söndag 24 juni 2012

Idag ropar jag ut min avsky mot kvinnopräster som prisger pojkars kön åt offerkniven « Avpixlat

Idag ropar jag ut min avsky mot kvinnopräster som prisger pojkars kön åt offerkniven « Avpixlat: Idag ropar jag ut min avsky mot kvinnopräster som prisger pojkars kön åt offerkniven

Mats DagerlindKRÖNIKA I en artikel på DN Debatt på midsommarafton försvarar ett antal kvinnopräster, med Stockholms biskop Eva Brunne i spetsen, de vidskepligas rätt att fortsätta begå omskärelseövergrepp mot pojkar. Man försöker också utmåla kritiker mot denna barbariska sedvänja som drivna av främlingsfientlighet. Märkligt nog anses det dock bara vara ett uttryck för intolerans gentemot minoriteter när pojkars rätt att slippa få sina genitalier lagda under skalpellen som en del av föräldrarnas religiositet åberopas. Beträffande flickor och det kvinnliga könsorganets fredande från motsvarande seder och bruk är plötsligt feminismen överordnad kulturrelativismen.

I stället för att göra det som borde vara en svensk biskops uppgift – att slå vakt om de goda inslagen i vår kristna tradition och ta avstånd från de dåliga – ägnar sig Brunne och ett antal av hennes kvinnliga skråkollegor åt motsatsen – att relativisera den reformerade religiositet hon är satt att företräda och att trampa utanför det avgränsade område i det moderna svenska samhällets kultur och värdegrund där religionen har sin legitimitet. I sin artikel öppnar dessa översteprästinnor kyrkoporten för andra religioners oreformerade barbari och uppviglar likt medeltida mörkermän till inkvisitorisk häxjakt från predikstolen mot dem som vågar hävda den upplyste svenskens rätt att säga nej till att vrida klockan tillbaka, som avvisar implementering av andra kulturers förtryckande religiösa sedvänjor i vårt samhälle. Det mesta är sig likt från 1200-talets dominikaner förutom att det nu inte talas om häxor utan om rasister.

I syfte att kunna skildra motståndet mot omskärelse av pojkar som ett uttryck för främlingsfientlighet och intolerans inleder Brunne och hennes medskribenter sin artikel i en annan ände – med att beskriva svenskt midsommarfirande som ett sätt att hylla “ett slags svenskhet” som bidrar till att exkludera judar, romer och muslimer som icke hemmahörande i vår kultur. Låt mig därför till att börja med orda lite om det jag reagerar på i den delen av artikeln.

Som kristen präst är det förstås bekvämt att ondgöra sig över just midsommar, den enda stora svenska högtid som har ett förkristet hedniskt ursprung. Man slipper därför själv ikläda sig rollen som den som exkluderar. Men det är samtidigt en bekvämlighet som kommer med ett pris – exkluderingsargumentet tappar det mesta av sin relevans när det kan användas också för kristna. Efter kyrkans tämligen misslyckade försök att knyta midsommarfirandet till Johannes döparens födelsedag är väl det enda som kan föra tankarna till kristendomen denna dag stångens och den svenska flaggans utformning.

Huruvida man vill känna sig inkluderad i eller exkluderad från det svenska midsommarfirandet är således i huvudsak upp till en själv. Var och en som kan tänka sig äta en sillbit och ta en svängom runt majstången till dragspel och fiol är välkommen. Om du är kristen, muslim, jude eller ateist spelar ingen roll. Omvänt gäller att du som kommer till ett svenskt midsommarfirande med en negativ attityd och anspråk på att ändra på allt, mycket väl kan uppleva ett utanförskap. Men även här är det egalt om du är kristen och vill byta ringlekarna mot kyrklig liturgi, är muslim och önskar ersätta sillen med halal-slaktat får eller är jude och insisterar på att det spelas klezmer i stället för gammeldans.

I sedvanlig ordning är det endast svenskarna och deras svenskhet som problematiseras för påstådd exkludering av minoritetsgrupper, aldrig dessa gruppers attityder gentemot svenskar eller mot varandra. Den här enögdheten känns rentav än mer upprörande än vanligt i beaktande av att Brunne och hennes medförfattares den här gången har ett alldeles särskilt otrevligt syfte med att etablera bilden av den midsommarfirande svensken som en person med åsikter rotade i fördomar, rädsla och okunnighet – att reducera diskussionen om religiös omskärelse av pojkar till en fråga om islamofobi och antisemitism.

Det är en smula tragikomiskt när personer som klamrar sig fast vid tvåtusen år gamla gudasagor anklagar världens kanske mest upplysta och välutbildade folk i världens kanske mest sekulärt humanistiska och toleranta demokrati för att säga nej till omskärelse på fördomsfulla bevekelsegrunder. Och det är heller inte endast i tävlan med denna folkmajoritet som den bekännande kristna minoriteten måste göra gällande att man har bättre kvalifikationer. Företrädarna för denna ålderdomliga vidskepelse har också att hävda detta gentemot den moderna läkarvetenskapen i Sverige som i förkrossande stor majoritet är motståndare till omskärelse på icke-medicinsk grund.

Låt oss för ordningens skull ändå granska de medicinska argument som ibland åberopas för att tillåta omskärelse. Brunne och hennes meddebattörer hävdar till exempel att WHO rekommenderar manlig omskärelse som hälsofrämjande. Vad de glömmer att berätta är att rekommendationen avser HIV-prevention i högriskområden i Afrika där det gjorts enstaka studier som antyder att omskurna män skulle överföra HIV-smitta i något mindre utsträckning än män som inte genomgått detta ingrepp.

