onsdag 27 juni 2012

Vad är det egentligen som förekommit på invandrarservice i Kalmar? « Avpixlat

Vad är det egentligen som förekommit på invandrarservice i Kalmar? « Avpixlat: Vad är det egentligen som förekommit på invandrarservice i Kalmar?
misstänker alltså att fifflet pågått redan långt tidigare än 2009. Kanske tillbaka till 2007. Eller ännu längre än så.
INSÄNDARE Skandalen i den kommunala verksamheten Invandrarservice i Kalmar befaras ha kostat skattebetalarna uppemot 35 miljoner kronor, som bland annat gått till nykomlingarnas fortkörningsböter, CSN-lån, bilar och utlandsresor. Men de ansvariga politikerna sitter säkert – de har alla beviljats ansvarsfrihet.

För den som orkar läsa själva revisionsrapporten framkommer emellertid att bristerna i verksamheten varit än mer systematiska än det som hittills rapporterats om i media. Men hur kunde allt skötas så illa? Och hur nära relation har de anställda i verksamheten egentligen haft till bidragstagarna? Det finns mycket att gräva i, för den som inte orkar vänta på Janne Josefsson.

Redan 2009 varnades Kalmar kommun för hur illa det stod till inom verksamheten Invandringsservice. Det var bland andra Försäkringskassan som hörde av sig och undrade hur det kom sig att många av invandrarna i Kalmar inte hämtade ut någon föräldrapenning trots att de hade barnbidrag. Först efter den oberoende revisionsgranskningen av verksamheten tidigare i år – som alltså kom tre år för sent – insåg man att pengarna tillhandahölls på annat håll. Invandringsservice hade tydligen övertagit försäkringskassans uppgifter också och betalat ut lite extra bidrag till kommunens nysvenskar. Dessvärre utan vare sig prövning, dokumentation eller kontroll.

I våras gick det inte att undvika längre – den första externa revisionskontrollen utanför kommunhusets väggar var ett faktum. I rapporten som revisionsfirman lämnade efter sig skriver man rätt ut att Invandrarservice regelbundet brutit mot svensk lagstiftning i sin hantering av ekonomiskt bistånd:

Genomgången av personakter visar på ett stort antal brister i handläggning och dokumentation. Vi bedömer därför att det förekommit genomgående brister i handläggningen av ekonomiskt bistånd inom invandrarservice. Handläggningen har inte levt upp till krav som ställs i lagar, författningar och kommunens riktlinjer.

När det gällde socialnämnden – vars samtliga ledamöter alltså beviljades ansvarsfrihet – rådde det för revisorerna ingen tvekan om hur de förvaltat sitt ansvar för verksamheten. Socialnämnden har inte haft någon kontroll över handläggningen av ekonomiskt bistånd och nämnden har ”därmed brustit i sitt ansvar för verksamheten” skrev man.

Någonstans hos kommunen lagras sammanlagt 300 akter där det ska finnas uppgifter om vem som fått vad, när och varför. Den bristande dokumentationen gör dock att det kan bli svårt att gå tillbaka och granska alla akterna, konstaterar revisorerna. Det framgår helt enkelt inte hur mycket som betalats ut till vem eller varför. Revisionen har istället fokuserat på 25 stycken akter. 21 av dessa var slumpvis utvalda. Hur stora bristerna faktiskt varit ges det en fingervisning om i rapporten:

Hälften av de helt slumpmässigt utvalda akterna innehöll brister av inte obetydlig karaktär. (…) Det gäller både löpande under perioden som bistånd ges och den grundutredning som görs i samband med att klienten ansöker första gången. I fyra av de 21 slumpmässigt utvalda personakterna har inte grundutredning hittats. Pappersakten för en av de slumpmässigt utvalda klienterna kunde inte återfinnas. Den bristfälliga dokumentationen gör det svårt för en utomstående att följa handläggningen och förstå hur handläggaren kommit fram till sina bedömningar.

Revisorerna tvingas också konstatera att resultatet blivit därefter och att pengar tycks ha delats ut lite hur som haver och gärna högsta möjliga belopp:

I flera fall beviljas kostnader utanför riksnormen utan tydlig motivering, t.ex. internetabonnemang och simkort. I de ärenden bistånd beviljats till hemutrustning och spädbarnsutrustning saknas dokumentation av en individuell bedömning. Istället beviljas samma belopp till alla, i fallet med spädbarnsutrustning av det i riktlinjerna högsta angivna beloppet.

Någon kontroll av personernas privatekonomi innan pengaregnet över dem tycks inte heller ha ansetts nödvändig. Detta visar sig ha lett till att vissa familjer kunnat få ”ett stort överskott”:

Av dokumentationen framgår sällan att kontroller genomförts. Kontoutdrag tas inte in månatligen. I ett ärende uppdagades av mottagningsenhetens kontroll av kontoutdrag under våren 2012 att klienten inte redovisat löneinkomster under sommaren 2011. I endast en av akterna har en deklaration funnits. I övrigt återfinns ofta kvitton från apotek och hyreskontrakt i akterna. (…) I ett ärende hade familjen en månad erhållit retroaktiva socialförsäkringsersättningar och på detta sätt fått ett stort överskott. Försörjningsstöd beviljades ändå för vissa kostnader månaden som beräkningen avsåg samt de två nästkommande månaderna trots överskott.

Invandrarservice verkar till och med ha använts som något sorts låneinstitut. Detta är förbjudet enligt lag och i synnerhet om personen inte anses kunna betala tillbaka pengarna. Vilket låntagarna naturligtvis inte kunde. I ett fall har man till och med lånat ut pengar för att personen ska kunna införskaffa en bil! Huruvida det är samma person som man sedermera betalat fortkörningsböterna för framgår inte:

I två ärenden har ekonomiskt bistånd använts på ett sätt som liknar lån, vilket inte är tillåtet. (…)Biståndet fattades med krav om återbetalning, dock utan att först ha utrett klientens möjligheter att återbetala och utan att delge klienten beslutet på korrekt sätt. Vidare har inte rätt lagrum använts. Även i ett annat ärende har bistånd beviljats med krav om återbetalning, även det felaktigt. I de båda fallen har inte nämnden möjlighet att kräva tillbaka pengarna.

(…) I ett ärende uppdagades att klienten hade en bil och att köpet finansierats med ett lån där bilen utgjorde säkerhet. Det framgår inte av dokumentationen i ärendet att klienten var i behov av bil för att vara tillförsäkrad skälig levnadsnivå. Krav ställdes inte på att bilen omedelbart skulle säljas. Enligt prejudikat ska bil ses som en realiserbar tillgång, trots att den är belånad.

Och så hade vi då den berömde utlandsresenären. Vederbörande nöjde sig emellertid inte med att få utlandsresan betalt, utan krävde att få extra pengar – både före och under resan:

En klient hade åkt utomlands under sommaren. Av journalen framgår inte att handläggaren vid hemkomsten undersökt varför inte klienten samrått om resan med invandrarservice eller om medlen som använts till resan istället hade behövts till uppehälle. Innan resan hade extra pengar beviljats som lån, se ovan. Under resan beviljas extra pengar till en räkning efter det att en vän till klienten kontaktat handläggaren.

Ett effektivt sätt att sopa undan spåren efter sig hade man också hittat. Bokföringsbrott kallas det för oss vanliga dödliga:

Socialnämnden har antagit en dokumenthanteringsplan som även reglerar personakterna inom ekonomiskt bistånd. (…) Detta innebär att samtliga handlingar som upprättas och inkommer i ett individärende ska sparas i akten. Det är således förbjudet att slänga eller skicka tillbaka inkommande handlingar, såsom kvitton, kontoutdrag och hyresavier. Av invandrarservices skriftliga rutin framgår att inkomna handlingar såsom kvitton och specifikationer inte ska sparas i akten utan lämnas tillbaka till klienten.

Nu misstänker man alltså att fifflet pågått redan långt tidigare än 2009. Kanske tillbaka till 2007. Eller ännu längre än så. Vidden av skandalen är ännu ogreppbar, framförallt eftersom kommunen tills vidare stoppat all vidare granskning. Men många av de Kalmarbor som i åratal försörjt dessa människors lyxkonsumtion frågar sig nog: Hur fanken får man pengar till en bil av kommunen?

På ett ställe i rapporten ges en möjlig förklaring. Invandrarservice uppdrag som både socialt stöd och ekonomiska bidragsgivare kan vara roten till den systematiska vidlyftigheten. Det funkar helt enkelt inte att vara kompis med dem man ska ge pengar till, konstaterar revisorerna.

Det är något i den insikten som gnager i mig. Och när jag rotar vidare inser jag att denna ”kompisrelation” som de anställda i verksamheten tycks ha haft med vissa av bidragstagarna kan ha fått än värre konsekvenser än de rent ekonomiska. På boendet Horisont i Karlstad bor ensamkommande flyktingbarn. Avpixlat har tidigare rapporterat om hur dessa roat sig på krogen trots att de uppger sig vara 16. Och dömts för flera sexbrott.

Jag hittar två domar mot två olika killar, båda stationerade på boendet. Den ena dömdes för våldtäkt mot barn. Av domen framgår att han hade haft kontakt med invandrarservice. Det kanske inte verkar som ett alltför konstigt samband. Men yngling nummer två dömdes för misshandel, olovlig körning och rattfylleri, men friades från våldtäkt och olaga hot samt förskonades från utvisning. Straff: 120 dagsböter å 50 kr. Varför friades han från våldtäkt? Oskyldig verkade han inte.

Ynglingen hade haft god kontakt med Maria Olsson, som var anställd på invandrarservice och som under den här tiden arbetade med just ensamkommande barn. Hon var sedermera ofta på boendet för att hälsa på honom. Kanske är det därför också logiskt att hon, när det blev dags för rättegång, vittnade till hans fördel.

Kan relationen mellan de anställda och bidragstagarna på invandrarservice i Kalmar till och med ha resulterat i att en våldtäktsman går fri med dagsböter? Och vad innebär det att samma kille dömdes för olovlig körning? Var det hans fortkörningsböter som invandrarservice betalade också? Var det till och med han som beviljades den där bilen som skattebetalarna fick punga ut medel för? Och hur kunde han ens köra om han nu var ett barn?

Många frågor om vad som egentligen inträffat på invandrarservice i Kalmar står ännu obesvarade. Men tanke på hur man hanterat bokföringen finns risken att medborgarna aldrig får veta. Men revisionsrapporten riktade inte enbart kritik mot verksamheten. På en punkt ansågs man ha lyckats riktigt bra. Servicen till de nya invånarna i Kalmar har uppenbarligen legat på topp:

Invandrarservice har däremot en god tillgänglighet. Handläggaren försöker alltid ta emot klient, även vid spontanbesök. Av de granskade akterna framgår att handläggning skett skyndsamt.

Läs hela rapporten HÄR. (pdf)

Sherlock
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-06-27, 18:02 (Uppdaterat 2012-06-27, 18:02) | Kategori(er): Ekonomi, Insändare, Invandring/mångkultur, Politik

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 2 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
199 kommentarer 2600 gillar mottaget
Dela på
Visar 54 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


bud 0 minuter ago

Detta måste även tas upp i riksdagen av Sverigedemokraterna, för detta är att svindla folket. Korruptionen bland politiker och tjänstemän är utbredd över hela landet se Uppdrag gransknings övriga avslöjande. Det måste återinföras personligt ansvar för politiker och tjänstemän.

Vendela Just nu

Men för farao, detta tar ju priset i allt vad bedrägeri, brott mot huvudman (skattebet.)
stöld, bedrägligt uppsåt samt allt annat jag inte kommer på i upprördheten. Polisanmäl
detta så en ordentlig utredning kan ske..och döm de inblandade. Detta är grov stöld
av allmänna medel..jisses vilken brottslighet...

Warge Just nu som svar till nothinglefttolose

Verkligen. Det som skett är helt klart maktmissbruk och brott mot en rad lagar. Det här inte bara måste, utan SKA rättas till.

gandalv420 Just nu

Dessa svinpälsar till politiker borde inte ha någon ansvarsfrihet alls utan hängas ut som vilken kriminell bankrånare eller våldtäktsman som helst, förstasidorna och löpsedlar borde pryda deras försnillande nunor så att varje Svensk vet vem som deltar i försnillande av de gemensamma skattepengarna!

..Och invandrarna som har fått för mycket -Är dom tvingade att betala tillbaka det felaktiga överskott dom har fått?? ...Skulle knappast tro det! Där gäller inte samma blåslampa som när Svensken är skatteskyldig eller har fått några hundra för mycket i bostadsbidrag.

Sverige - det sjunkande en gång så stolta skeppet...

Warge Just nu

Jag har en stilla undran: har Kalmar kommun helt ersatt sina handläggare med praoelever?

Goja 0 minuter ago

Till alla invånare i Kalmar säger jag bara rösta rätt vid valet 2014.

skada 1 minut ago

Det är bara att inse att HELA BIDRAGS APPARATEN I SVERIGE behöver ses om.... Och politikerna i kalmar ska avgå med omedelbar verkan och sen ska en domstol avgöra vem som har gjort vad

RealMiljonar 2 minuter ago

Tar inte UG och Janne tag i detta kommer jag kalla honom fegis och hycklare esten av livet.

Detta är det värsta jag läst någonsin!!!!!!!
1 person gillade det här.

Andrej Dokic 5 minuter ago

Offus topicus!

Men ändock aktuellt.

http://www.aftonbladet.se/nyhe...

Sätt denna story i relation till den ohejdade slöseriet med pengar då det gäller Menaiter och så kallad "ensamkommande barn" (läs ; farbröder med ihoppsatta ögonbryn).
Då verkar det finnas pengar i överflöd.

Ta i en ensamkommande mindre, lägg dom pengarna på annat så hade storyn i aftonbladet inte behövt uppstå. Och så kan vi resonera vidare med samtliga dylika fall som uppstår.

nothinglefttolose 12 minuter ago

Herregud, det är ju värre än man någonsin kunde föreställa sig! Detta måste polisanmälas.

Kalmarfallet måste bli startskottet tilll att rasera den skyddande mur som omger hela invandringscirkusen.
9 personer gillade det här.

Rita_B 13 minuter ago

Man blir helt matt när man läser, och värre och värre blir det ju längre ner man kommer och andnöden sätter in och blodtrycket nått nya höjder.
När i h-e ska det ta slut, detta utnyttjande av svenska skattemedel? Hur slappt får det vara med kontrollerna? Man har bara delat ut för att man är rädd för att bli mobbad annars, eller vad? Jag vill veta!
4 personer gillade det här.

mimi1999 14 minuter ago

Fick avgångsvederlag när jag blev uppsagd från mitt arbete för några år sedan. När jag försökte börja stämpla efter ett år då höll minsann A-kassan rätt på ant månader. För att inte råka illa ut, jag är ju svensk, så berättade jag ärligt om mitt avgångsvederlag. Konstigt att då går det bra att följa regelboken. OK jag vet att det är en a-kassa och inte soc. Men kan den ena blunda så kan väl den andra! Varför krävs det i alla sammanhang att jag som svensk skall redogöra för vartenda korvöre med skriftliga dokument när det tydligen i vissa fall utan dokument kan få ut bidrag till höger och vänster. Minns hur mycket papper jag fick fixa varje år när min gamla mamma ansökte om bostadsbidrag. Minns inte riktigt hur många kopior (tror det var 13?) jag fick skicka till biståndsbedömningen eller vad det var. Tur för mamma att jag hade tillgång till kopiator så vi slapp gå till tobaksaffären och kopiera för 3 el 5 kr/st. Det här ständigt påkomna slöseriet med skattepengar gör mig helt galen. Tror de att pengarna aldrig tar slut? Förmodligen gör de det en dag och då sitter vi med skägget i brevlådan. Parasiterna som lever på oss försvinner ant fort som attan när penningpåsen stryps så sitter vi här i spillrorna och ingen tar emot oss som ekonomiska flyktingar!!!
2 personer gillade det här.

Biggles 15 minuter ago

Det är allmänt känt att merparten av de som arbetar inom den sociala sektorn är vänsterinriktade.
Det behövs då inte många blå dunster från den "stackars marginaliserade invandraren" förens den humanist-hybris-fyllda godhetsaposteln, faller platt och tar sig rätten att låta våra skattepengar slösas bort och vår gemensamma välfärd raseras.

“Det finns ingen farligare fiende till rättfärdigheten än egenrättfärdigheten.”
Richard Schmid
3 personer gillade det här.

slundberg11 15 minuter ago

O.T. Hörde nyss på Västnytt, att Göteborg ska höja skatten 20 öre, redan i höst !
4 personer gillade det här.

allemand 17 minuter ago

Sherlock, du borde ha nämnt att det var Thoralf Alfsson som först drog upp detta på sin blogg. Inget nämns heller här att Barometern den största tidningen i Kalmar vägrar att skriva om händelsen. Se Alfssons blogg.
7 personer gillade det här.

ant11d10t 17 minuter ago

Jag vill se fängelsestraff.
5 personer gillade det här.

Magne_Syl 19 minuter ago

"De har alla beviljats ansvarsfrihet"...! De har naturligtvis förväxlat ansvarsfrihet med ansvarslöshet.
En liten men ack så betydelsefull skillnad! ( 35 miljoner i det här fallet :-)
5 personer gillade det här.

slundberg11 14 minuter ago som svar till Magne_Syl

Beviljats ansvarsfrihet ? Då är det flera inblandade i detta !
3 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 15 minuter ago som svar till Magne_Syl

det är ju bara tre bokstäver som skiljer, var nu inte så petig. 35 miljoner hit eller dit spelar väl ingen roll i invandrarcirkusen
2 personer gillade det här.

kokskungen 23 minuter ago

Tack alla ni som orkar läsa hela denna artikel.
Själv avstår jag av hälsoskäl eftersom det troligtvis skulle ge mig både hjärtsvikt,sömnproblem och högt blodtryck.
4 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 14 minuter ago som svar till kokskungen

jag avstod också för sinnesfridens skull
3 personer gillade det här.

lasse1 24 minuter ago

Det är väl ingen som undrar över, varför Sverige har ett av världens högsta skatter..

De indirekta skatterna ligger också betydligt över Europa-snitt...
Kommunala skatter ( municipal taxation) och övriga taxor ligger också klart över, än vad som är brukligt för kommunal beskattning inom Europa...

Vi är bland de bästa i Europa o. övriga världen på skyhöga skatter och en massiv asyl/flyktinginvandring...
Fotbollen däremot spelar helt klart i en annan division...

Ps/ Höga skatter med hög asyl/flyktinginvandring....det kan man verkligen kalla för systematisk planläggning./Ds..
5 personer gillade det här.

Anna Svensson Top 10 13 minuter ago som svar till lasse1

i gengäld har vi säkert inte de högsta pensionerna

lasse1 3 minuter ago som svar till Anna Svensson

Det är något helt annat...
Jag läste för en tid sedan, att en tysk bilarbetare får efter pension c:a 26.000:-motsv. svenska kronor.= företagspension + den delstatliga....

Vad får en svensk pensionerad bilarbetare?...Jag gissar på c:a 18.000 brutto.

Finns fler skräckexempel...Sverige har också ett av Europas sämsta väg o tågnät....
"Inte illa för ett land som har undsluppit WW2"...

Det är mer eller mindre en skandal...Regeringarna i Sverige har sovit sedan början av 70 - talet...

kirre 26 minuter ago

Så länge Svea rike styrs av kretiner så kommer detta missbruk av skattemedel att fortsätta.
6 personer gillade det här.

Kent Jansson 28 minuter ago

Kan inte de innvånare som bor i Kalmar polisanmäla politikerna och kräva pengarna tillbaka!
Detta är bedrägerier och all preskriptionstid borde tas bort, Politikerna ska inte sitta säkert, de får stå för notan, och vill de inte det får de kräva

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: