tisdag 31 juli 2012

Feministernas uppmaning till medietystnad om överfallsvåldtäkter är cynisk « Avpixlat

Feministernas uppmaning till medietystnad om överfallsvåldtäkter är cynisk « Avpixlat: Feministernas uppmaning till medietystnad om överfallsvåldtäkter är cynisk
ÄR DET SÅDANT FEMINISMEN STÅR FÖR ?
Mats DagerlindKRÖNIKA Carina Ohlsson och Olga Persson från Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, uppmanar i en debattartikel i Aftonbladet media att iaktta tystnad om det ökande antalet överfallsvåldtäkter i sommar. De gillar inte att Expressen och Sveriges Radio P4 uppmärksammat den våg av överfallsvåldtäkter som sköljt över Sverige. Argumentet är att “bara” knappt 20 procent av alla våldtäkter i Sverige sker utomhus. Det egentliga skälet till att Ohlsson och Persson vill att media tiger om denna femtedel av övergreppen är förstås en annan – den besvärande omständigheten att den kraftiga ökningen av utomhus-, grupp- och överfallsvåldtäkterna är proportionell mot den ökande invandringen från västasiatiska, arabiska och afrikanska länder vars kulturer och religion lämnar en hel del i övrigt att önska vad gäller synen på kvinnor i allmänhet och sommarklädda svenska kvinnor i synnerhet.

Ohlsson och Persson vill slippa vidga synfältet, slippa se att ett av feminismens stora historiska misstag varit att okritiskt omfamna kulturrelativismen endast därför att den kom med rekommendationsbrev från åsiktseliten under det vänsterliberala idéparaply där feminismen traditionellt åtnjuter sitt starkaste beskydd. Som så många andra vänsterliberaler idag förmår inte Ohlsson och Persson se skillnad på liberalism och värdenihilism, skillnaden mellan att slå vakt om grundläggande liberala värden och att dagtinga med dessa för att ge plats i det liberala samhället också åt de liberalismens fiender som i allt större skaror migrerar till vårt land.

Om Ohlsson och Person fortsätter prata om svenska mäns våld mot kvinnor i hemmet och tiger om kulturellt och religiöst hedersvåld och om grupp- och överfallsvåldtäkter som en konsekvens av kulturkrockar i massinvandringens och integrationshaveriets kölvatten, då slipper de få sina arkimediska cirklar rubbade, då slipper de ådra sig det övriga media- och feministetablissemangets ogillande med beskyllningar om fiske i grumliga vatten, då slipper de se journalistiska och akademiska karriärdörrar stängas och då slipper de se rädslan i omgivningens ögon när forna vänner och kollegor tar omvägar för att inte också de till följd av skuld genom samröre ska riskera drabbas av samma fredlöshetens bannbulla.

I stället för att problematisera de nytillkomna grupper i det svenska samhället som har en omvittnat oacceptabel syn på kvinnans kroppsliga integritet, inklusive rätten till kvinnofrid, ger sig Ohlsson och Persson fegt och obefogat på den svenske mannen som runt fikabordet ute på arbetsplatserna påstås sväva på målet när det gäller att fördöma våld och våldtäkter mot kvinnor i nära relationer. Till stöd för den beskyllningen anför Ohlsson och Persson en uppskattning om att endast 10-20 procent av alla våldtäktsoffer mäktar med att anmäla brottet, vilket i sin tur förklaras med att kvinnorna både känner skam och tar på sig skuld för det inträffade. Bortsett från att det är en högst osäker hypotes kring mörkertal är resonemanget också behäftat med ett antal andra problem.

För det första saknas en logisk koppling mellan de två påståendena om a) kvinnans upplevelse av brottet och b) männens prat kring fikabordet. För det andra blandar Ohlsson och Persson samman ett antal olika saker som borde hållas isär och gör felaktigt allmängiltiga psykologiska fenomen till exklusiva för en feministisk diskurs. Ja, det kan vara förenat med ett skamliknande obehag att inför omgivningen behöva visa upp sig själv som ett våldtäktsoffer och sin partner som en våldtäktsman. Det är dock i huvudsak en allmänmänsklig reaktion och kan inte, så som Ohlsson och Persson antyder, specifikt tillskrivas några kvinnorelaterade attityder eller strukturer i ett manssamhälle. Varje allvarlig spricka i den sociala familjefasaden, varje smutsig byk man tvingas tvätta offentligt, skapar liknande känslor – missbruk, kriminalitet, våld, otrohet, skilsmässa osv hos både män och kvinnor.

Beträffande benägenheten att ta på sig skuld är det också en påtaglig skillnad härvidlag mellan den självständiga kvinna som i sin relation blir utsatt för en engångshändelse av detta slag och den kvinna som fått sin självkänsla nedbruten under lång tid i ett destruktivt parförhållande och som blivit regelmässigt utsatt för psykisk och fysisk misshandel och som en del av detta upprepade våldtäkter. Allmänt kan det förstås också för var och en av oss kännas svårt att anmäla en människa som står oss nära. Inte heller denna ambivalens är något unikt för våldtäkter eller kvinnor. Det är en känsla som i varierande grad kan uppstå i många situationer, exempelvis inför beslutet att LVM-anmäla en alkoholist eller drogmissbrukare i familjen, stämma sina syskon i en arvstvist, polisanmäla en affärskompanjon för trolöshet och förskingring eller kompisen med dåligt ölsinne som slog dig på käften på festen. Självfallet är det enklare att sätta lagen på en för oss obekant person för vilken vi inte har några motstridiga känslor.

Ohlsson och Persson gör också en alltför grov och därför missvisande distinktion mellan överfallsvåldtäkter utomhus och relationsvåldtäkter inomhus. Ett växande antal inomhusvåldtäkter är idag snarare att hänföra till kategorin överfallsvåldtäkter. Den uppmärksammande gruppvåldtäkten på ett asylboende i Mariannelund är ett exempel på detta. Unga tjejer inser inte faran med att inlåta sig i umgänge med män från främmande kulturer och med främmande religioner och upptäcker den inte förrän det är för sent. Där den gammelsvenske mannen på sin höjd blir lite besviken över att “det inte blev något” när kvinnan som följde med hem säger nej till sex, tar alltför ofta den nysvenske mannen i samma situation med våld det sex han blivit nekad men anser sig ha rätt till, och bjuder dessutom inte sällan in sina manliga kompisar att göra detsamma.

Att informera om den här kulturella/religiösa skillnaden i tendens mellan grupper av män anses av somliga vara rasistiskt. Att felinformerade unga tjejer blir våldtagna är uppenbarligen ett rimligt pris att betala för att Ohlsson och Persson & Co ska få kokettera med sin tolerans och antirasism. Och de är ingalunda ensamma. Till och med Brottsförebyggande rådet, Brå, har som det förefaller numera i princip upphört med att föra statistik på brottslingars ursprung. Detta troligen på grund av att siffrorna blivit alltför obekväma för den svenska åsiktselit som Ohlsson och Persson tillhör och för vilken det är viktigare att upprätthålla den skönmålade bilden av det mångkulturella samhället än att redovisa relevant statistik om brottsligheten. Innan Brå slutade göra sitt jobb kunde de dock skriva så här:

Överrisken för att vara registrerad för brott har ökat i gruppen utrikes födda men är i princip oförändrad bland dem som är födda i Sverige [...] Att överrisken för de utrikes födda har ökat beror inte på att vissa invandrargrupper i dag i större utsträckning är registrerade för brott än för 12 år sedan.
Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha en särskilt hög överrisk, har ökat.

Brå-rapport 2005:17 (sid. 11)

I klartext: när invandringen från vissa regioner ökar då ökar också brottsligheten. Folkpartiets dåvarande integrationspolitiske talesperson Mauricio Rojas kommenterade rapporten i en debattartikel i Dagens Nyheter där han på ett förtjänstfullt sätt slog hål på myten att all överrepresentation i brottsstatistiken kan förklaras med socioekonomiska faktorer. Detta sanningssägande kostade Rojas posten som integrationsminister efter maktskiftet 2006. I stället fick vi den hundraprocentigt PK-pålitlige Erik Ullenhag. Kontrasten kunde knappast vara större trots att Rojas och Ullenhag kommer från samma politiska parti.

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson skrev för drygt ett år sedan en uppmärksammad ledare där han – i frånvaro av relevant svensk statistik – utifrån alarmerande siffror från vårt grannland Norge manade politiker från alla partier att ta den höga brottsligheten bland invandrare på allvar. Hittills har det nämligen bara varit Sverigedemokraterna som gjort detta. Bland annat tog SD för ett par år sedan fram en rapport som dokumenterade vissa invandrargruppers höga överrepresentation som gärningsmän vid just våldtäkter. Rapporten uppskattades inte av nya SD-fientliga Brå, köpta kriminologer som Jerzy Sarnecki och alla de Ohlsson och Persson runtom i landet som dikterar vilka de rätta åsikterna är och som alltså anser att man inte bör prata om vissa ting då detta kan leda till felaktiga åsikter. Även Gudmundson fick löpa gatlopp för sin fräckhet att bryta det tystnadslöfte som varje rättrogen skriftställare förväntas svära.

Ohlsson och Persson avslutar sin artikel med att räkna upp nedanstående fyra punkter som förslag på åtgärdsplan för att få bukt med de alldeles för många våldtäkterna i Sverige. Det är punkter som det finns all anledning att skärskåda eftersom artikelförfattarna sannolikt talar för en stor del av den feministiska rörelse i Sverige som anser sig ha patent på att beskriva den här problematikens orsaker och lösningar och som också har det politiska etablissemangets okritiska öra:

Ett uthålligt arbete med sex- och samlevnadsundervisning i skolan.
Ett förebyggande arbete som bryter kopplingen mellan normer för manlighet och våld, till exempel genom att ifrågasätta förväntningarna på att mäns sexualitet ska vara okontrollerbar och gränslös.
Återkommande och obligatorisk utbildning med fokus på attityder och värderingar om sexualbrott för rättsväsende, polis och övriga berörda myndigheter.
Att media inte spelar på människors rädsla utan i stället beskriver verkligheten som den ser ut.

Om vi börjar från början så är ju ett värdegrundsarbete i skolan förvisso angeläget, om det sker på ett bra sätt vill säga, dvs om man inte ger uppdraget exklusivt åt Ohlsson och Persson utan även låter exempelvis representanter för Sverigedemokraternas kvinnoförbund och debattörer som Per Ström och Pelle Billing få ett ord med i laget vid utformningen av innehållet.

Men ett alldeles så lovvärt värdegrundsarbete i skolorna får liten eller ingen effekt på överfallsvåldtäkterna eftersom dessa ju till ständigt ökande andel begås av män med utländsk bakgrund, män som ofta inte satt sin fot i den svenska skolan och som även om de gjort det ändå hämtar sin värdegrund ur en religion och kultur som de bär med sig från sina hemländer och upprätthåller i etniska enklaver i vårt land, en värdegrund där en kvinna som inte är helt täckt och som obevakat umgås med män som hon inte är nära släkt med betraktas som en hora eller ber om att bli våldtagen.

Att som i punkt två ifrågasätta synen på mäns sexualitet som okontrollerbar och gränslös är också relevant, men endast om fokus för detta arbete läggs på den stora och stadigt växande grupp män som kommer med en religion och en kultur där det faktiskt allmänt anses att en man inte kan förväntas lägga band på sin sexualitet med mindre än att alla kvinnor skyler sig från topp till tå. Det är när allt kommer omkring inte etniskt svenska unga män som i intervjuer i Dagens Nyheter gör freudianska felsägningar av typen “svenska horor… tjejer, menar jag“.

Även punkt tre som rör utbildning av personer på berörda myndigheter är oantastlig så länge utbildningen är allsidig och objektiv och inte skyggar för obekväma problemställningar eller syftar till att dölja generande misslyckanden kopplade till mångkulturens och massinvandringens Sverige. Så är det tyvärr inte idag. Det som hävdas vara utbildning och information är påfallande ofta politisk propaganda utifrån ett snävt vänsterliberalt och politiskt korrekt perspektiv.

Det räcker inte att bara ta itu med vissa orsaker till att våldtäkter sker. Det duger inte att tolerera den andel av våldtäkterna som har andra orsaker än dem man som feminist känner sig bekväm med, därför att man är rädd att se sanningen i ögonen eller inte kan låta något stå i vägen för det övergripande målet om ett mångkulturellt samhällsbygge. Det är oacceptabelt att låta unga tjejer i Sverige betala priset för en sådan politisk feghet och cynism.

Beträffande punkt fyra så är information till unga svenska kvinnor om att det i det nya mångkulturella Sverige är mer otryggt än någonsin att vistas ensam utomhus inte att “spela på människors rädsla”. Att informera om sådant är en samhällelig skyldighet. Det är tigandet om sakernas tillstånd som är ett spel, och ett elakt sådant dessutom. Att utifrån en föreställning om att massinvandringens baksidor måste förtigas för att inte riskera underblåsa främlingsfientliga strömningar invagga kvinnor i en falsk känsla av säkerhet är ett oerhört svek mot ett av samhällets mest primära skyldigheter, den att sörja för medborgarnas trygghet och säkerhet. Ett antal svenska tjejer våldtas varje år i vårt land därför att journalister som Ohlsson och Persson har ljugit för dem, därför att de har trott på den tillrättalagda kulturrelativistiska illusion som de matats med.

Att avsluta en artikel med en uppmaning om att “beskriva verkligheten som den ser ut” när man precis ägnat en hel text åt att göra det närmast diametralt motsatta är komiskt – eller vore, om det inte var så tragiskt och fick så allvarliga konsekvenser för så många. Hur många tjejer ska, som våldtäktsoffret i Mariannnelund, in på bara skinnet och ända in i underlivet behöva bli varse att det som Ohlsson och Persson intalat dem är lögn? En del av “verkligheten som den ser ut” är att det som ensam tjej inte på långa vägar är lika tryggt att vistas ute bland män från avlägsna kulturer med främmande religioner som att göra det i sällskap med etniskt svenska män. Att som Ohlsson och Persson aktivt uppmana media till att tiga om detta är så allvarligt att det snudd på borde vara straffbart.

Mats Dagerlind

Fler krönikor av Mats Dagerlind hittar du HÄR.

Länkar

Aftonbladet
Print Friendly
Share
Publicerat 2012-07-31, 04:47 (Uppdaterat 2012-07-31, 10:32) | Kategori(er): Brott, Debatt/krönika, Invandring/mångkultur, Islam, Jämtälldhet, feminism, genus, Mats Dagerlind, Religion

20
Disqus

Gilla
Ogilla
och 55 andra gillar det här.

Skriv en ny kommentar
Logga ut
@setovis
218 kommentarer 2852 gillar mottaget
Dela på
Visar 80 av 101 kommentarer
Sortera efter Prenumerera via e-post Prenumerera via RSS
Realtidsuppdatering är aktiverad. (Pausa)


tirfing 0 minut sedan

Mats , vilken bredsida , Skeppet Olsson & Persson sköts helt i sank , , spot on Mats
mera sådant , tack för ännu en i raden välskriven, verklighetsbaserad och konsekvent
artikel.
1 person gillade det här.

ingesanden 3 minut sedan

En gång skrev jag,det största fältslag pursvensken vunnit,var när svenska folket röstade in de sverigevänliga Sverigedemokraterna.
Utan ett SD i Sveriges Riksdag,hjälper det inte hur många bra artiklar Mats Dagerlind skriver,så första platsen i vunna fältslag får stå kvar

Därför blir Mats Dagerlind,efter att ha klätt av två tokfeminister in på bara kroppen, av mig utnämnd som det näst största fältslag svenska folket vunnit,sedan Dagerlind börjat skriva på Avpixlat det varenda normal svensk tycker,men det är en stor konst,att få sina tankar ut i skrift.

Därför är det A och O,att varenda sverigevänlig person sprider den sanningssägande bloggen Avpixlat.
I går fick jag två normala svenskar att lägga in Avpixlat på favoriter och läsa den varje dag.
Därför att jag sade.
De fyra svenskar som är anhållna i Turkiet för en gruppvåldtäkt på en Norsk flicka är turkar eller syrianer.
Hur vet du det?
Det är bara att gå in på Avpixlat,där står deras rätta namn att läsa.


1 person gillade det här.

Oleg_Datsishin 10 minut sedan

Dessa två "kvinnor" har så korkade argument, så jag blir inte förvånad att om ngn gång man tar bladet från munnen och erkänner invandrarnas kraftiga överrepresentation vad gäller våldtäkter, kommer dessa två att uppmana svenska män att ta sig ut på gator och våldta mer aktivt för att inte bara invandrarna ska få skulden och för att minska "främlingsfientligheten".
3 personer gillade det här.

PETER NYMAN 11 minut sedan

Att dessa kvinnor skulle kalla sig feminister är ett stort hån mot alla kvinnor
Dom enda kvinnorna som man kan räkna som feminister är inte ETNISKT-SVENSKA utan gruppen omkring aldrig mer Fatima dom har min högaktning,samt en grupp Iranska kvinnor
Dessa kvinnor slås verkligen i motvind media får inte skriva om dom deras egna dödshotar dom
SVENSKORNA motarbetar dom med alla medel dom kan uppbringa.
2 personer gillade det här.

ghost22 12 minut sedan

Tack Mats Dagerlind!
En lång men mycket bra artikel.
"Att media inte spelar på människors rädsla utan i stället beskriver verkligheten som den ser ut"
Det har jag hoppas länge på.
Jag hoppas fortfarande.
5 personer gillade det här.

Ben_Hur 23 minut sedan

Persson och Olsson ni är en skam för kvinnosläktet.
7 personer gillade det här.

Stig Nordlander 23 minut sedan

Stackars kvinnor, som blåögt tror att de fiktiva företrädarna kämpar för att de ska få ett bättre liv. När ska de vakna och inse att det idag bara är Sverigedemokraterna som står på deras sida?
5 personer gillade det här.

iceqbe 24 minut sedan

Det största avgörande problemet är att vi inte får fråga. Får vi inte fråga får vi inte undersöka - ta fram underlag till statistik. Får vi inte undersöka får vi heller inte sammanställa, redovisa och analysera resultaten av undersökningarna. Då kan vi heller inte börja analysera och problematisera, se mönster och likheter och börja ta fram lösningar. Får vi inte ta fram lösningar växer problemet oss över huvudet.

Det är inte rasism att ställa frågan. Det är snarare rasism att INTE ställa frågan.
5 personer gillade det här.

2REP 26 minut sedan

Mats Dagerlind skriver onekligen bra, men hjälper det? Skriver han inte bara vad vi som ser verkligheten vet, de andra PK nyttiga har så stora skygglappar på sig och är så fanatiskt inställda på att SD är lika med nazister så de kommer inte att omvändas av Mats fagra ord? Missförstå mig inte men jag är tveksam till att "intellektuella" skrivningar hjälper i detta fall, det enda som hjälper är fakta och åter fakta att trycka upp i ansiktet på de vilsna själar som går på PK´s propaganda.
1 person gillade det här.

skvadron 26 minut sedan

Feministerna skyddar alltid utländska kvinnoskändare,men skuldbelägger alltid svenska och vita män.Naturligtvis känner de till att övefallsvåldtäkterna är ett resultat av massinvandringen,därför skall det döljas.De här feministerna är inget annat än aktörer för folkutbytet.
10 personer gillade det här.

chainmail 32 minut sedan

Det är skrämmande att se hur långt mångkulturalisterna är beredda att gå för att fortsätta sprida lögnen om massinvandringens och multikulturens förträfflighet. Här går man likt LO stick i stäv mot sina egna kärngruppers intressen - anmärkningsvärt och horribelt!
13 personer gillade det här.

YOTHI_TARZAN 32 minut sedan

Carina Ohlsson och Olga Persson från Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund är tok tanter som man inte kan göra någonting åt. Min uppfattning är att att antalet tok tanter i Sverige har ökat med 300 % de senaste 40 åren.
11 personer gillade det här.

Orregyllensnorre 42 minut sedan

Vad är skillnaden i att tillhöra PK-Klubben och en sekt eller att vara medlem i t.ex H.A ?
Du visar din lojalitet till 100% för att riskera obehag, tvivlen tar du med dig till sängen varje kväll...
Vilket hemskt liv att leva för alla som har det minsta uns av samvete !

12 personer gillade det här.

Florence_McBain 44 minut sedan

Mycket bra skrivet Mats!
11 personer gillade det här.

Daybreakex 44 minut sedan

Mats Dagerlind är dödspolare med verkligheten. Han har verkligen örnkoll på
hur det egentligen ser ut i omvärlden.
Han skriver inte om vad han hoppas eller tror, utan utgår osentimentalt och utan omsvep ifrån hur det faktiskt ser ut i samhället, här och nu.

Det är ur denna snustorra verklighet som Mats hämtar sin energi och låga.
Det är där varje ord får den lyster som bara sanningen kan ge.

Därför har det Mats skriver ingen påverkan på dem som egentligen borde påverkas, dem han häcklar och klär av in på bara kroppen.
I den mån de över huvud taget läser detta, så är det med slutna ögon.
Där finns ingen verklig vilja till omprövning.
Att försöka påverka dessa människor, är lika meningslöst som att diskutera religion
med Jehovas Vittnen eller läsa DN:s ledarsida för katten.

Allt detta vet förstås Mats Dagerlind, men han skriver för att han inte kan tiga.

På köpet får han en växande skara sanningssökande människor, som genom
honom får sina egna tankar och funderingar bekräftade flera gånger om.
Dessutom med ett språk som står i en klass för sig bland Sveriges politiska skribenter.

För mig är Mats Dagerlind fanbäraren i kampen för sanningen. Tack för det, Mats.19 personer gillade det här.

katarina broman Top 10 36 minut sedan som svar till Daybreakex

Att ha örnkoll på sakernas tillstånd med snustorr osentimentalitet är något som Dagerlind har gemensamt med många som skriver här och som röstar på SD. Skillnaden är att han är så otroligt mycket bättre på att uttrycka sig än vad vi är, och han är därför guld värd!!
13 personer gillade det här.

Florence_McBain 42 minut sedan som svar till Daybreakex

Håller med!
6 personer gillade det här.

stephan4444 44 minut sedan

Bra skrivet, som vanligt!
8 personer gillade det här.

rinkeby 46 minut sedan

Mats drämmer till med ännu en vass och bra krönika, jag tackar för god läsning.
Det blir annat ljud i skällan då någon nära anhörig till dom själva blir drabbad... Eliten bor i sina dyra villor/bostadsrätter där man lever med skygglappar... Feminister är ena fega stackare som vilka man kan fundera på om dom ens skulle ha rösträtt. Men som sagt,, "gärna mångkultur, bara den inte drabbar mig" är mottot för dagen...
5 personer gillade det här.

invandrare1957 48 minut sedan

Det är bara att inse att Ohlsson och Persson. Det är bara karriärister. Det handlar inte feminism eller våldtäkter. Det handlar om Ohlsson och Persson och deras karriär på svenskarnas och framför allt svenska tjejers liv. Dom är troligen riktiga egoister i klass med dom svenska politikerna. Dom ser ett liv framför sig i lyx med en invandrarstädare och trädgårdsmästare som är billiga. Sen dansar dom smågrodorna på midsommar på en exklusiv skärgårdsö utan en invandrare i sikte. Sen när barnen blir tillräckligt stora så skickar man dom till skolor i USA. Det är riktiga grisar och rasister egentligen som låter svenska folket och framför allt svenska tjejer betala alt med både liv o pengar.
11 personer gillade det här.

Peo50 51 minut sedan

Tack för den skarpsynta analysen, Mats Dagerlind.
I artikeln i AB sägs att i snitt 15 av av 18 våldtäkter sker inomhus. Det kan bara vara ett försök att ta focus från att det skedde 20 just överfalssvåldtäkter på några få dagar. Det är uppseendeväckande med så många men författarna vill tydligen skyla över och lämpa över focus på svenska män.
De här två som skrivit artikeln vet naturligtvis själva vad de ska undvika för situationer och umgänge för att inte råka illa ut och det borde de också upplysa svenska tjejer om om de hade nåt ansvar. Svenk media, politiker, organisationer med inflytande, alla sysslar idag med verklighetsförfalskning. Är det några som tror på dem längre? Svenska samhället klarar inte av det här med objektivitet och demokrati när moralen väl sätts på prov.

9 personer gillade det här.

LeoSpartacus 51 minut sedan

Sverige måste få en helt ny lagstiftning när det gäller asylinvandring och flyktingmottagning, strömmen av människor kommer att öka kraftigt - samtidigt som etniska svenskar som jobbat hela livet inte ska få någon pension enligt alliansen - de vill höja pensionsåldern till 75 år!! -En ålder då de flesta redan är döda och kremerade för länge sedan.
Detta med våldtäkter är ytterligare en fråga som bara kostar pengar för skattebetalarna, det är alltså personer födda utomlands somi huvudsak begår sexualbrotten - en människa som är så "sjuk" att han kan begå en överfallsvåldtäkt kan lika gärna mörda!! MEN FAKTUM ÄR: TOG INTE MIGRATIONSVERKET OCH SVENSKA STATEN HIT DEM SÅ SKULLE INTE VÅLDTÄKTERNA BEGÅS!!! Fanns inte dessa kriminella element i Sverige så hade vi inte detta problem! Följaktligen är det dags att ändra asylinvandrings och flyktingpolitiken och det NUUU!!!
SD borde driva detta hårt i valet 2014!
12 personer gillade det här.

tenore36 55 minut sedan

Våldtäkt är ett av terrorns mest effektiva metoder att bryta ned motståndet med. Är Sverige invaderat? Svar:Ja!
Vad kan göras för att bryta denna avskyvärda terror i vårt land? Hålla kä-t och låtsas som inget - är det kanske rätt metod?
Nej - låt alla offer och deras familjer få komma tills och ge sina synpunkter på denna vidriga importerade form av krigföring.
13 personer gillade det här.

eurozone 56 minut sedan

Idag heter de med ryggrad bl.a Per Gudmundsson, Mats Dagerlind med flera.
År 1933, hette Denne Torgny Segerstedt- se citat !

"
Partiväsendets avigsidor äro iögonfallande. Det småskurna, finurliga har stort utrymme. Små intressen, rädd undfallenhet för de minst omdömesgilla, fördomsfullhet, allt detta kan ibland göra sig brett inom parlamentarismen. Ingen går villigare med på alla dessa anklagelsers riktighet än den, som trots allt är oryggligt förvissad om att demokratin och parlamentarismen beteckna den enda framkomliga vägen. Friheten kan obestridligen missbrukas och blir missbrukad. Den innehåller emellertid just i sin egenskap av frihet botemedlen mot sin urartning. Den fria kritikrätten, offentligheten över vad som händer och sker och den rättskänsla som är tillfinnandes hos ett sunt folk, motverka förfallet. Man kan förtvivla om folkväldet endast om man förtvivlar om människorna själva.„— Demokrati och diktatur (1933)
6 personer gillade det här.

Calle 57 minut sedan

En mycket välskriven artikel som belyser det mesta av debatten. Jag önskar att dessa "fegisar" Ohlsson och Persson ämnar bemöta artikeln.
13 personer gillade det här.

indianen 59 minut sedan

Hade det inte varit för Avpixlat, hade jag aldrig läst Aftonbladet debatt. Det brukar bara finnas propaganda där.
Denna artikel var dock så enögd att man måste tro att den är en medveten provokation för att se om man får svar.
Kanske tänker sig Aftonbladet ta in en PI replik?
Fast eftersom det handlar om AB, så kommer nog repliken bli en artikel som är ännu mer PK. Ett inlägg från BRÅ kanske som vill förklara fenomenet med socioekonomiska faktorer?
8 personer gillade det här.

nissenorton 1 timme sedan

I bland så funderar jag om det sista fria valet var 2010. Detta med tanke på hur hårt makt eliten jobbar på att inskränka tanke och yttrandefrihet. Man protesterar högljutt om hur andra länder sköter sig, så som Vitryssland eller Burma, som exempel. Sedan beter man sig på samma sätt.
Man försöker på alla sätt att inskränka yttrandefriheten
Man sanktionerar våld mot oliktänkande.
Man indoktrinerar skolbarn/ungdomar.
Och svenskarna sover vidare, till en statlig röst som viskar , alt är lugnt, som om!
11 personer gillade det här.

Constricktor 1 timme sedan

Carina och Olga är "värdiga" representanter för 7-klöverns alltigenom oerhört fega kvinnoförbund.

Ingen av dessa fega kärringar oavsett vilket eländigt parti de tillhör har någon gång gått ut offentligt och tagit avstånd och fördömt dessa "Skäggs" våldtäkter,övergrepp och trakasserier mot sina svenska medsystrar som i många fall är barn.

Dessa kärringar är en skam för sitt eget kön.

Vill även tillägga att det finns "män" i ovan nämnda partier som passar bättre i kjol och knytblus än i kostym.

SD= kvinnors rätt till trygghet.
20 personer gillade det här.

gorander 1 timme sedan

Feministerna önskar sig kanske överraskningar i sänghalmen.
10 personer gillade det här.

Varfor60 1 timme sedan

I Norge vill man lära invandrare att inte begå våldtäkt.
http://www.an.no/nyheter/artic...
9 personer gillade det här.

SM811 1 timme sedan som svar till Varfor60

Enda åtgärden som är effektiv är livstidsutvisning. De skall veta att om en familjemedlem begår en våldtäkt blir hela familjen utvisad. Låter drastiskt men kommer att bli mycket effektivt. Det måste bli ett slut på dessa importvåldtäkter.
18 personer gillade det här.

Johan J 21 minut sedan som svar till SM811

Nej nej, vi måste hålla på det individuella ansvaret. Givetvis utvisning för våldtäktsmännen men oskyldiga släktingar skall inte drabbas. Det kan ju faktiskt hända att några av släktingarna vill lämna sin förmoderna bakgrund och bli integrerade och civliserade. Möjligen att en eller annan släkting kan åka ut ifall de gör sig skyldiga till skyddande av brottsling.
1 person gillade det här.

ddayperspective 1 timme sedan som svar till SM811

100% acklamation! Lyssnar nu på P1... Vilka nötter! Också Täppas - naturligtvis! Folk ringer och har inte en aning om islam och muslimer! Idag kryllar det av idioter i P1:s hela programtablå!
9 personer gillade det här.

jamesbonde 1 timme sedan

Undrar hur många våldtäkter Aftonbladet vållat indirekt genom sin PK - kampanj "Gilla olika"?
Borde inte Jan Helin och Aftonbladet ha en ny kampanj som lägger närmare sanningen för att värna våra kvinnor . . "Skyl dig eller skyll dig själv"

21 personer gillade det här.

prillan 1 timme sedan

....och när kommer förslaget att kvinnor ska ha rätt till någon sorts beväpning när de vistas utomhus? Som det är nu så skulle en kvinna som försvarar sig och skadar angriparen blir fälld och mannen/männen bli "offer".....
13 personer gillade det här.

SM811 1 timme sedan

Förtryckarreligionen har visat sitt rätta tryne. http://www.friatider.se/islami...
11 personer gillade det här.

mittmotto Top 10 1 timme sedan

Åter igen ett stort tack för en härlig och informativ artikel, saklig och vass som vanligt.

Sedan kan man ju fundera på alla dom våldtäkter som sker "under tak" och som enligt Ohlsson och Persson utförs av Svenska män i sanningens namn utförs av icke etniska svenskar som följt med en tjej hem?
Eller som utförts av icke etniska svenskar som brutit sig in hos ensamma kvinnor och sedan våldtagit dom, som den 87 åriga kvinnan som blev våldtagen i sitt hem, denna våldtäkt skedde ju i hennes hem.

Nej redovisa fakta som den verkligen är.
Var är alla feminister i denna debatt
14 personer gillade det här.

samheia 1 timme sedan

Vet inte vad som är värst att veta och tiga än att veta och inte göra något.

Men samtidgt ser man till våldtäkter både i hemmet och utanför så är invandrare från mellanöstern ekstremt överrepresentert i statistiken just gällandes % per innbyggare .

Detta brukar oftast bli talad bort med att det finns mörker tal och "alla" dom är från etniska vita Svenskar och det är bara på grund av att Svenska tjejer är rasistsiska som gör att dom anmäler männ med utländsk härkomst .
Men tiger som en duktig rasistisk flicka då det är en vit man som gör det samma........

Man mår dåligt av sån retorik
9 personer gillade det här.

PetterssonBendel 1 timme sedan

"Att media inte spelar på människors rädsla utan i stället beskriver verkligheten som den ser ut."

Håller med fullständigt... för vi menar väl samma sak? Att verkligen beskriva verkligheten som den ser ut, inte vitpixla, inte skriva att "svenska killar våldtog en norska i Turkiet".. etc...?
16 personer gillade det här.

hva410e 1 timme sedan

Dessa feminister?? Som vill skydda de som verkligen behandlar kvinnor illa!
Man kan undra om de har någon inre önskan ,vad avser dessa afrikanska och arabiska män??
8 personer gillade det här.

kultainen 1 timme sedan

Våldtäkten mot elvaåriga flickan i Husbybadet är ett gott exempel på hur det är ställt i Sverige.
Jag mailade med en av de utpekade svenska ungdomar , som stod utanför flyktinganläggningen i Solna och demonstrerade mot våldtäktsmän.
Medier pekade ut dem som ett gäng högerextrema. Han skrev att de är vanliga studerande och vill stötta dem, som har råkat ut för våld.
Polisen gick runt i området kring den fina herrgården, där dårarna gömde sig och frågade de nyfikna svenskar, vad de gör i området. Verkade som polisen också var på våldtäktsmännens sida. Man får alltså inte fritt röra sig och nyfiket se på, när demonstration mot våldtäktsmännen pågår.
Fy f-n vad media ljuger!
Högerextrema! Och även om det hade varit så, varför skyddar man våldtäktsmän???
20 personer gillade det här.

folkkultur 1 timme sedan

Mycket, mycket bra, Mats! Tackar.
16 personer gillade det här.

MarkSiporen 1 timme sedan

Man menar alltså på allvar att överfallsvåldtäkter inte ska omnämnas i media??

Ta bort dessa tokiga höns från sina uppdrag, de är livsfarliga för sina utsatta medsystrar!!
23 personer gillade det här.

MartinA 1 timme sedan

Jag vet inte om det är meningsfullt att bemöta de här kulturmarxisterna. Att fördöma dem kanske räcker.
16 personer gillade det här.

Virrepannan 1 timme sedan

Nyfiken på om det räknas som EN våldtäkt om tex 5 män våldför sig på en kvinna
Det BORDE räknas som 5 i statestiken
Hur räknas det?
osa
15 personer gillade det här.

katarina broman Top 10 1 timme sedan

Stollefeministerna fortsätter oförtrutet att skotta ner sig i backen. Vad är målet med deras olika knaskampanjer? Att bli allmänt hatade och avskydda av folk som fortfarande har en och annan hjärncell kvar? I så fall varför? Eller är förklaringen så enkel som att de faktiskt är lika korkade och hysteriskt fanatiska som de beter sig och ser ut?
17 personer gillade det här.

nitohu 1 timme sedan

Givetvis så borde våldtäkter i hemmet uppmärksammas också.Det är en kategori som ofta glöms bort.Och då tänker jag inte i första hand på dom svenska män som begår dessa övergrepp.Dom är ju förstås ett problem i sig.Men även i det här fallet så är det förstås i första hand MENA män det handlar om.

Hur många kvinnor är det inte från dessa länder som både självmant och under tvång hamnat i äktenskap där dom sedan "frivilligt" blir våldtagna för resten av livet.Här kan vi verkligen prata om en systematisk våldtäktskultur där kvinnorna har ett ofta livslångt lidande i det tysta.Här har vi förmodligen också ett väldigt stort mörkertal.Eftersom kvinnorna i dessa förhållanden "finner" sig i situationen mer än vad svenska kvinnor skulle göra och p.g.a kulturella skäl även uppfattar det hela som något normalt.Jag är fullständigt övertygad om att vi har en överrepresentation av MENA män även för våldtäkter i hemmet.Kanske t.o.m större än för överfallsvåldtäkter. Eftersom detta beteende uppfattas som något vedertaget och "som hör till" i dessa kulturer.Och därför inom deras sfär, inte räknas som våldtäkter i egentlig mening.

När vi läser om hedersmord och liknande så är det bara toppen på ett isberg.Under ytan döljer sig mängder av kvinnor som inte bara är tvingade att gå med på frivilligt sex varje dag. Utan också lever under både ett enormt förtryck och press från omgivningen att hålla ihop förhållandet.Och därmed har små möjligheter att ta sig ur sin situation.

Kvinnor som Ohlsson och Persson som inte vill ta ta tag i och synliggöra detta problem.Utan istället förnekar att det existerar.Är alltså även i detta fall medskyldiga till att detta får fortgå.
17 personer gillade det här.

Rebeckass 1 timme sedan

De svenska feministernas måltavla är den etniskt svenske mannen.
Så har det alltid varit.
Vad övriga män gör har man ingen ryggrad nog att bry sig om.

23 personer gillade det här.

Tant_Stina 1 timme sedan

Utmärkt Mats Dagerlind! Det borde vara brottsligt, att som Ohlsson och Persson och andra feminister som går helt i Reinfeldts (och Waberis) ledband, att censurera och tiga ihjäl det höga antalet överfalls- och gruppvåldtäkter av kvinnor.

Vad kan då vi andra som inte är vänsterfeminster, göra? Som jag ser det är det angeläget att tala om problemet, så fort man får möjlighet och oavsett var man befinner sig, i familjen, på arbetsplatsen, fest osv.

Egentligen är jag motståndare till att exkludera män från viktiga mänskliga frågor som våldtäkter men kanske vi kvinnor som läser härinne ska bilda gemensam front gentemot feministmaffian och organisera oss i, tex: "Kvinnor som Avpixlar", eller något annat...?

Framför allt gäller det att 2014 rösta på SD. Och om alla SDsympatisörer/väljare "värvar" en SDsympatisör ytterligare är mycket vunnet.
19 personer gillade det här.

Hans Blücher 1 timme sedan

Drygt 30 minuter efter publiceringen igår av raderna nedan tog Aftonbladet bort kommentarer och möjligheten till att kommentara den aktuella artikeln. På marginalen kanske det var droppen som fick det att rinna över bland mycket annan svidande förankrat i den svenska verkligheten, blandat då med ren aningslöshet, svammel och "nu så skall vi vara snälla". Det var i vart fall den sista kommentaren innan "mörkläggning".

"Förväntad och väl tillrättalagd debattartikel. Men visst är våldtäkter
oavsett, ett mycket obehagligt och helt oacceptabelt inslag i svensk
vardag. Fenomenet är tyvärr också gammalt men skjutit rejäl fart vilket
kan härledas till de inflyttade våldtäktsmännen. Det är
bara att konstatera att det bottnar i en osund och efterbliven syn på
kvinnan och respekten för henne såsom medmänniska och med egen
suveränitet. Dansk media rapporterade i förra veckan - Det er vildt
bekymrende, at indvandrere og flygtninge er så overrepræsenteret blandt
de dømte for voldtægt i forhold til folk med dansk baggrund. Säger
Socialistisk Folkepartis Karina Lorentzen, även ordförande för
Folketingets Retsutvalg. Det vet vi alla att sådan rättframhet och
rapportering är omöjligt i Sverige. Därför är inte heller debattinlägget
förvånande såväl som en del av kommentarerna här"

Mats Dagerlind talar/skriver så väl för sig själv, men för att ändå ge uttryck för något. En riktig skärpt, intellektuell och verklighetsförankrad skarprättare. Tur att han inte är på andra "sidan" då hade det blivit svårt.

Förresten så var det en kommentar här på Avpixlat som uppmärksammade mig och väckte mitt intresse för debattartikeln under gårdagen. Värdet av att vi kommunicerar, förgrenar och sprider information kan inte nog understrykas.
34 personer gillade det här.

arch_a 1 timme sedan

Bra tanke att skolan ska stå för normbyggandet. Särskilt med tanke på hur man ser på kvinnor i vissa kulturer. Och att det nästan enbart är kvinnor som undervisar i låg/mellanstadiet. Ser någon konflikten där?
12 personer gillade det här.

arch_a 1 timme sedan

Att tiga ihjäl ett problem har aldrig fungerat.
13 personer gillade det här.

loofon 1 timme sedan

Sannolikt har Ohlsson/Persson av olika anledningar aldrig löpt någon risk att bli våldtagna och kan därför bara gissa sig till hur det känns för en tjej ...
Eventuellt är deras gissningar också fel pga för många sexuella fantasier ....
12 personer gillade det här.

Mattias Stanton 2 timme sedan

Den sista punkt 4 är ju rätt komiskt av dem.

Det är ju precis exakt tvärtemot vad de egentligen vill.
12 personer gillade det här.

fortfarande_hoppfull 2 timme sedan

Båten sjunker men de som bestämmer beordrar alla att sitta still i båten. De som opponerar sig bestraffas, detta är Sverige idag!
32 personer gillade det här.

folkkultur 1 timme sedan som svar till fortfarande_hoppfull

De som opponerar sig får gå på plankan!
3 personer gillade det här.

ddayperspective 2 timme sedan

Också ruskigt är att media, politikers förnekelser och bortfiltreringar av verkligheten gör att VERKLIG RASISM växer! Är själv inte opåverkbar. Förnuftsmässigt inser jag att alla muslimer inte är kriminella och våldsamma, men känner också att just dessa människor är så problematiska i flera avseenden, att bäst vore att slippa alla.... Innan en öppen svensk Jihad startar, innan nästa självmordsbombare kliver fram ur anonymiteten och sprängs i bitar tillsammans med en massa oskyldiga.
29 personer gillade det här.

Mariah_Magdalena 2 timme sedan

Bra skrivet!
Man skulle ju kunna tro att även den dummaste inser att Mats har 100 % rätt, men tyvärr är det så att dessa vänsterkvinnor aldrig kommer att lämna sina snedvridna ideer om så sanningen står i eldskrift.
De är alldeles för upptagna med att polera på kvinnohatarnas gloria, utan att förmå inse att de själv ingår som en del i dessa mäns hatobjekt.
32 personer gillade det här.

svennejavisst 2 timme sedan

Intressant..har polletten trillat ner hos vissa politiker ...

http://www.dn.se/debatt/kultur...
9 personer gillade det här.

Gere 1 timme sedan som svar till svennejavisst

Ja, Rojas är vettig (oftast), men artikeln har sju år på nacken, och han är inte riksdagsman (fp) längre.
5 personer gillade det här.

FranzJosefStrauss 2 timme sedan

RÄTTELSE: Du skriver tre punkter Mats, det var fyra.
2 personer gillade det här.

Wakei_Seijaku 2 timme sedan

Dessa kulturmarxister slutar aldrig att förvåna.

Bra text som vanligt!
11 personer gillade det här.

General_Pershing 2 timme sedan

"Ett uthålligt arbete med sex- och samlevnadsundervisning i skolan."

Vad spelar det för roll när musselmanerna struntar i att gå på dessa lektioner med hänvisning till religionen?
25 personer gillade det här.

Dannie_X Top 10 2 timme sedan

Bra som vanligt Mats, intressant att de äkta kvinnorätts-förkämparna återfinns på avpixlat.

De finns en annan aspekt på problematiken också. I en relation är GM känd och kan anmälas.
Vid en brutal överfallsvåldtäkt är inte GM bara okänd, utan även dennes sexualsmittohistorik.

De är så här lågnivåintensiva krig kan starta.
14 personer gillade det här.

Ann-katrin Sahlqvist 2 timme sedan

Man skall väl inte invagga kvinnor att dom kan gå säkra när faran alltid finns där ute o när statistik är framtagen att det går en våldtäktsvåg över sverige, man blir ju antastad överallt vart man är med förslag om träffar o dom vill besöka en, så dessa våldsmän begår även våldtäkt i hemmen hos kvinnan som är så dum o tar hem dom, o dom är säkert mörklagda för att kvinnan medvetet tagit med honom hem. Man borde varna ännu mer som att akta dig för mörka män
14 personer gillade det här.

AlphaCentauri 2 timme sedan

"...Att felinformerade unga tjejer blir våldtagna är uppenbarligen ett rimligt pris att betala för att Ohlsson och Persson & Co ska få kokettera med sin tolerans och antirasism."

^ det här
6 personer gillade det här.

ddayperspective 2 timme sedan

En annan sak... I socialdemokratiska kommuner eller de med vänstermajoritet genom S, V och MP hur många hjärntvättade anställda och chefer finns kvar i myndighetsverksamheterna i kommunerna, både helkommunala och statliga? Efter ett helt kommunalt arbetsliv i en sådan kommun, månad efter månad bombarderad med bilder av en tillrättalagd verklighet, anpassat språkbruk, nedtyngd av svåra arbetsuppgifter, mitt i livet som huvudförsörjare i en flerbarnsfamilj dröjde uppvaknandet till dess att jag frånskild också blev långtidssjuk med flera allvarliga fysiska diagnoser... Först då fick jag tid att tänka, att se mig omkring på nätet och väckas från den slummer som bakgrunden förorsakade...

Ni som finns kvar i offentlig förvaltning, som redan ser, men inte vågar, jag lider med er och skänker er en tanke.
De som ännu inte ser, inte vill förstå därför att ni är så hårt indoktrinerade, beklagar jag men hoppas att ni kommer till sans i god tid före valet 2014 och med den harm som ÄR befogad för att ha grundlurats, vi äntligen kan förenas i det goda valet av *Sverige och *Demokrati, SD, Sverigedemokraterna! Vill vi våra barn och barnbarn väl och vill återupprätta rykte och säkerhet för Sverige finns bara socialkonservativa Sverigedemokraterna att rösta på. Sista chansen 2014! Tänk på det!
13 personer gillade det här.

Bajen666 2 timme sedan

Bra Mats....synd bara att "Batikhäxorna" tyvärr inte har förmågan att ta åt sig fakta och vara sakliga..!

Nää det är viktigare att hålla koll på mig som Etnisk Svensk så att jag inte vill/ska/känner för våldta min käraste i sovrummet(Egentligen är det tvärtom)....man baxnar...!

SD 2014.
14 personer gillade det här.

ddayperspective 2 timme sedan

Desinformationen, filtreringarna, lögnerna i svensk media, från politiska partier och andra organisationer är så omfattande att det numer måste identifieras ha en farligt samhällsomstörtande effekt. Det är bra att viss media ögonblicksvis gläntar lite av den verklighet som råder, men sanningarna borde komma ögonblickligen för att säkert kunna mota tillbaks de lögnaktiga, allvarligt menade försöken till att störta Sverige i fördärvet. I det sammanhanget har TT en given plats i debatten!

VAD GÖR TT ÅT EGNA ENORMA MISSTAG? NÄR TRÖTTNAR MEDIACHEFER? FOLKET?
Här tar de betalt av svensk media för nyhetsflashar som är hårt vinklade, fullständigt desinformativa, filtrerade minutiöst för att tillgodose politisk korrekthet för att svensk media ska slippa göra misstag som skulle göra att folket i Sverige blev upplysta om hur det i verkligheten förhåller sig i landet som är på väg att försvinna som nation, som svenska folket, som rättsstat, som demokrati!

Är de aldrig ängsliga för de affärsmässiga konsekvenserna, det land som de lämnar efter sig? Borde inte en "organisationsöversyn" ske prompt? Där både chefers och medarbetares lämplighet funderas över eftersom de UPPFATTAS som genompolitiserade åt det vänsterextrema hållet på samma vis som Expo?

13 personer gillade det här.

GrinigGammalGubbe 3 timme sedan

Dessa kvinnor vill säkert väl, men att kräva censur är helt horriblelt! Deeras lösning är "more of the same", lösningen är att man inför 50 års fängelse med kemisk kastering samt om hen råkar vara av utländsk nationalitet, LIVSTIDS utvisning(finns tydligen tidsbegränsade såna, trodde jag inte!). En stark och ryslig signal som alla förstår. Eller så kan man som artikelförfattarna skriver göra "more of the same", och det har ju funkat bra hittills...


– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: