur den somaliska barn- och kulturföreningen Afrikas Horns ursprungliga verksamhet, som Caritas delar lokaler med, i ökad grad har övergått till att bli något helt annat.

I en annan replik på Holmertz artikel – Hjällbos problem är inte aktiva muslimer – påstår ordföranden för den somaliska verksamheten som Holmertz skriver om samt en – enligt egen utsago – ”muslimsk aktivist” (!) att:

Afrikas horn har trakasserats av Holmertz under många år och föreningens medlemmar har länge varit medvetna om Caritas fientlighet, så det är inte förvånande att hon nu kommer med ett populistiskt utspel.

Samtidigt vill de dock, att:

Caritas ska visa välvilja genom att stödja muslimernas rätt till en större samlingslokal.

Men det är inte nog med dessa två påhopp på Gun Holmertz! Två religionsvetare ger sig också på henne i artikeln Onyanserad kritik av läget i Hjällbo och skriver att: “Det är anmärkningsvärt att en verksamhetsansvarig för en organisation med lång erfarenhet av arbete bland religiösa minoriteter inte är medveten om att det finns varierande tolkningar av alla religioner.”

Men det är ju just det hon är så väl medveten om!

Om den stora allmänheten – även kallad ”väljarna” – visste hur vanlig den här typen av mobbning med åtföljande rädsla och ofta också total tystnad är, skulle den häpna. Själv har jag träffat flera personer som är förtvivlade över att inte kunna tala fritt utan att riskera repressalier och människor som inte får de jobb de söker för att de sagt eller skrivit något som ”någon” (allt är diffust) inte anser är ”korrekt”. Så är det i Sverige idag: många går omkring och håller god min, men mår dåligt psykiskt för att de inte kan eller vågar diskutera en av de största och viktigaste ödesfrågorna – asylinvandringen – för Sverige utan risk för att hela deras tillvaro raseras.

Se på Gun Holmertz! Över en natt är hon ute i kylan i sitt parti. För att hon berättar om vad hon ser och upplever dagligen. Hennes upplevelser i verkligheten passar inte in i Vänsterpartiets mall och då riskerar hon att bli persona non grata. Förutom detta har hon också – uttryckligen och inför vittnen – blivit dödshotad i Hjällbo. ”Du går till ditt jobb nu, men inte många dagar till…” sade mannen som även åkallade Allah. Detta har hon givetvis polisanmält. Var är Gun Holmertzs partikamrater när hon hotas?

Vi – alla! – måste aktivt och högljutt värna om den grundlagsstadgade rätten till åsikts-, yttrande- och tryckfrihet, om den ska gälla annat än på papper. Annars är den död. De som dödshotar eller avger andra hot mot dem som begagnar sig av sin lagliga rätt att tala fritt, ska straffas strängt. Att försöka kväva det fria ordet, att skrämma och hota till tystnad är allvarliga brott som svenska journalister ofta tar upp när det gäller svenska journalister ute i världen.

Det finns anledning att göra det också här hemma, i det egna landet, att stå upp för Gun Holmertzs och alla andras rätt att yttra sig fritt!

Newsmill

Bahareh Andersson, kvinnorättsaktivist med personliga erfarenheter från islams sanna natur, skriver i en kommentar till Wagers artikel:

Tack Merit Wager! Även jag som en muslim liberal fick hotelser och utfrysning av både mina medsystrar samt en total tystnad från makthavare när jag påpekade dessa punkter. Viljan att se dessa problem och att hantera det faktum att olika grupper och individer fortsätter att bevara uråldriga normer och värderingar även i migration har visat sig vara mindre självklar. Frågor om barns rättigheter och frågor om jämställdhet i ett mångkulturellt perspektiv har givit upphov till ändlösa och ofta infekterade debatter i Västeuropa och i synnerhet i Sverige .Vad är detta om inte religiöst och kulturellt grundad rasism? Varför skall då religiös och kulturell rasism och könsapartheid tolereras, tigas ihjäl eller stödjas med skattepengar?

Print Friendly
Share
Publicerat 2012-06-25, 13:56 (Uppdaterat 2012-06-25, 18:41) | Kategori(er): Inrikes, Islam, Politik

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 43 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
198 kommentarer 2564 gillar mottaget
Dela på
Visar 82 av 145 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


gandalv420 Just nu

Hmm.. Kan bara konstatera att dessa globala multikulti kramarna är som de tre aporna -inte se,inte tala,inte höra -Bara för att reagera yrvaket den dagen ett bombbälte lyckas i sitt uppsåt på en offentlig plats i Sverige!.

För var så säkra! Den dagen kommer, förr eller senare, dessa efterblivna islamister går inte att föra dialog med eller omskola till "islam light" på några sätt, dom är fast i sina medeltida irrläror -liksom vänsteranhängare med rosa glasögon som tror att alla är så snälla...

Arnold P Fisberg Just nu

Är det fler som reagerat på vinjetten i SVT Rapport? Ett kvinnoansikte dolt i niqab flashar förbi under bråkdelen av en sekund. Detta är inget annat än sublimal påverkan som SVT bedriver för att vi ska visa acceptans för islam. Jag undrar vilken dold agenda som bedrivs och hur detta kan få förekomma vårt s k demokratiska samhälle? Detta samtidigt som en samlad journalistkår gapar förfasar sig över vissa länders brist på demokrati! Om inte detta är ett exempel på att vi har en demokratur i Sverige, så vete tusan.....

machiavelli78 23 minuter ago

Dags för Gun Holmertzs att undersöka om inte gräset faktiskt är grönare på andra sidan :)
6 personer gillade det här.

Rawhide 28 minuter ago

Det är i motgång som man får reda på vilka som är ens riktiga vänner.

Anledningen till att Holmertz s.k "vänner" inom vänstern nu vänder henne ryggen och hotar och spottar på henne är rädslan för Islamska hot. Samma hot som nu kommer från lokala Islamister mot Holmertz. Dessutom kan det vara negativt för "karriären" att bli sammankopplad med Holmertz nu när hon sagt sanningen istället för att lojalt och förljuget deltagit i de kollektiva försöken att dölja den.

Som kan läsas på annan plats i Avpixlat har Chris Bryants Labour i England mognat bort från denna "småbarnsförljugenhet" som karakteriserar den svenska politiska och mediala byken och klart och tydligt insett att den som oroar sig för, talar och funderar över migrationen inte som i Sverige skall betraktas som främlingsfientlig, diskriminerande, rasist och islamofob.

Till denna mogna inställning har svenska politiska och mediala kretsar ännu långt. Så långt att när man väl fattat galoppen är det försent. Då har redan krafter med rötter i Islam lyckats få dolda majoriteter både i politik och media som väntar på att slå till.

Den som vill stoppa dessa dolda majoriteters uppbyggnad röstar SD i valt 2014.

14 personer gillade det här.

leonen 29 minuter ago

Detta visar bara att sanning och sunt förnuft betraktas som fientlighet mot 7 klövern och vår media.
Men det kommer en dag att vända och journalisterna själva blir tvungen att se sanningen som de än så länge gör allt för att dölja för folket,
6 personer gillade det här.

ormen_1 33 minuter ago

Vänsterpartiet fortsätter med den Nordkoreanska stilen.....
13 personer gillade det här.

hippokrates 39 minuter ago

Egyptens befolkning...åtminstone ca 52% har röstat för en ny president som kommer att föra tillbaka landet till 600-700 talet....nu börjar t.o.m vänsterfolk förstå att även vi i Sverige....detta fantastiskt vackra, kristna land..... blir ett "växthus" för den radikala oförsonliga wahabismen....brytpunken är redan nådd...när vi ser...politiker, afagalningar, psykopatiska
pkjournalister mm är ute och försvarar den muslimska religion som kommer att föra tillbaka vårt Svenska fosterland några hundra år tillbaka i tiden.....tyvärr är det mer än två år kvar till nästa val...innan Vi och SD kan stoppa detta förakt och förnedring för svenskarna och Sverige.
17 personer gillade det här.

Max Motstånd 40 minuter ago

kan jag ana en liten splittring i våra motståndares led ? en vändning är på väg :)
9 personer gillade det här.

Mattias Stanton 49 minuter ago

Till Gun Holmertz kan jag bara säga: Byt parti till något som uppskattar din uppriktighet. #svpol
36 personer gillade det här.

SM811 51 minuter ago

Vem är medias nya gullegris egentligen?
http://detopaverkadesinnet.blo...

Det sista i texten..av stadsministern (regeringsalternativ framöver). Hjärnsläpp??
"Jag vill gratulera Jonas Sjöstedt och välkomna honom som partiledarkollega.
Jag ser fram emot att mötas och diskutera såväl politik som regeringsalternativ framöver"
5 personer gillade det här.

GudrunSpyman 52 minuter ago

Väldigt träffande artikel om hur åsiktsmonopolet upprätthålls i Sverige via indirekta hot och påtryckningar via okritiska media. Måste kännas ovant för Gun Holmertz att för ovanlighetens skull få smaka på sin egen medicin.
9 personer gillade det här.

jr7181 53 minuter ago

Ja du Gun. Så här är det för väldigt många människor i Sverige, och då har de aldrig ens skrivit nåt,utan bara använt sin medborgerliga rättighet och röstat . Sedan har det kommit fram att de röstat på SD och sedan är cirkusen igång med uppsägningar ,utfrysning , uppsagd medlemskap i olika fackföreningar etc.
Råkar man vara aktiv på något sätt i partiet eller dess ungdomsförbund så är det ibland med fara för liv och lem.
Så tunn är låtsasdemokratins fernissa,och det Gun råkat ut för, bevisar ytterligare att det är allenarådande islam som gäller för våra beslutsfattare.
22 personer gillade det här.

invandrare1957 58 minuter ago

Svenskarna förstår det den dag det är en arabisk statsminister i Sverige. Eller rättare sagt dom kommer inte att tro det den dan heller. ÅÅÅH vad kul vad duktiga vi är vi visar omvärlden hur Sverige kan. Men sen kommer den sura beska medicinen fram när den arabiska våren kommer till Sverige med religionsbråk och svenskar som mobbas bort precis som oliktänkande i arabländerna då kanske svensken börjar fatta vad han har ställt till med. Det här är bara början i dumheten o idiotins Sverige.
34 personer gillade det här.

Ragnar 1 timme ago

Det märkliga är att Göteborgs Posten för en gångs skull tillåter kommentarer från läsarna i detta känsliga PK-ämne. När jag läser dom tror jag att jag hamnat på Avpixlat. M a o en stor majoritet av svenska folket tycker som SD, vilket bådar gott inför 2014.
29 personer gillade det här.

qnos 1 timme ago

Nu har ju Holmertz´ideologiska hemvist aldrig varit mitt forte,så att säga, men här måste jag ge henne en eloge för hennes förhållningssätt. Detta accepteras dock inte av det övriga patrasket som sannolikt endast skådat en somalier på vykort, men aldrig,ingående,varken sett eller hört någonting som helst...Vilket naturligtvis inte hindrar att framhålla den egna korrekta uppfattningen som det enda rätta och sanna. Stilenligt,kan tyckas, islamisterna intar oftast just den ståndpunkten.
14 personer gillade det här.

Ragnar 1 timme ago

Kalle Larsson (V) har gett sitt stora stöd till partikamraternas kritik av Gun.
Kalle Larsson är
definitivt inte rätt man att tycka till i flyktingfrågan. Kalle
Larsson är den man som hårt drev kampanjen "Låt Farid
stanna". Strax efter Kalle Larsson och hans kumpaner hade
lyckats med sin målsättning att få migrationsverket att upphäva
Farids avvisningsbeslut företog sig denne strax en mycket brutal
våldtäkt på en ung kvinna i Växjö. Farid våldtog kvinnan både
vaginalt och analt och dömdes till två års fängelse och
utvisning. En våldtäkt som aldrig hade skett om Kalle Larsson och
co. hade accepterat migrationsverkets beslut. Kalle är alltså indirekt medskyldig till den grova våldtäkten.

52 personer gillade det här.

Denoroligedemokraten 30 minuter ago som svar till Ragnar

Ändå har jag för mig att han bara några månader senare satt i en TV-studio och debaterade samma ämne. Hade Kalle lärt sig läxan? Nej, då!
2 personer gillade det här.

Ragnar 8 minuter ago som svar till Denoroligedemokraten

Jodå, det var i Debatt. Kalle var där och försvarade multikulti, men SD fick inte vara med.

grebba 1 timme ago

Detta visar att de svenska pk-iterna är de största rasisterna, de är verkliga rasister, de vågar inte vara mänskliga och humana utan tänker bara på sin egen karriär, dessa Guns kamrater hade varit Hitlers trogna följeslagare om vi hade levt på den tiden......... fega ryggradslösa stackars människor.
22 personer gillade det här.

Borgaren 1 timme ago

Där fick dom jäklarna smaka på en dos av sin egen medicin!
9 personer gillade det här.

moni01ca 1 timme ago

Det märkliga är ju att Göteborgs Posten för en gångs skull har tillåtit kommentarer i detta ämne. Läs dem, så tror man att man läser kommentarer på Avpixlat. M a o en stor majoritet svenska folket tycker som Avpixlat, vilket lovar gott inför 2014.
4 personer gillade det här.

walborg 1 timme ago

Har haft tid att "luska" om Kommunister (någon som känner till denna blogg)?

http://detopaverkadesinnet.blo...

El denna?
'http://petterssons.bloggsida.s...

Vill bara säga LÄRORIKT!


7 personer gillade det här.

Brummelisa 1 timme ago

När det gäller yttrandefrihet i andra avlägsna länder är engagemanget enormt bland journalister och politiker! Ta t ex Dawit Itsaak som åkte tillbaka till Eritrea direkt efter PUT här i Sverige! Eller de två svenska journalisterna Persson och Schibbye, som det samlats in pengar för! Men när någon säger sanningen om invandringens baksidor här hemma - då blir man brännmärkt. Det är inget annat än ett fullständigt vidrigt hyckleri. Föraktet bara stiger för dessa s k journalister, som rapporterar om missförhållanden i avlägsna länder och som etiketterar de svenskar som har kritiska synpunkter på vissa invandrares bisarra kulturyttringar som rasister.
29 personer gillade det här.

bilbobagger 1 timme ago

Alla partier utom SD, kör ju helt o hållet på islamisternas linje. Man kan ljuga hur mycket som helst bara det främjar Allah. Så nu tycker jag att det är dags för de flesta människorna som är politiker i V,S.MP,C,KD,FP o M ta o konvertera till Islam direkt, för ni beter er precis som muslimer allihop. Är det någon som kan tänka klart o har en annan åsikt så ska den stackaren näst intill stenas.
17 personer gillade det här.

Blackstaff 1 timme ago

Skrämmande är det minst sagt att sådant här får/kan hända i ett västerland idag.
Tråkigt men självförvållad för GH, men detta kanske får henne att öppna ögonen. Nej jag tror inte det, men man kan ju alltid hoppas.
Då menar jag inte tråkigt att hon får en dos verklighetsuppfattning, utan att sådant här får/kan förekomma.
13 personer gillade det här.

Jax86 1 timme ago

"Caritas ska visa välvilja genom att stödja muslimernas rätt till en större samlingslokal"RÄTT till större lokal? Sån jävla koll de tror sig ha på alla sina rättigheter i det här landet.. vid sidan av det faktum att de får boende, trygghet, mat, skola, vård etc. bara de sätter sin jävla fot här! Blir vansinnig när de kommer o kastar allt de har "rätt" till här i ansiktet på oss!!!
2 personer gillade det här.

u28903094 1 timme ago

Man tar inte tillbaka Sverige genom att tiga eller genom att bara säga det får vi inte säga i Sverige.
Vad är det för trams att man inte får säga vad man tycker det är bara du själv som inbillar dig att det är så.
Vi har både yttrandefrihet och åsiktsfrihet så låt ingen tysta dig.
10 personer gillade det här.

HA2010 1 timme ago

Muslimsk aktivist = Muslimsk islamist.
7 personer gillade det här.

Humanist_PI 1 timme ago

Detta visar verkligen hur stark den politiska korrektheten är när det är fråga om islam och flyktingar/invandrare från muslimska kulturer. Inte ens en aktiv vänsterpartist som arbetar med stöd till invandrare/flyktingar kan säga något islamkritiskt utan att bli utfryst och stämplad som "islamofob". De militanta islamisterna har verkligen lyckats genomföra en punkt på sin dolda agenda; nämligen. att strypa all kritisk debatt kring islam i allmänhet och kring islams ökande utbredning i Europa i synnerhet.

Detta är förmodligen ett av målen för t.ex. Muslimska Brödraskapet, salafisterna i Saudiarabien och de styrande religiösa ledarna i den muslimska diktaturen Iran. De stödjer krafter som förhindrar en öppen, kritisk diskussion om islam i Västvärlden. Dessa krafter arbetar bl.a. genom att regelmässigt skrika "islamofob" och "rasist" så fort någon försöker diskutera problemen med islam. I Sverige finns en mängd (ur ett islamistiskt perspektiv sett) "nyttiga idioter" som okritiskt spelar de antidemokratiska fanatikerna i händerna genom att spela ut "islamofob-kortet" så fort någon gör minsta ansats till kritisk debatt om islam.

På så sätt underlättas den islamisering av Västvärlden som är ett av målen för diverse muslimska fanatiker i arabvärlden. Man kan anta att t.ex. Muslimska Brödraskapet har folk som ägnar sig åt omvärldsbevakning och håller koll på vad som skrivs om islam i internationell media. Dessa människor skrattar säkert gott och gnuggar händerna när de ser hur svenska vänsterpartister agerar nyttiga idioter och indirekt stödjer islamiseringen av Västeuropa genom att angripa Gun Holmertz för hennes högst adekvata och rimliga islamkritik.
25 personer gillade det här.

BannlysHedersmord 1 timme ago

Historien upprepar sig gång på gång: socialister hjälper islamister till makten och sedan mördar islamisterna socialisterna.
33 personer gillade det här.

GudrunsSkymning 1 timme ago

välkommen till verkligheten.
9 personer gillade det här.

walborg 1 timme ago

Baharehs artikel ang ." även män drabbas av Hedersvåld" kom in i dag på SvT debatt efter x-antal mail till ansvariga? Ingen ursäkt förstås varför den togs bort efter en dag.
http://blogg.svt.se/debatt/cat...

Och tro det eller ej.. GUEST visade sig lika frekvent. Samma "attackörer" på Bahare som vanligt (oavsett nickbyten) och av samma aktörer med sitt "specialvapen" =>anmälningar för att få bort inlägg som inte "passar" de s.k. "Feministerna" med färg RÖD (vill tillägga rabiat/förnekelse experter).
Och det förnämsta vapnet att tysta motsatta åsikter dessa är ju anmälningsknappen med el utan GUEST markering!

Vem "Vinner" tro............?

6 personer gillade det här.

Akallagirl 1 timme ago som svar till walborg

Vem ä'r denne quest som får alla sina inlägg kasserade men fortsätter dag ut och dag in?
5 personer gillade det här.

lasse1 1 timme ago

Tänk, att det är så farligt i Sverige idag, att ha en avvikande uppfattning i asyl/flyktingfrågor än den sittande högerregeringen...Förvisso, även med den tidigare S-regeringen.
.
T.o.m. en vänsterpartist kan bli mobbad av sina egna.... om åsikterna inte stämmer överens med den miserabla invandringspolitik som den kungliga högerregeringen bedriver....

Är det någon politisk fråga som 7 - klövern talar med en å samma tunga så är det invandringspolitiken...
En kostnadspost i statsbudgeten som förmodligen är den största utgiften....
men när det gäller ett enkelt vägbygge på några 10 - tals miljoner, så kan samtliga i församlingen vara i luven på varandra.. Är det inte högst märkligt..
18 personer gillade det här.

ImTheManInTheBox 2 timmar ago

Skäggmupparna "slår tillbaka" med: "Att påstå att man är rädd för att bli kallad rasist gör inte en person
till en icke-rasist – tvärtom så är trenden att den som hyser starkt
rasistiska åsikter använder denna metod; ”Jag är inte rasist, men…”"

Intressant. Enligt samma metod så kan jag alltså skuldbelägga alla muslimer genom att säga att alla muslimer är radikala islamister som strävar efter sharia i Sverige? För det måste ju fungera åt båda håll då. Invandrings- och islamkritiker = rasist, vad de än säger. Muslimer = islamister, vad de än säger. För det är väl så "trenden är", eller hur?

Skillnaden är att muslimer som är islamister avslöjas gång på gång på gång, medan det på gränsen till aldrig finns några fog för rasistanklagelser. Där räcker det med att anklaga någon, utan bevis, så är man plötsligt rasist.
10 personer gillade det här.

Kjell 1 timme ago som svar till ImTheManInTheBox

Du behöver inte virra till det så inihelvete...
Det räcker med att Du säger att alla muslimer är radikala islamister som vill införa sharia i Sverige!
Så har Du sagt vad som finns att säga...Och dessutom har Du sagt sanningen!
3 personer gillade det här.

Observanten 2 timmar ago

Efter att en islamist blev president kunde man förvänta sig farhågor angånde utvecklingen i Egypten. När man lyssnar på SR P1 slätar man över farhågorna. Till och med Bildt ser positivt på valet.Har man inte ens fantasi att ifrågasätta hur kvinnorna kommer att få det även om inte sharialagar införs på direkten!
18 personer gillade det här.

argatanten 2 timmar ago som svar till Observanten

För att inte tala om de kristna...

http://www.varldenidag.se/nyhe...
9 personer gillade det här.

diedummenschweden 2 timmar ago

Ja ja.. Jag har för mig att jag skrev att Holmertz dagar inom V var räknade och att hon snart kunde vänta sig repressalier när jag kommenterade debattartikeln här som Holmertz hade fått införd i GP

Vad var det jag sa men inte trodde jag att det skulle dröja en så kort tid som bara några få dagar!


20 personer gillade det här.

Gunhild Larsson 2 timmar ago som svar till diedummenschweden

Angående Vänsterpartiet så kan de kicka galne Jonas och ta tillbaka Lars Werner. Sen kan de återta sitt egentliga jag, nämligen vänsterpartiet kommunisterna. Så kan de sitta och supa och skåla i rödvin. Där ligger deras nivå i intelligens.
12 personer gillade det här.

Caesar Apostata 2 timmar ago

Ja, vad ska jag säga? Det finns en anledning till att jag lämnade Vänsterpartiet en gång - hoppas Holmertz vågar ta det steget också. V är ett parti för alla som vill visa hur otroligt godhjärtade dom är. Ja, de vill alltså visa det - nu inte sagt att de är det.
23 personer gillade det här.

Tobo Lobo 1 timme ago som svar till Caesar Apostata

Fingret på problemet. Tack. Som vanligt är enklast bäst. Jag vill även tillägga att jag är fd moderat. Det bästa med SD är att de förenar olik politik. Det bästa från vänster och höger.

Det är ett riktigt starkt kort hos SD. Hjärter ess. Bästa åsikterna med en djup känsla för att ta hand om sitt land. Mitt land. Inte Somaliernas.
21 personer gillade det här.

min-klon 2 timmar ago

Vänsterpartiet är inte den som står på de svagas o utsattas sida då ens eget ego behöver utnyttja muslimer som förtrycker varandra. Vänstern sviker de förtryckta. Värdelösa lömska och cyniska rasister.
20 personer gillade det här.

Warge 2 timmar ago

Som man bäddar får man ligga. Naturligtvis är det tråkigt att Gun drabbats av ett sådant öde, men jag tycker samtidigt det är djupt tillfredsställande att draksådden nu ger skörd - nu när hon påverkas personligen, då passar det minsann att bli bekymrad. Innan dess, när allt var frid och fröjd och den skattefinansierade lönen rullade in: problem med invandringen? Nää!

Mina sympatier är desamma som för det jag spolar ner på toaletten.
9 personer gillade det här.

Lydstatsbo 2 timmar ago som svar till Warge

Du har en tråkig inställning.

Politiskt arbete, som både du och jag ägnar oss åt genom att skriva på den här siten går ut på att kunna tala fritt och få andra att se saker från en annan sida än den enda offentligt godtagbara i snedvriden svensk media. Att få människor likt Gun att våga ta steget och säga de obekväma sanningarna som trycker henne. Hon riskerar sin politiska karriär och total brännmärkning och utfrysning såväl officiellt samt socialt för att hon använder sin yttrandefrihet och uttalar oro för framtiden med sin sakkunskap.

Hon förtjänar all respekt och inte att förolämpas med det du säger dig spola ner på toaletten.

Skämmes tammefan.
16 personer gillade det här.

Warge 1 timme ago som svar till Lydstatsbo

Välkommen till den verklighet som vi SDare lever i.

Jag vill också att vi ska kunna prata fritt, men det kan vi inte tack vare PK-media; därav behovet av en sajt som Avpixlat. Att vi inte kan prata fritt beror på giftermålet mellan gammelmedia och den politik som Gun står för; nu kommer det tillbaka och biter henne i ändan.

Men det här tar nog någon sorts pris i naivitet:

"Hon riskerar sin politiska karriär och total brännmärkning och
utfrysning såväl officiellt samt socialt för att hon använder sin
yttrandefrihet och uttalar oro för framtiden med sin sakkunskap."

Och skulle hon sagt något om det inte varit för att hennes egna hembygd skulle bli invaderad? Knappast. Och återigen, när SD-are använder sig av samma yttrandefrihet får de rasist och främlingsfientlig och ett antal andra invektiv kastade på sig. Det är inte rättvist, men nu har denna orättvisa drabbat någon som stod för den.

För en gångs skull.
4 personer gillade det här.

Lydstatsbo 56 minuter ago som svar till Warge

Även jag är SD- medlem. Vi SD:are kan ändå inte förändra svensk politik själva. Vi behöver människor som vågar säga obekväma sanningar även i de andra politiska lägren. Kanske kan vi även få många att vakna upp och ansluta sig till oss?

När då Gun och andra tar de första trevande stegen i ett uppvaknande, ska vi då fördöma dem även från vår sida? Ska vi tillsammans med hennes egna plågoandar tvinga henne att krypa tillbaka till korset och tystnaden för att nytänkandet råkar komma från våran sfär från början?

" Vad var det jag sa?" eller "Skyll dig själv" är tecken på en självgodhet som inte kommer att gagna oss.
5 personer gillade det här.

Kretschmer 2 timmar ago

Man kan undra om dom spelar ovetande eller om det är i sin PK värld att fortfarande vara i ramljuset som gör att man bortser från sanningen.
Utan denna kostnadsslukande invandringspolitik hade Sverige varit fantastiskt.
Hjälp dom på plats, ta inte hit dom och hjälp dom.
7 personer gillade det här.

Nicklas Åkerman 2 timmar ago

Ingen kommer undan de islamistiska kravmaskinerna, inte ens Anders Lindberg!
11 personer gillade det här.

tenore36 2 timmar ago

Undrar vad fru Holmertz hade svarat om man rådde henne att besöka Avpixlat? Jag tror hon hade svarat "aldrig i livet". PK-ismen är vidrig i all sin falskhet och skenhelighet.
17 personer gillade det här.

Arkngt 2 timmar ago

Från den obehagliga artikeln av Amanj Aziz och Said Sheikh:

"Gun Holmertz, Caritas, fruktar att islamismen tar över i Hjällbo eftersom hon ser fler kvinnor täcka sig och fler män odla skägg. Men när har detta blivit ett tecken på radikalisering och islamism?"

Sedan alltid?
26 personer gillade det här.

Gere 1 timme ago som svar till Arkngt

Sedan år 622 e. Kr?

Bepp 2 timmar ago

Gun Holmertz rakryggad Vänstermänniska som inom en snar framtid kommer bli utkastad av sitt parti! Sillryggar som dom är

– skickat med Google Verktygsfält

Metro vitpixlade yrkestitel: Afrikanskt tidningsbud blev ”brevbärare på morgonrunda” när han våldtog svensk flicka mitt i natten - Fria Tider

Metro vitpixlade yrkestitel: Afrikanskt tidningsbud blev ”brevbärare på morgonrunda” när han våldtog svensk flicka mitt i natten - Fria Tider: BLUFFEN: Det afrikanska tidningsbudet blev "brevbärare på morgonrunda" i tidningen Metros rapportering, som sedan TT citerade.

Faksimil: MetroBLUFFEN: Det afrikanska tidningsbudet blev "brevbärare på morgonrunda" i tidningen Metros rapportering, som sedan TT citerade.
Metro vitpixlade yrkestitel: Afrikanskt tidningsbud blev ”brevbärare på morgonrunda” när han våldtog svensk flicka mitt i natten
Publicerat den 25 juni 2012 kl 14:34

MEDIA. Vid tretiden på natten den 31 juli förra året våldtogs en svensk tonårsflicka på Södermalm i Stockholm av ett 31-årigt tidningsbud från Burundi. Men enligt tidningen Metro, som vill ge sken av att gärningsmannen är svensk, var det istället en "brevbärare" på "morgonrunda" som begick våldtäkten.
Gilla artikeln på Facebook
Dela/Skriv ut

Share on facebook Share on print Share on email More Sharing Services 15

Att morgontidningar i Stockholm regelmässigt delas ut av invandrare känner många till. Därför valde tidningen Metro att göra sitt bästa för att lura sina läsare att det var en pursvensk brevbärare som våldtog en tonårsflicka vid Gaveliusgatan på Södermalm förra året.

I själva verket utfördes dådet av ett afrikanskt tidningsbud bosatt i Kista. Afrikanen friades först av en oenig tingsrätt men döms nu av Svea hovrätt till två års fängelse för våldtäkt. Han utvisas dock inte ur landet – eftersom åklagaren inte yrkade på utvisning vid fällande dom.

Enligt flickans eget vittnesmål överfölls och våldtogs hon av afrikanen när hon gått ut för att röka på Gaveliusgatan vid tretiden på natten. Hon uppgav också att afrikanen tvingade in henne på en bakgård och där utförde sexuella handlingar trots att hon sade nej.

Hovrätten konstaterar att flickan är trovärdig och lägger därför hennes version till grund för sin bedömning.

”Målsäganden har lämnat en lång och detaljerad berättelse om händelseförloppet. Hennes utsaga är fri från motsägelser och hennes beskrivning av vad som skett, såväl under det påstådda övergreppet som direkt efteråt, framstår som följdriktig”, skriver hovrätten i sin dom.

Den 31-årige afrikanen å sin sida anförde emellertid att det gått till på följande vis när han stötte ihop med tonårsflickan på Södermalm:

”Han mötte en kort, ganska ung tjej som gick fram mot honom. Hon var ‘halvnaken.’ Hon rökte och hade en dricka i andra handen. Hon verkade normal och inte påverkad av något. Hon sade att han hade väldigt fina ögon och började sedan kyssa honom. Han blev förvånad. Han gav inte henne några komplimanger och tyckte inte flickan var särskilt attraktiv. De kysste sedan varandra i cirka tio minuter och hon lyckades förföra honom. De flyttade sig därunder långsamt till en vägg. Det blev starkt för honom och han kände hur hans snopp blev styv. Egentligen ville han inte detta men det var första gången han kysste en svensk flicka.”

Trovärdigt, tyckte de politiskt tillsatta nämndemännen i Stockholms tingsrätt och körde över den juridiskt utbildade domaren med en friande dom. Enligt trion var flickans berättelse inte trovärdig, bland annat eftersom hon varit påverkad av sömntabletten Stilnoct vid tillfället. Men den bedömningen hade såväl juristdomaren som den sista skiljaktiga nämndemannen riktigt svårt att begripa sig på.

”Varför skulle en tonåring, som tog sig en cigarett innan hon skulle lägga sig, vara så sexuellt intresserad av en avsevärt äldre okänd man och dessutom agera så aktivt som [Afrikanen] beskrivit?”, frågade sig de två ledamöterna i sin skiljaktigmening.

Åklagaren överklagade domen och nu river alltså Svea hovrätt upp de tre nämndemännens beslut. Afrikanen döms därmed av en enig hovrätt till två års fängelse för våldtäkt och förpliktas att betala 91 800 kronor i skadestånd till flickan.

– Det är klart att det känns bra, framför allt för min klient. Sådana här processer är alltid påfrestande för de drabbade, säger flickans målsägarbiträde Carolina Nilsson till Metro.

Afrikanen slipper utvisning och är därmed enligt praxis en fri man efter drygt ett år, med möjlighet att få svenskt medborgarskap efter ytterligare några år.

För den våldtagna flickan blev det hela emellertid inte en fullt lika munter historia.

Efter händelsen och ända tills nu har hon mått dåligt och haft sömnsvårigheter, uppger hon i förhör i tingsrätten. Hon får ofta mardrömmar och även ångestattacker och tar ibland Stesolid för detta. Hon berättar också att hon försökt ta sitt liv och varit intagen på psyket efter dådet.

”Hon känner sig inte trygg ute längre och när hon ser en mörkhyad person får hon panik på grund av det som hänt henne. Hon har inte heller orkat vara med kompisar och hennes sexliv med pojkvännen fungerar fortfarande inte”, skriver tingsrätten i sin dom.

Eftersom City åklagarkammare inte svarar i telefon har det ännu inte gått att få reda på varför åklagaren inte yrkade på utvisning, men Fria Tider har via mejl sökt myndigheten för en kommentar.
BelysningsDesign.se
Efterhandsmodererat: Fria Tider ansvarar ej för innehållet nedan

Regler: Håll god ton. Hotelser, publicering av personuppgifter, vulgära inlägg och irrelevanta utläggningar om t.ex. judar eller muslimer plockas bort. Inlägg får gärna vara kontroversiella men håll dig till ämnet och följ svensk lag.

Twingly
Bloggar om denna artikel
Aftonbladets rapportering om muslimer bättre än Dansk medias2 timmar sedan nyskapande

20
Disqus

Logga ut
Skriv en ny kommentar
@setovis

Bild
Dela på:
Twitter

Visar 34 kommentarer

HOTorpeden

Även SVD.se hade det på löpet att det var en brevbärare (ändrat nu, men jag hann ta skärmdump)
PK-sjukan blir värre och värre.
Gilla
Svara
9 minuter ago
1 Gilla
Stratiotes Iesous Christos, And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

Någon borde granska dessa tidningsbudsföretag och dess anställda, mycket underligt folk och inte en jävel av de talar svenska, vissa kan inte ens engelska. Troligtvis är det mycket folk utan uppehållstillstånd, det är en typisk svartjobbsbransch.

Topsar man de så kan man nog hitta fler våldtäktsmän från ouppklarade fall, samma sak med många av de blaxxar som stryker omkring mitt i nätterna i städerna, Polisen städar fruktansvärt dåligt, förr hade de iaf vett nog att skrämma skiten ur blaxxar som strök omkring numera låter man de stryka omkring och hålla på med fuffens. Vi snackar de tider Polisen inte har något att göra speciellt vardagsnätter mellan 3 och 6, jävlar vad det stryker omkring fuffens folk som de borde kontrollera rakt av.

Nämndemannasystemet är ett jävla skämt för övrigt, okunniga sjupartister som friar hellre än fäller trots att bevisningen är vattentät, men det är klart när de vet med sig att de skapat situationen så kan de vara jobbigt för dessa kräk att erkänna sitt ansvar i att en smutsig burundier kan smyga omkring och våldta kvinnor, har man ens kollat honom mot sina register känns inte som om detta var första gången.
Gilla
Svara
15 minuter ago
invandrare1957

Borde vara mord. Ett till två år en liten notis i Metro yngre svensk kvinna tog sitt liv. Då orkade hon inte leva längre med skulden skammen. Metro har inget ansvar politikerna har inget ansvar. Tingsrätten har inget ansvar. Vad ska svensken göra för att skippa rättvisa i Sverige. Har vi kommit så långt att man får ta kontakt med en sämre MC klubb för att få rättvisa i detta demokratiska land. Vem fan har ansvaret för att det har blivit så här i slutändan är det medborgarna som röstar på dom här partierna. Media o etablerade politiker gör allt för att styra svenskarna i den här rätta inriktningen för att förgöra sig själva. Svenskarna får bo kvar i sitt eget land på invandrarnas villkor där är vi redan nu passar inte galoscherna då är det bara att sticka då har man inte den rätta åsikten för att bo i Sverige.
Gilla
Svara
20 minuter ago
2 Gilla
Allanoskar

Och brevbärare delar ju normalt ut posten kl. 3 på morgonen...Fulmedia blir bara dummare för var dag som går.
Gilla
Svara
22 minuter ago
HOTorpeden

Hoppas att brevbärarna reagerar mot denne uthängning!
Gilla
Svara
27 minuter ago
2 Gilla
PolarenPer

Åklagaren har inte yrkat på utvisning... nä där ser man!

Jag anser personligen att nästa våldtäkt denne man gör ska upp på åklagarens lista!
Gilla
Svara
37 minuter ago
3 Gilla
getingblandhumlorna

De politiskt tillsatta nämndemännen skulle må bra av att få uppleva lite av verkligheten själva...
Gilla
Svara
1 timme ago
8 Gilla
Misslyckande

Hur många ska falla offer pga er sjuka lönedumpningar? Ni är bara intresserad att ta hit billig arbetskraft, de som faller offer för den bryr ni er inte om!

Är det pga detta som invandrarvåld försvaras?

Regeringen + MP lönepumpningsplan kartlagd – 7 invandrargrupper under socialbidrag

http://misslyckande.wordpress....

1) Definition fattig 11.000

2) Papperslös 25kr timmen

3) Asylsökande 300kr dagen

4) Ensamkommande 7000 månad

5) Instegsjobb 8000 månad

6) FAS3 10.000 månad

7) Socialbidrag 10000

8) Arbetstillstånd 13000


Gilla
Svara
1 timme ago
Gunhild Larsson

Men vad tycker Posten om detta uthäng?. Det var inte en brevbärare på sin morgonrunda. Det var ett tidningsbud kl 03.00 på natten. Så nu ska den vidriga media utmåla alla hederliga svenska postbud som potentsiella våldtäktsmän. Jag ska ringa posten och fråga.
Gilla
Svara
1 timme ago
13 Gilla
Muhammed_el_Masir

"Varför skulle en tonåring, som tog sig en cigarett innan hon skulle lägga sig, vara så sexuellt intresserad av en avsevärt äldre okänd man och dessutom agera så aktivt som [Afrikanen] beskrivit?" kan jämföras med resonemanget då Billy Butt justitiemördades "...ett särpräglat utseende".

Omöjligt att avgöra om han är skyldig eller ej, det framgår - enligt domen - bland annat att
"Enligt yttrande från Södersjukhuset har vid läkarundersökning därstädes den 31 juli 2011 inte påträffats några skador på målsägandens huvud, hals, bål eller extremiteter samt anges att hon är klar och orienterad men har lite svårvärderad psykiskt status."

Tingsrätten valde att hellre fria än fälla med motiveringen
"Helt avgörande för åtalet är vilken tilltro man kan sätta till respektive parts uppgifter. Vittnesförhör och övrig utredning ger därutöver begränsat stöd för målsägandens uppgifter och utvisar att hon hade vissa psykiska problem, som är svårbedömbara och kan ha påverkat hennes uppgifter.

Rätten finner vid en samlad bedömning av parternas berättelser inte målsägandens uppgifter mer trovärdiga än vad [Afrikanen] uppgivit och anser därför inte styrkt bortom rimligt tvivel att händelseförloppet i något väsentligt avseende avvikit från vad [Afrikanen] berättat. Det är därför endast bevisat att parterna kyssts samt att [Afrikanen] fått utlösning men inte att detta skulle ha skett mot målsägandens ryggslut.

Rätten finner därför inte visat att [Afrikanen] gjort sig skyldig till något brott, varför åtalet skall ogillas."

Noterbart är även, att kvinnan ifråga hade en pojkvän för vilken hon berättade om händelseförloppet. Det var pojkvännen som tog initiativ till polisanmälan.
http://www.expressen.se/gt/pol...

Är han skyldig, så ut med fanskapet!!! För övrigt, lågt av Metro att ljuga om yrke och etnicitet.

Bra att Fria Tider uppmärksammar gammelmedias lögner dock, och rubriken 'Metro vitpixlade yrkestitel' är episk!
Gilla
Svara
1 timme ago
4 Gilla
skvadron

Den svenska regeringen bär ansvaret! Man importerar våldtäktstmän,mödare,mordbrännare och utsugare.Detta vansinne pågår år efter år. Om inte svenska folket vaknar kommer den alltmer anarkistiska situationen vara irreparabel.
Gilla
Svara
1 timme ago
9 Gilla
Liselotte Alfredsson

vi har vaknat och väntar på valet... många tycker som vi och vill inte ha skubbet här men vad mer kan vi göra än att hoppas och förlita oss på sd. säg hur jag ska göra så gör jag vad jag kan..
Gilla
Svara
2 minuter ago
som svar till skvadron
rwlindberg

Tyvärr är det ofta som Tingsrätten tydligen inte vet vad de sitter där för. Sen tycker jag att Åklagaren som glömt att lägga till utvisn efter straffet, tror det blir fler våldtäckter efter straffet avtjänats. Han skall deffinitivt inte ha Svenskt medborgarskap, det måste man göra sig förtjänt av genom att inte vara kriminell.
Sen tycker jag att det rent ut sagt är för djävligt av Tidningen Metros medarbetare som medvetet vinklar denna typ av nyheter så man kan tro det var en "Svensk posttjänsteman på morgonrunda" . Inte konstigt folk inte har något som helst förtroende för jounalister när de bara framför lögner och egna konstiga värderingar.
Gilla
Svara
1 timme ago
11 Gilla
Kalle Stropp

Ut med kräket ur landet! Varför inget yrkande på utvisning? Utvisning ska vara praxis i sådana här fall.
Gilla
Svara
2 timmar ago
23 Gilla
skruemcduck

Hvorfor i all verden blir ikke det svinet utvist ? hvordan kan svenske politikere leve med seg selv ?
Gilla
Svara
2 timmar ago
15 Gilla
ExitSweden

Bra fråga, men jag misstänker att svinet inte hade blivit utvisad från Norge heller, om väldtäkten hade hänt där.
Gilla
Svara
2 timmar ago
som svar till skruemcduck
1 Gilla
Liselotte Alfredsson

vilket är bevisat för norge har ju sammanställt en rapport som bevisar att 90 % av alla våldtäkter begås av invandrare.. var är dom? kvar i landet?
Gilla
Svara
1 minut ago
som svar till ExitSweden
Cenita Allström

Jag tycker det är skit att sånt här får hända någon överhuvudtaget. Och att dom sedan släpper sådana här fria? Våldtäkt är ju en avsevärt allvarlig anklagelse och bör självklart tas på fullaste allvar. Tingsrätten borde kunna skilja på sanning och lögn vid det här laget så bra att dom kan göra en rättfärdig bedömning på plats och inte komma tillbaka ett år senare och ångra sig. Och är dom tveksamma så borde dom vänta innan dom ger en dom/frigivning.
Det är alldeles för mycket brottslighet i det här landet för att vi ska ha råd med sådana här "misstag" och vem vet hur många han kan ha haft möjlighet att våldta under det året han var fri? Som inte ens vågat eller kanske inte ens orkat rent psykiskt att anmäla.
Det kan kanske kännas "lätt" för oss "vanliga" att döma och kritisera, men folket som jobbar inom kriminalen, på tinget etc. är för bövelen utbildade och skall kunna sin sak! SKÄRPNING!
Gilla
Svara
2 timmar ago
6 Gilla
Misslyckande

Hur många ska falla offer för ert sjuka experiment kallad mångfald journalister?

Vilka är extremisterna som går efter hudfärg och pixlar dom vid brott?

VIDRIGT!!
Gilla
Svara
2 timmar ago
15 Gilla
Anna

Det värsta är ju att han frikändes i tingsrätten. Säkert vänsternissar som ville frikänna.
Bort med nämdemännen!
Gilla
Svara
2 timmar ago
21 Gilla
hundratusen

The Local gör det ännu värre. "Swedish postman" heter det.
http://www.thelocal.se/41630/2...
Gilla
Svara
3 timmar ago
2 Gilla
Stratiotes Iesous Christos, And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

Noterar att ingen på The Local ändrat det hela ännu trots att 3 av 7 kommentarer påpekar att det inte var en brevbärare. Man har fortfarande sin Postenbild och brevbärarbenämning, men så är ju The Local en kommunistinfesterad skitblaska.
Gilla
Svara
11 minuter ago
som svar till hundratusen
Nogger White

The Local verkar bara ha översatt telegrammet från rödskäggen på TT.
Gilla
Svara
2 timmar ago
som svar till hundratusen
4 Gilla
Martin Ljunggren

Du! Det är inget fel på att ha rött skägg! Det har jag haft i närmare 10 år nu, och är ingen kommunistbracka för det! ;)
Gilla
Svara
48 minuter ago
som svar till Nogger White
Farliga Tankar

Vad Metro gör här är att skuldbelägga och peka ut oskyldiga grupper. Nu misstänkliggörs brevbärare och svenskar.
Gilla
Svara
3 timmar ago
31 Gilla
stepstone fäll ihop

Jag VISSTE det! Jag läste om detta brottet och tänkte direkt att det var en berikare som varit i farten. Burundi? Vad f-n gör han här och vem är stolpskottet som släppte in honom och varför blev han inte utvisad efter brottet? En hel härva med tjänstefel minsann.
Gilla
Svara
3 timmar ago
40 Gilla
F
bowlaren

Åtal väntar Metro ?
http://svenssonsfunderingar.wo...
Gilla
Svara
3 timmar ago
6 Gilla
dubium

Sverige idag. Alla parter ljuger och är totalt blåsta. Jag har absolut inget förtroende för någon av dem här, det är så naivt så det gränsar till efterblivenhet. Man låtsas att allting är så rosenskimrande och sockersött och alla inblandade är oskyldiga offer som inte menar något illa. Verkligheten ser inte ut så. Media bidrar glatt med sina sjuka lögner.

En oskyldig liten flicka och en oskyldig liten gosse som hamnande i tråkigheter. Buhu så synd det är om alla. Det är den vite mannens fel att detta hände. Flickan var ju absolut inte sexuellt utmanande och "brevbäraren" hade ju ingen aaaaning om hur det kunde bli så eller någon skyldighet att kontrollera sig.
Gilla
Svara
3 timmar ago
6 Gilla
micklaren

Flickan har alla rättigheter att slippa bli antastad även om hon är halvnaken och ser aldrig så sexig ut. Är det något fel med det?
Gilla
Svara
1 timme ago
som svar till dubium
1 Gilla
sten_stensson

Metro är en slasktidning utan dess like. Rent skräp.
Gilla
Svara
3 timmar ago
14 Gilla
friryttaren

Vet inte om jag köper denna dom. Hon hade tagit Stilnoct och möjligen blandat
med dricka (sprit). Med dessa piller ihop med sprit kan man göra vad som helst.
Halvnaken påverkad av stillnoct ute mitt i natten. Många frågetecken här.
Gilla
Svara
3 timmar ago
3 Gilla
allemand

Du låter som den perfekte nämndemannen, sök innan det är försent.
Gilla
Svara
2 timmar ago
som svar till friryttaren
17 Gilla
Nisse77

Är detta en av Myten´s 600000 som går till jobbet varje dag? Skulle gärna vilja ta del av namnen på de politiskt tillsatta nämndemännen i Stockholms tingsrätt.

Verkar som att vi invånare behöver ta ett större ansvar och söka dessa maktpositioner istället för att sitta och spy galla när missbrukas. Situationen är ju onekligen som den är för att folket slutat bry sig och sovit igenom denna förändring.
Gilla
Svara
3 timmar ago
12 Gilla
Stratiotes Iesous Christos, And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house.

Myten sa att det är 600000 som går till jobbet varje VECKA, dvs. minst 1 timme i vecka av någon form av aktivitet, dvs. det är ännu värre än vad folk fått för sig för 600000 per dag är felaktigt.
http://affes.wordpress.com/201...
Gilla
Svara
6 minuter ago
som svar till Nisse77

M Prenumerera via e-post
S RSS

Reaktioner

Trackback-länk
Senaste nyttHeta ämnen

14:34
Metro vitpixlade yrkestitel: Afrikanskt tidningsbud blev ”brevbärare på morgonrunda” när han våldtog svensk flicka mitt i natten

11:52
Syrien: Houlamassakern utfördes av rebeller

10:05
Skjutglad rom får sänkt straff

09:49
Trio gruppvåldtog 76-åring

08:43
Brittisk EU-parlamentariker varnar för Sovjet­liknande förtryck

08:00
Röstade fel – blev ihjälslagen av sin man

07:00
Kommunister vill stoppa arbetskraftsinvandring

24 jun
Islamisterna vann egyptiska valet

24 jun
Brittiska dödsläger i Irak ska hållas hemliga

24 jun
FN-chef: EU ska undergräva etnisk homogenitet

24 jun
Norsk polis strejkade – illegala invandrare rymde

24 jun
Invandrare kan ”tacka nej” till jobb – får behålla bidragen ändå

Visa fler nyheter
Tipsa redaktionen

Rubrikförslag (*)

Text och/eller länk (*)

Bifoga fil (frivilligt)

E-post (frivilligt)

Annons
Adrecord
Senaste kommentarer

Odalmannen

Han kan inte vara oikofob då han inte är en av oss (är man oikofob så tar man avstånd från och förraktar allt det som är ens eget), han tillhör i själva verket "Guds utvalda folk" och vill söndra och härska allting i Europa för sina egna syften. Den gement ondskefulle civilisationsförstöraren är helt enkelt sionist, inte någon oikofob.

FN-chef: EU ska undergräva etnisk homogenitet · 2 minutes ago
Stratiotes Iesous Christos

Myten sa att det är 600000 som går till jobbet varje VECKA, dvs. minst 1 timme i vecka av någon form av aktivitet, dvs. det är ännu värre än vad folk fått för sig för 600000 per dag är felaktigt.
http://affes.wordpress.com/201...

Metro vitpixlade yrkestitel: Afrikanskt tidningsbud blev ”brevbärare på morgonrunda” när han våldtog svensk flicka mitt i natten · 3 minutes ago
rippen

Rom (zigenare) och cola får en helt ny innebörd.
Eller staden där colosseum finns.

Skjutglad rom får sänkt straff · 5 minutes ago
HOTorpeden

Även SVD.se hade det på löpet att det var en brevbärare (ändrat nu, men jag hann ta skärmdump)
PK-sjukan blir värre och värre.

Metro vitpixlade yrkestitel: Afrikanskt tidningsbud blev ”brevbärare på morgonrunda” när han våldtog svensk flicka mitt i natten · 5 minutes ago
MartinA

Ja. Lyssna. Jag har inte rösträtt i Egyptien. Jag kommer säkert ha en massa invändningar på vem som än vinner ett val i Egyptien. MEN, jag kommer inte betala priset för valet i Egyptien. Har egyptierna gjort ett dåligt val så kommer egyptiernas liv vara de liv som blir sämre. Och det är ok, eftersom de har haft möjlighet att uttala sig. Att jag ska sitta en halv värld bort och vara redaktör för de val som egyptierna gjort är helt och hållet orimligt. Allt jag kan göra är att gratulera...

Islamisterna vann egyptiska valet · 7 minutes ago

Gilla oss på Facebook
Annons
Mobil2
Senaste webbtv
Fria Tider-redaktionens
Twitterfavoriter
Adm_Hornblower profile

Adm_Hornblower Är det inte bättre att politikerna åker ut i verkligheten än till Almedalen. Återinför demokrati - lägg ner Almedalen! Är en skam! #svpol yesterday · reply · retweet · favorite
PatrikEhn profile

PatrikEhn Sverigedemokraterna har föreslagit i sina budgetförslag att stödet till UNHCR ska öka med en miljard kronor. svd.se/opinion/brannp… 5 days ago · reply · retweet · favorite
NicadoriC profile

NicadoriC Tänk om varje våldtäktsfall i Sverige hade fått lika stor uppmärksamhet som fallet med Assange. Sveriges grövsta gruppvåldtäkt t.ex. #svpol 5 days ago · reply · retweet · favorite
ConservativeMag profile

ConservativeMag China Wants To Own Rights To Mine The Moon: conservativepapers.com/?p=25346 #China #Debt #Space Travel #United States #tcot 7 days ago · reply · retweet · favorite
markus_uvell profile

markus_uvell .@detljuvalivet Fri invandring är den enda försvarbara visionen, absolut, även om den kommer ta tid att förverkliga. @segerfeldt 10 days ago · reply · retweet · favorite
StefanBergmark profile

StefanBergmark När Herman Lindqvist idag intervjuas av nazistiska Nationell.nu så passar han på att meddela att monarkin snart är avskaffad! #svpol #fb 10 days ago · reply · retweet · favorite
rupertmurdoch profile

rupertmurdoch Easiest first stage, Germany leave euro and have very strong mark. no chance they agree, but big groundswell in Italy, Spain etc antiGerman 10 days ago · reply · retweet · favorite
Schweiz profile

Schweiz Asyldebatte im Nationalrat geht in 2. Runde: Kein Asyl für Wehrdienstverweigerer? Was tun mit untergetauchten As... bit.ly/L6YLdp 12 days ago · reply · retweet · favorite
YB_Sodermalm profile

YB_Sodermalm Larm om ungdomar som slogs. Men ingen fara, det var glada studenter som kramades. Mer sådant. 12 days ago · reply · retweet · favorite
Sakine profile

Sakine När jag hade sweden-kontot råkade jag ut för hyperkinkiga som tyckte jag skulle "åka tillbaks" för att jag skämtsamt kritiserade skatterna. 12 days ago · reply · retweet · favorite
Avpixlat profile

Avpixlat "I Sverige stjäl de pengar från fattiga och ger till s k flyktingar": bit.ly/LhVlS4 #svpol #svpbs 13 days ago · reply · retweet · favorite
Join the conversation
TV just nu


– skickat med Google Verktygsfält