WHO:s rekommendation saknar emellertid helt relevans för svenska förhållanden, och även om en och annan preventivmedelsfientlig kollega till Brunne ute i världen hävdar något annat, bör ingen förledas tro att omskärelse är ett alternativ till att använda kondom för den som har ett promiskuöst sexliv och vill slippa riskera ådra sig sexuellt överförbara sjukdomar. Detta hälsofrämjande argument är naturligtvis inte heller tillämpligt för omskärelse av små barn eftersom de inte är sexuellt aktiva. Den som ändå tror att omskärelse ger ett visst skydd kan själv välja att få ingreppet utfört vid 15 års ålder innan han gör sin sexuella debut.

Ett annat argument som förekommer är att det skulle vara mer hygieniskt att inte ha en förhud under vilken smuts och bakterier kan ansamlas. Ja, för den som inte sköter sin hygien är detta säkert sant, men med samma argumentation skulle man kunna hävda att det också vore mer hygieniskt att sakna skinkor eller armar eftersom stjärtskåran och armhålorna också är tacksamma platser för mindre angenäma smuts- och bakterieodlingar att utvecklas. Den som tvättar sig kan dock riskfritt behålla såväl skinkor som armar och förhud.

Några hävdar också att det problem med för tidig sädesavgång som vissa män drabbas av kan avhjälpas genom omskärelse eftersom ollonet då med tiden blir mindre känsligt för beröring. Återigen är det förstås inget argument för att omskära små icke sexuellt aktiva barn. Inget hindrar heller den man som tycker att hans ollon är för känsligt och har problem med tidig sädesavgång att till vardags ha förhuden tillbakadragen för att se om det hjälper. Dessutom finns den kontraindikationen mot omskärelse att ollonet kan bli så okänsligt att man vid samlag i stället inte kan få sädesavgång alls eller endast med stor svårighet.

Också andra och än mer allvarliga medicinska kontraindikationer kan anföras som mer än väl uppväger de eventuella indikationerna för omskärelse. Om vi återknyter till WHO:s rekommendation för Afrika, visar annan statistik att allvarliga komplikationer efter omskärelse är vanliga – tusentals pojkar dör varje år på kontinenten av infektioner i samband med ingreppet och lika många tvingas amputera penis, något som svårligen kan anses hälsobefrämjande. Förvisso är den medicinska standarden högre i Sverige men även här dog en pojke till följd av en läkarutförd omskärelse för ett antal år sedan, en annan var mycket nära att dö och ytterligare ett 15-tal läkarutförda omskärelseingrepp med svåra komplikationer har anmälts till Socialstyrelsen. Barn utsätts alltså för stora risker och detta för att genomgå ett ingrepp som är helt onödigt.

Slutligen har vi argumentet att vi bör tillåta omskärelse så att ingreppet kan utföras under kontrollerade former inom vården eftersom minoritetsgrupper annars omskär sina barn ändå hemma på köksbordet. Det är en mycket märklig och selektiv form av pragmatism som kommer till uttryck här. Märklig därför att man kan tillämpa samma resonemang på i stort sett vad som helst som man tror att somliga grupper kommer att fortsätta med även om samhället lagstiftar mot det. Selektiv därför att man gör skillnad på kön och kön. Inga ingrepp i flickors könsorgan – oavsett hur icke-invasiva – legitimeras på motsvarande sätt.

Brunne et al. anser det vulgärt att jämföra manlig och kvinnlig omskärelse. De anför som skäl för sin hållning svårt invasiva könsstympningar på flickor som den faraoniska omskärelsen, även kallad infibulation, där såväl yttre som inre blygdläppar och klitoris skärs bort och slidöppningen sys ihop. Det är inte en rättvis jämförelse eftersom ett sådant ingrepp är mer att likna vid att skära bort hela det manliga könsorganet. Men förbudet mot kvinnlig omskärelse omfattar inte endast dessa allvarliga stympningar utan varje form av omskärelseingrepp, även sådana som är jämförbara med eller t o m mindre invasiva än den manliga omskärelsen.

Ett ensidigt förbud mot kvinnlig omskärelse kommer – vid sidan av allmänt med barnkonventionen – också i konflikt med de delar av svensk grundlag som förbjuder könsdiskriminering och med det vedertagna rekvisitet på likhet inför lagen. Denna omständighet förstärks ytterligare av att förbudet har implementerats parallellt med en annan diametralt motsatt lag som uttryckligen ger föräldrar med vissa livsåskådningar rätt att göra liknande ingrepp i sina söners könsorgan. Ordningen kan endast återställas på två sätt – antingen tillåter man kvinnlig omskärelse som inte är mer invasiv än den manliga eller – vilket jag naturligtvis förordar – så förbjuder man all icke-medicinskt motiverad omskärelse av såväl minderåriga pojkar som flickor. Pojkar som ändå vill låta omskära sig kan göra det på samma sätt som flickor kan göra kosmetiska blygdläppsförminskningar, men först när de uppnått sexuell myndighetsålder.

Än mer alternativ logik gör sig Brunne och hennes meningsfränder skyldiga till när de på ett kulturrelativistiskt sätt försöker jämställa förbud mot omskärelse för judiska och muslimska minoritetsgrupper med ett förbud att förtära alkohol för det svenska majoritetssamhällets föräldrar med hänvisning till att alkoholism skulle vare ett lika allvarligt övergrepp mot barnet som att skära i dess könsorgan. Även om de logiska luckorna torde vara uppenbara för de flesta, berör jag för säkerhets skull ändå även detta resonemang med några ord.

För det första är förstås inte användning av berusande droger ett okänt fenomen inom de minoritetsgrupper vi här talar om. För det andra finns i Sverige redan ett förbud mot alkohol- och drogmissbruk för föräldrar genom att den som hemfaller åt dylikt kan fråntas vårdnaden om sina barn. För det tredje är vanvård lika lite som regelrätt misshandelsvåld mot barn något som är kulturellt eller religiöst sanktionerat, och fysiska bestraffningar i form av barnaga, som traditionellt verkligen har varit sedvanesanktionerade, har vi förbjudit. Det är dessutom ett förbud som vi förväntar oss att också föräldrar från samtliga minoritetsgrupper skall respektera, även om det går på tvärs med deras kultur eller religion.

Brunne och hennes artikelmedförfattare beskriver omskärelse av ett barn som en markering av grupptillhörighet. Det nämns inte i just den här artikeln men i andra sammanhang har det argumenterats för att det skulle vara en handling jämförbar med det kristna dopet. Men omskärelse är, i motsats till att stänka en skvätt vatten i håret på ett barn som sedan lätt kan torkas av, inte en symbolisk handling utan ett oåterkalleligt fysiskt ingrepp som företer fler likheter med primitiva stammars initiationsriter eller bruket att brännmärka boskap för att visa vilken hjord de tillhör.

Den lag- och konventionsstadgade religionsfriheten begränsar sig inte till de tre abrahamitiska religionerna och inte heller till idag existerande religioner. Faktum är att den också skyddar livsåskådningar som inte i traditionell mening betraktas som religioner. Brunne med bundsförvanter antyder också i sin artikel att det kanske är för att den manliga omskärelsen så snävt betraktas som en judisk/muslimsk religiös rit som vi upplever den vara i strid med barnkonventionen. Det är svårt att se att så skulle vara fallet men låt oss ändå inta ett mer fritt förhållningssätt till livsåskådningsgrupper och deras invigningsritualer för att se vart det leder.

Vi kan exempelvis tänka oss att en helt ny religion bildas och vinner många anhängare. För att svära sin trohet till detta samfund påbjuds att föräldrarna skär örsnibbarna av sina barn. Att leva utan örsnibbar är knappast mer handikappande än att leva utan förhud. Bör vi av det skälet tillåta ett sådant ingrepp i religionsfrihetens namn? Om inte, hur kan vi i så fall argumentera mot det utan att samtidigt argumentera mot judisk och muslimsk omskärelse?

Många betraktar sina politiska åsikter som en livsåskådning. Bör den som är bekännande konservativ, liberal eller socialist tillåtas märka sina barn med sin värdegrundstillhörighet, exempelvis genom att låta tatuera in en dekorativ partiblomma på barnets könsorgan? Bör kanske en hängiven nynazist och kommunist få pryda sitt gossebarns penis med ett hakkors respektive hammaren och skäran? Var går egentligen gränsen om vi för ett mer allmängiltigt resonemang kring att tillåta en förälder att göra fysiska ingrepp i sina barns genitalier för att markera att barnet tillhör förälderns livsåskådningsgemenskap?

Brunne och de övriga kvinnopräster som undertecknat midsommaraftonens debattartikel i Dagens Nyheter till stöd för manlig omskärelse är så inriktade på att motståndet är islamofobiskt och antisemitiskt att de glömmer att vi i Sverige i en sekulär upplyst tradition skyddar barn mot övergrepp också när de är uttryck för kristna irrläror. Ett välkänt exempel på detta är Jehovas Vittnens vägran att acceptera blodtransfusioner. En myndig person har rätt att avstå från att ta emot blod, men föräldrar får inte neka sitt minderåriga barn sådan behandling om detta kan medföra att barnet utsätts för fara.

Det går visserligen inte, utan att göra för stort våld på andra grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter, att helt förhindra att barn fostras in i religiös vidskeplighet. Det hindrar dock inte att det sekulära demokratiska samhället ändå har en allmän skyldighet att definiera religionsfrihetens gränser. I det uppdraget ligger också att vara tydlig med att religionsfriheten är en individuell frihet och att den förutom positiva rättigheter också innefattar den negativa rätten att slippa bli påtvingad en religion.

Vid en korrekt prövning av religionsfriheten mot de berörda individerna inses att det inte är förälderns religionsfrihet som en positiv rättighet som är aktuell i diskussionen om omskärelse av barn. I stället är det barnets religionsfrihet som en negativ rättighet som är relevant. Det finns inget i den konventionsstadgade religionsfriheten som undantar barn från att utgöra dess rättssubjekt. I Sveriges implementering av religionsfriheten som en negativ rättighet kommer barnets status som rättssubjekt exempelvis till uttryck i skollagen som säger att all skolundervisning skall vara konfessionsfri.

Det är också det juridiska synsätt som tillämpas i det nämnda exemplet med kristna fundamentalister som med hänvisning till Bibeln vill tvinga sina barn att avstå från blodtransfusioner. Varför skulle muslimska eller judiska fundamentalister behandlas annorlunda? Samhällets självklara uppgift i detta sammanhang borde vara att slå vakt om barnets rätt till sin egen kropp, att freda den från föräldrar som inte respekterar gränsen mellan sin egen och barnets religionsfrihet och som låter sin vidskeplighet ta sig så bisarra uttryck som att låta skära bort en bit av sina barns könsorgan.

Huruvida det barn vars rätt inte respekteras är en pojke eller flicka borde självfallet vara egalt i världens mest jämställda land där könsdiskriminering är olagligt. Svensk lag skyddar sedan drygt 30 år tillbaka alla barn – oavsett kulturell eller religiös grupptillhörighet och oavsett kön – från den uråldriga sedvänjan att få en dask i baken av sina föräldrar. Det betraktas som ett övergrepp. Är det inte hög tid att samma betraktelsesätt börjar appliceras också på den lika ålderdomliga men betydligt mer brutala sedvänjan att sätta en kniv i barnets könsorgan?

Brunne blev häromåret riksbekant när hon ställde till med skandal i samband med riksmötets öppnande där hon i sin predikan lät “ropa ut sin avsky” mot de nyinvalda Sverigedemokratiska riksdagsledamöterna så att dessa tvingades lämna kyrkan. Vad kan väl därför vara lämpligare än att avsluta denna text med att travestera det Brunne sa då: Idag fattar jag pennan för att ge min mening till känna. Ropa ut min avsky mot kvinnopräster som gör skillnad på människor. Den vidskepliga könsdiskriminering som säger att en pojkes könsorgan inte är lika skyddsvärt som en flickas.

Mats Dagerlind

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.
Länkar

Vi måste visa respekt för rätten att vara annorlunda (Eva Brunne m.fl. på DN Debatt)


Print Friendly
Share
Publicerat 2012-06-24, 01:34 (Uppdaterat 2012-06-24, 02:08) | Kategori(er): Debatt/krönika, Invandring/mångkultur, Islam, Kristendom/judendom, Mats Dagerlind, Religion, Vård/omsorg

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 31 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
196 kommentarer 2543 gillar mottaget
Dela på
Visar 86 av 111 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)
1 En ny kommentar har precis publicerats. Visa


Varg i Veum Just nu som svar till SM811

Tack för länken! Jag hittade inte det jag sökte där men inspirerades till att söka själv :)

Om det är nån mer än jag som är intresserad så hittade jag förljande förklaring hos RFSU

<<

gravaren Just nu

Jag funderar över varför DN upplåter sin plats för extremister som Brunne, är det för att få folk förbannade?

Beträffande kön kom jag på en lysande ide. Sverige är genomsyrat av tanken om jämställdhet mellan könen, könskvotering, fler kvinnor i styrelser mm.

Nu är det dags att Migrationsverket tillämpar denna princip. Ingen har väl undgått att notera att det bara är gossebarn (stundom med skäggstubb) som skickas till Sverige. Stopp med det! Nu skall varannan "ensamkommande" vara ett flickebarn! Övriga utvisas till jämnvikten är återställd.

Att detta i praktiken skulle leda till att invandringen av "ensamkommande" skulle upphöra, vore en välsignelse för Sverige.

Nicklas Åkerman Just nu

Kan det vara så enkelt som att Stockholms biskop Eva Brunne, helt enkelt är rädd att muslimerna skall börja bränna svenska kyrkor också som i deras hemländer, och helt enkelt fjäskar av rädsla?

andreasm Just nu

Och sen undrar KD varför de är på väg ut ur riksdagen? Vanligt folk håller inte med om sådana här dumheter!

mats Just nu

Jag råkar känna en kvinna från Bangladesh som nyligen omskar sina söner. Det kändes så oerhört smärtsamt att höra henne berätta om hur rädda barnen var för detta ingrepp, med all rätta eftersom de utsattes för en svår smärta i samband med ingreppet. Jag har själv opererat förhuden (för trång), men då med bedövning, och jag minns hur oerhört jobbigt det kändes att veta att jag skulle få bedövningssprutor i ett mycket känsligt område. En del människor upplever ögonen som ett lika känsligt område.

Det är ju förbjudet att misshandla barn men är man religiös så har man alltså i Sverige rätt att utsätta barn för såna här övergrepp utan medicinsk grund.

Undertaker73 5 minuter ago

Undrar varför KD snart kommer ramla ur riksdagen.... ;)
1 person gillade det här.

Bengt Idestam 6 minuter ago

Det finns nog ingen annan organisation som är mer feminiserad, svenskfientligt och manshatande än stockholms stift. Från 2000 är det ju inte längre regeringen som utser biskopar utan stiften själva. Och i stockholms stift är det kvinnor, med tveksam bakgrund inom kultur marxismen, som styr. Och det märks. Tom i deras avsiksförklaring(som kan läsas här http://www.svenskakyrkan.se/de... ser man att sverige, svenskarna och Stockholm inte längre är intressant för dessa "damer" Det som gäller för stiftet är flyktingbarn, gömda, integration, och politisk arbete. Själavård för gammelsvenskar är inte på tapeten. Hatet och svenskfietnligheten är rådande.
1 person gillade det här.

Bengrot 8 minuter ago

Jag förstår inte varför det är så viktigt för religiösa människor att få könsstympa små pojkar. Det är rent barbariskt, oavsett vilken religion det gäller.

Salomina 12 minuter ago

När Eva Brunne ordbajsar brunrött i fanatisk blindo hör vi Mats Dagerlind författa i förnuftets färger.
5 personer gillade det här.

P_Jonas 16 minuter ago

Att motivera stympning av människor i ett sekulariserat land utan medicinsk anledning eller personens samtycke är att säga ja till grov misshandel, avgå Brunne et al.

5 personer gillade det här.

Oleg_Datsishin 17 minuter ago

Dessa fem låter inte som präster, de låter som indoktrinerade PK-häxor. Dags att starta en egen sekt med korsade kvastar som symbol?
5 personer gillade det här.

Varg i Veum 17 minuter ago

Lysande skrivet! Mats Dagerlind drar verbalt ner byxorna på prästerna, och det är ingen vacker syn som möter oss.

Appropå skärandet i penisar. Kan någon förklara vad, rent fysiskt är det som antas göra nytta mot AIDS om man inte har en förhud? Vad är det just i förhuden som anses underlätta för AIDS? Är det det att aidsviruset kan "gömma" sig under förhuden eller vad? Lever aidsviruset längre? Jag har aldrig sett någon förklaring till den bakomliggande teorin..

Sen har jag alltid undrat varför Abraham valde att just en penis var ett bra ställe att skära på för att sluta ett förbund?
4 personer gillade det här.

SM811 10 minuter ago som svar till Varg i Veum

"Smittvägar, Riskgrupper och Riskbeteende." http://www.morticia.se/hivsmit...

Berlin91 20 minuter ago

Svenska kyrkan numera ä varken svenska eller en kyrka.

Utan den är en vänsterorienterad politisk organisation med oklar agenda.

Och svenskarna röstar med fötterna.
5 personer gillade det här.

surkart 29 minuter ago

Funderar mam lite djupare på Brunnes ställningstagande blir det så bisarrt så man undrar om människan reflekterat över var hon står. Hon tror att hon i sin enfald med sin kulturrelativism, och sitt vänsterpersektiv är så otroligt god, men i själva verket så otroligt dum och naiv, och öppnar upp för medeltid och barbari! Hon avsäger sig kristendomen, för det är vad hon gör när hon tar avstånd från svensk kultur svenska värderingar, då kristendomen på många sätt vilar på dessa, ett samspel som utkristalliserats! I stället tar hon - indirekt om hon tänker efter - parti för barbari och medeltida föreställningar enbart för att få visa sig så tolerant och vidsynt. Hon kanske borde ställa sig några frågor, om vad tex islam anser om homosexualitet ? Väldigt bra att Mats D orkar och vågar ta sig an dessa virrhjärnor, de ska inte få "härja" oemotsagda!
10 personer gillade det här.

Sventon 30 minuter ago

Bravo Mats, En vettig röst som din bör ljuda över hela landet.
13 personer gillade det här.

vedbacken 38 minuter ago

en del kvinnliga präster är nutidens häxor
9 personer gillade det här.

Mattias Stanton 42 minuter ago

Jag kan inte ta såna här människor som Brunne på allvar.

De är så urbota korkade.

Glad jag gick ur Svenska kyrkan 2010. Hoppas fler gör det samma. Sparar ni ett antal tusen om året i meningslös kyrkoskatt till dessa människor lön.
13 personer gillade det här.

Mississ 46 minuter ago

Galaterbrevet
"Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från kristus...."
Ridå !
11 personer gillade det här.

Gunnar Brum 47 minuter ago

Som vanligt låter etablissemanget föräldrar äga sina barn som om de vore deras egen boskap. Vi ser det i samma skepnad som bibelskolor där man hjärntvättar sina barn. När skall vi låta ALLA barn växa upp fria och få välja sin livsstil själva?
7 personer gillade det här.

KKurtan 51 minuter ago

Undrar om inte dessa "översteprästinnor" i sin självutnämnda godhet nu "fiskar i mycket grumliga vatten" ?!

De har tydligen bytt det goda budskapet i kristendomen mot att förespråka det rent onda och djävulska..... Skäms, skäms skäms !!!
MVH

9 personer gillade det här.

folket 52 minuter ago

De klarar tydligen av att se sin Gud i ögonen vid kvällsbönen. Humanism har offrats på politikens altare. Mycket egendomligt att det fortfarande finns folk som är medlemmar i kyrkan och betalar desa vänstervridna skräckupplevelsers löner.
5 personer gillade det här.

invandrare1957 58 minuter ago

Mycket bra skrivet. Men jag lever i Sverige nu år 2012. Det konstiga är att det verkar bara vara den svenska historien som dom har att komma med nu den onda svenska historian PK idioterna som vill förändra Sverige i sin inriktning. Svenska kyrkan och fackföreningar i princip alla medlemsorganisationer dom har gjort sitt i Sverige politiker har trasslat in sig i det mesta och gjort det politiskt. Det finns ingen öppen motpol till dom i det demokratiska Sverige där man bara får ha den rätta åsikten som ett fåtal personer bestämmer är den rätta. Medborgaren ska styras av media till den rätta åsikten. Till och med så långt har det gått så man styr den etniskt svenska medborgaren vars förfäder har byggt upp detta land i sin egen undergång. Varföd det kan man undra i godhetens tecken. Tittade på TV4 rubriker till morgonprogram. Fortfarande svårt att vara homosexuell i Ukraina OCH. För att visa att vi tänker på alla då får man ett lättstyrt folk som går mot sin undergång frivilligt. Jag har alltid funderat på judarna som lunkade in i gaskammaren frivilligt om man blir skjuten för att man protesterar har väl ingen betydelse man dör ju hur som helst. Kan man sporra andra att protestera då har man lyckats men nu gör svenskarna samma sak inte en protest utan man bara lunkar mot sin undergång.
6 personer gillade det här.

mittmotto Top 10 1 timme ago

Välskrivet som vanligt, stort tack Mats.
5 personer gillade det här.

Bajen666 1 timme ago

Sprid detta Svenska folket MÅSTE få veta vilka livsfarliga religiösa ledare vi har i detta konstiga land.

Gå ur nuuuu...och bli gärna Ateist och bojkotta alla sagoböcker....eller ännu bättre BRÄNN dom på bålet..!

SD 2014.
5 personer gillade det här.

hd1200 48 minuter ago som svar till Bajen666

Jag e så glad att jag gick ur. Tänk på att ni måste göra det innan oktober så det innefattar nästa år.
5 personer gillade det här.

KarlssonMikael 1 timme ago

Jösses. Vilka virrpannor det finns i kyrkan. De inte bara blandar sig i politiken, de skriker ut den. Deras nästan maniska uttalanden har ett desperat drag. Nästan som att de hellre skriker ut sin medmänsklighet (inte mot pojkarna i detta fall) än att de riskerar att hamna bland oss rasister. Jag har inte ångrat att jag gick ur kyrkan, efter riksdagens öppnande.
4 personer gillade det här.

foxel 1 timme ago

Det som aldrig nämns är att drivkraften bakom oralsex är att ollonet blivit okänsligt efter omskärelsen.Dvs att omskärelsen påverkat beteendemönstret .
2 personer gillade det här.

Diseqc 1 timme ago

Vad säger Brunne om förföljelsen av kristna i muslimska länder? Ok för detta? Muslimers hat mot judar i Sverige?
Brunne bör nog tänka efter hur det var förr i Sverige, kvinnorna längst bak i kyrkan, förbud mot kvinnliga präster. Kristendomen har reformerats i tidens anda, dock inte islam.

8 personer gillade det här.

diskriminerad_svensk 1 timme ago

Texten är helt underbar. Den är så bra att man bara måste läsa den flera gånger. Ett stort tack till Mats för ännu en otroligt innehållsrik och välskriven text. MATS, jag önskar att du satte samma din texter och publicerade en bok efterhand. Så att man kan ta fram den då och så och läsa innehållet med andakt.
7 personer gillade det här.

Roland X 1 timme ago

Jag tycker att dessa kvinnliga präster skall föregå med gott exempel. De borde ordna en ceremoni där de skär bort blygdläpparna på varandra.
8 personer gillade det här.

FerdinandSE 1 timme ago

SKANDAL! Ni MÅSTE skriva om det här Avpixlat: http://www.friatider.se/invand...
4 personer gillade det här.

rinkeby 1 timme ago

Tack Mats, huvudet på spiken som vanligt..
Jag skiter i vilken religion människor har,,, ge f-n i att hålla på med att sätta kniven i barns genitalier... Att korkade företrädare för svenska kyrkan tillåts ha en inställning att det är okej med omskärelse av småbarn visar att jag har så rätt när jag klev ur kyrkan för en massa år sedan. Eva Brunne kan ta sina präster och dra ända in i h-e.. Det finns INGET försvar för att misshandla barn på detta sättet.
8 personer gillade det här.

loofon 1 timme ago

Tack Mats för det underbara sätt du smular ner Brunne:s dimridåer som läggs ut med benäget bistånd av gammelmedias representanter.
Din artikel är välskriven, intelligent och beskriver på ett logiskt sätt hur grunda dessa tankegångar är, som styr PK-ismen.

Jag rekommenderar dig att skicka in denna artikel till DN för att se om den publiceras. Om den inte faller debattadministratörerna på läppen så bör detta på alla möjliga vis uppmärksammas och ifrågasättas ty DÅ har vi ett tydligt bevis på partiskhet och att det är ett oomkullrunkeligt faktum att gammelmedia är partiskt.
9 personer gillade det här.

Denoroligedemokraten 1 timme ago

Formuleringen "I dag kan vi inte bortse från en samtid där extrema krafter i Europa vinner terräng genom att peka ut judar, romer och muslimer som avvikande och icke hemmahörande i vår kultur", talar indirekt om att det är västerlänningar som står för judeförföljelsen, när vi alla vet att det inte är så.

Men jag ger dem en motvillig eloge för formuleringen - den är lika smart formulerad som det vanligt förekommande "bekämpa antisemitism och islamofobi".

1 person gillade det här.

surkart 1 timme ago som svar till Denoroligedemokraten

Bra iaktaget, logiken haltar betänkligt m.a.o.
1 person gillade det här.

monamuslim 1 timme ago

Idag är det Johannes Döpares dag, vi skippar den för muslimer får inte lära sig simma och vara i vattnet, barbariskt med denna Johannes
4 personer gillade det här.

surkart 1 timme ago som svar till monamuslim

De enda skepp muslimer kan tänka sig är "öknens skepp" ! Några sjöfarare har de aldrig varit i någon större bemärkelse, annat än att idka sjöröveri runt sina kuster!
3 personer gillade det här.

surkart 1 timme ago

Konstigt att Lindberg och Linderborg och liknande får "härja" fritt på Ab, då Shipstedt(ägaren) sagt ifrån att man inte vill att "journalister" utstuderat ska driva sina egna politiska agendor, dvs vara så ideologiskt färgade. Kanske är det dessa s.k journalisters sista desperata försök att klamra sig fast vid något som de vet ändå kommer att gå åt h-lvete! Minns vad Marx sa; egenintresset och ekonomiska intressen ljuger inte! Ooops denna post skulle ha varit på postningen om Lindberg!
3 personer gillade det här.

Alfa49 1 timme ago

Alla barn har rätt till sin egen kropp. Dessa ingrepp och stympningar strider mot FN,s barnkonvention och ska naturligtvis kriminaliseras.
14 personer gillade det här.

rinkeby 1 timme ago som svar till Alfa49

Helt rätt, så enkelt är det om vi hade haft politiker med ryggrad.
2 personer gillade det här.

bowlaren 1 timme ago

Låt kristna pojkar få vara pojkar "hytter med näven"
http://svenssonsfunderingar.wo...
3 personer gillade det här.

friskus73 1 timme ago

Jag har inte blivit färdig att göra det,men eva brunne är den stora anledningen till att jag ska gå ur den svenska kyrkan.
Och jag ska se till att prällen jag snackar med i min församling Eslöv ska få reda på att det är just eva brunne och hennes idiot-gelikar som är anledningen till detta.

Det är kanske lite taskigt mot chefsprällen i eslöv då han är emot allt det här med att vi svenskar ska ge vika för allt vad multikulti innebär.
16 personer gillade det här.

fafhrd2 2 timmar ago

Bra som vanligt.
4 personer gillade det här.

gl40 2 timmar ago

Jag angav Brunne som exempel med flera, varför jag gick ur Svenska kyrkan i en skrivelse till kyrkan.
Om man ändrar inställning och avskedar Brunne,samt hon som märkligt nog är kommunist och präst,en omöjlig kombination, och inte blandar sig med islam,skall jag ompröva min inställning skrev jag.
Tack Mats D för att du engarerar dig i alla stolligheter som dyker upp med jämna mellanrum.
16 personer gillade det här.

svartamalin 2 timmar ago

Tack Mats Dagerlind för klokskap och vishet !
11 personer gillade det här.

vedbacken 2 timmar ago

en anledning till att jag gick ur kyrkan
6 personer gillade det här.

Feodalherren 2 timmar ago

Klockrent Mats!
Att hålla på och skära på små barns könsorgan är ju helt sinnessjukt.

Kan inte annat än att länka till C. Hitchens. R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v...
7 personer gillade det här.

Nicklas Åkerman 2 timmar ago

Undrar vem som blir först ut med att på ett eller annat sätt försvara barnäktenskap och stening av kvinnor och barn?

Man får nästan känslan att man jobbar från alla håll och kanter för att normalisera religiösa stolligheter!

Personligen skiter jag totalt i vad vuxna människor gör med sina könsorgan, men att som religiöstradition stympa barn borde inte vara lagligt!
17 personer gillade det här.

Denoroligedemokraten 1 timme ago som svar till Nicklas Åkerman

Miljöpartiets dåvarande skråkrör, Peter Eriksson, gick ut i en partiledarutfrågning i P1 strax före valet 2010 och sa att man inom partiet hade börjat diskutera att införa månggifte.

Till och med den politiskt korrekta intervjuaren (Monica Saarinen) verkade chockad.

Illwillfn 2 timmar ago som svar till Nicklas Åkerman

Ojsan Cantwell antagligen, skulle vara passande efter att han kämpat för våldtäktsmän och pedofiler.
8 personer gillade det här.

aurvandil207 2 timmar ago

Jag har i princip ingenting emot att folk har någon form utav religiös tro - jag har faktiskt varit OTROLIGT tolerant mot dom genom mina dagar i livet och haft flera vänner inom olika religioner - men jag har aldrig kunna komma ifrån religionens uppdelande utav "vi och dom" (icke troende och troende). Här talar vi dubbelmoral till det extrema (t ex Brunne: "Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor."). De troende kan vara väldigt vänliga på ytan men helt plötsligt så kommer deras konverteringsprocess in OCH det smygs även in att man trots allt inte är en utav dom och kommer således hamna i helvetet (eller whatever hemskt scenario beroende på religion) - (EDIT: självklart finns det undantag i form av troende personer som inte beter sig så här). Men sov tryggt för några stora religioner och deras myriader utav "underklubbar" (som inte kan samsas pga några få meningars tolkningar i samma skrift) kan omöjligen ha rätt allihop.. ur ett rent filosofiskt perspektiv kan ingen människa ha rätt angående livets mening. Det är då upp till tro faktiskt men låt den tron bli modern och stanna vid att ha en åsikt om saker och ting och inte ge sig in och börja manipulera med människors sinnen och kroppar (förutom de som faktiskt ger sitt vuxna och klara godkännande till det.. precis som Mats faktiskt argumenterar). Detta gäller för övrigt också helvilda ateister/ultramaterialister som paradoxalt nog har så mycket gemensamt med religion att det är skrattretande.

/Stolt ignostiker
2 personer gillade det här.

Illwillfn 2 timmar ago som svar till aurvandil207

Några små kommentarer bara:

1. ateister och sektmedlemmar har ingenting gemensamt. Att grunda sin tillvaro på att något som inte existerar inte existerar är inte det samma som att grunda sin tillvaro på att något som inte existerar existerar. Kan man säga något med all säkerhet (som att vatten är vått, hundar skäller och luktar, negrer skäller och luktar, gräs är grönt etc) så kan man säga att "gud" inte existerar. Vad du gör är att påstå att en psykiskt störd människa och en människa som irriterar sig på den psykiskt störda människan är i stort sett samma sak...vilket jag absolut inte håller med om.

2. det handlar inte om "icke troende" och "troende". Det handlar om "tänkande" och "troende".

3. att ignorera beteendet hjälper inte. Visst, agnostiker är ett skämt (jag har ingen respekt för människor som inte fattar beslut när de har allt underlag som krävs) men ditt sätt är inte mycket bättre. Visst, ni låtsas som om ni är "över" de troende (vilket ni visserligen är), men att leka von oben och ignorera ett problem har aldrig löst det. Att jag sen inte kommer lösa problemet genom att förolämpa de troende vid varje tillfälle som ges är irrelevant, då jag i alla fall försöker. ;)

Att definiera sig själv som ateist är (enligt mig) idiotiskt, då allt ordet ateist betyder är att man inte tror på något som uppenbarligen inte existerar. Det är väldigt mycket som inte existerar, jag kan inte definiera mig som att jag inte tror på något av det. De är troende, en del är velande/blundande och jag är tänkande.
5 personer gillade det här.

aurvandil207 2 timmar ago som svar till Illwillfn

http://sv.wikipedia.org/wiki/I...

http://en.wikipedia.org/wiki/I...

surkart 2 timmar ago

Resonemanget är ju glasklart av Dagerlind, och det bästa med hans krönikor är att det förklarar och med ett logiskt resonemang all den galenskap som pågår hos våra kulturrelativister, allt från halvgalna präster till vänsterstollar på våra kultursidor! Enligt dem ska vi förstöra vårt framstående samhälle och färdas tillbaka tusen år till mörkaste medeltiden! Varifrån denna farsot (kulturrelativism)blivit så vanlig i just Sverige kan man ju fråga sig, men den vänsterindoktrinering vi utsätts för från vaggan till graven måste spela in! Allt från batikhäxor, statsministrar till nyhetsreportrar. Varenda människa med ett IQ större än skonumret förstår att kulturrelativisterna är på väg att föra Sverige mot avgrunden!
13 personer gillade det här.

monamuslim 3 timmar ago

Helt rätt, Gud klantade sig i skapelsen. Fram för kirurgin, bort med klitoris och bort med förhud. Vi fixar det Gud glömde... han hade kanske sovmorgon den sjunde dagen

Går det att vara mer PolitisktKorekt;Flata,sosse,vänster
Eva Brunne vigdes till präst 1978 för Lunds stift. Hon har varit kyrkoherde i Sundbybergs och Flemingsbergs församlingar. Innan hon blev biskop var hon från 2006 stiftsprost i Stockholms stift. Hon är socialdemokrat och har haft olika kyrkopolitiska uppdrag för Socialdemokraterna.
Eva Brunne valdes till biskop för Stockholms stift i maj 2009. Valet uppmärksammades ekumeniskt, då Brunne lever i registrerat partnerskap med prästen Gunilla Lindén.Flera av systerkyrkorna i Borgågemenskapen underlät att sända biskoplig representant till hennes biskopsvigning. Katolska kyrkan markerade genom att inte sända någon präst, vilket annars varit brukligt.
16 personer gillade det här.

Anna 3 timmar ago

Allt skärande i barns underliv måste upphöra!

Omskurna män har ju rykte om sig att vara mer uthålliga - Ha! de har svårare att nå klimax helt enkelt, eftersom de är mindre känsliga därnere.

(Sedan tycker jag inte man ska beskriva det som mindre invasivt att få klittan bortskuren eller sönderhackad.)
7 personer gillade det här.

Tjaffsaren 3 timmar ago

Är det någon som vet varför kristendomen valde bort könsstympningen? Mig veterligen så är även denna religionen grundad på Abrahams förbund med gud. Ni vet, han som gud befallde att avrätta sin son(bara detta moment gör att jag inte kan respektera någon som tyr sig till de abrahimitiska religionerna).
2 personer gillade det här.

Kadamus 3 timmar ago som svar till Tjaffsaren

Enligt Apostlagärningarna 15 *behöver* inte kristna göra omskärelse, men det har aldrig varit något förbud mot det. Koptiska kristna tillämpar fortfarande omskärelse.
-K.
2 personer gillade det här.

Illwillfn 2 timmar ago som svar till Kadamus

En majoritet av männen i USA är könsstympade. För inte så länge sedan så blev över 90% av nyfödda pojkar stympade, men den siffran faller som tur är.
2 personer gillade det här.

Sverige_Sverige_fosterland 3 timmar ago

Tack vare f.d Ärkebiskop Hammar, Biskop Koskinen och denna Biskop Brunne så har jag tackat för mig i den svenska kyrka. Min tradition som döpt, konfirmerad, gift och döpta barn gäller inte längre när dessa valda företrädare för den svenska kyrkan begår "helgerån" och har betydliga svårigheter att förvalta och utveckla den svenska kyrkan till en framtida svensk kyrka!
20 personer gillade det här.

rinkeby 56 minuter ago som svar till Sverige_Sverige_fosterland

Hela familjen klev ur när dottern var nyfödd... Tack och lov så kommer jag från ett hem utan religion då mina föräldrar tyckte mycket illa om prästerskapet.. Inga dop eller konfirmationer i familjen alltså,, Skulle min dotter vilja vara med i kyrkan och bli troende så får hon nu göra som hon vill i vuxen ålder, dock är jag ganska säker på att det inte kommer att hända då den logiska tankeverksamheten fungerar..
2 personer gillade det här.

GandalfGra 3 timmar ago

När jag hör henne då förlorar jag allt hopp om mänskligheten och när jag då tänker på Sverige får jag en sorg i hjärtat...för det är Sverige som har fostrat och utbildat henne till en oförståndig och naiv person som dessutom i denna egenskap har alldeles för mycket makt en skam som borde ha fått sluta som en blöt fläck på sin mammas och pappas vita lakan..!
6 personer gillade det här.

Kadamus 3 timmar ago

Sluta att moralisera och gnälla som moraltanter över saker och ting som inte angår er! Låt muslimerna skära snoppen av sig om dom vill. Det har inte vi med att göra. Angrip istället den barbariska seden att skära halsen

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: