måndag 1 oktober 2012

Känsloladdat i Kyrkomötet: Uppmaning till bojkott av Israel | Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv

Känsloladdat i Kyrkomötet: Uppmaning till bojkott av Israel | Världen idag - världen ur ett kristet perspektiv: Kyrkomötets ekumenikutskott beslutade att uppmana kyrkostyrelsen att ”kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza”. Foto: Lennart Sacrédeus
Känsloladdat i Kyrkomötet:
Uppmaning till bojkott av Israel

Kyrkomötets ekumenik­utskott uppmanar kyrko­styrelsen i Svenska kyrkan att "fortsätta sina ansträngningar att kräva ett slut på den israeliska ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza".

Ekumenikutskottet begär också att kyrkostyrelsen, vilken kan ses som Svenska kyrkans egen regering, rekommenderar församlingarna runtom i landet "att avbryta investeringar, införa sanktioner och bojkotta företag och produkter från de israeliska bosättningarna på de ockuperade palestinska områdena, Västbanken och Östra Jerusalem".
Dessa krav i en motion från Anders Nihlgård från Lunds stift, ledamot av kyrkomötet för nomineringsgruppen ÖKA, En öppen kyrka – en kyrka för alla, ställer sig en bred majoritet i kyrkomötets ekumenikutskott bakom.

Margit Borgström från Uppsala, ledamot i utskottet för Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, var den ende som reserverade sig mot beslutet att Svenska kyrkan ska uppmana till sanktioner och bojkott av israeliska företag.
Hon har svårt att dölja sin besvikelse över att tvingas stå ensam, efter att samtliga företrädare i ekumenikutskottet för Social­demokraterna, Mode­rat­erna, Center­partiet, Parti­politiskt obundna i Sven­ska kyrkan, POSK, och Öppen kyrka, ÖKA, stött motionen. Här, liksom i övriga kyrkomötesutskott, saknar nomineringsgruppen Frimodig kyrka ordinarie ledamot.
"Kyrkomötet har vare sig befogenhet eller kompetens att ägna sig åt utrikespolitik på detta sätt", framhåller Margit Borgström i sin reservation.

Hon anser också att ekumenikutskottet, i vilket även biskoparna Hans-Erik Nordin i Strängnäs och Martin Modéus i Linköping ingår, bortser ifrån "komplexiteten" i Mellanösternfrågan och Israels rätt att få leva med trygga och erkända gränser och bli accepterad som statsbildning av sina fientligt inställda arabiska grannländer. KR-ledamoten anser dessutom att kristna har ett särskilt ansvar gentemot det judiska folket i ljuset av förföljelser i historien.
I ekumenikutskottets bifall till Anders Nihlgårds förslag ingår även ett stöd till motioner med likartad inriktning från centerpartisterna Daniel Tisell, Göteborgs stift, och Inga Alm, Uppsala stift.

Däremot avslår samma utskott motioner från Marga­reta Viklund, Stock­holms stift, och Lennart Sacré­deus, Västerås, stift, båda från nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan, KR, om ökat engagemang och större solidaritet ute i församlingslivet och på riks­kyrklig nivå till stöd för förföljda medkristna i världen.

Enligt Margareta Vik­lund borde Svenska kyrkan bjuda in till en internationell konferens med kyrkor och samfund över hela jorden "för att belysa den svåra situationen för de människor i världen som förföljs för sin kristna tro och visa på möjligheter och vägar att stödja dem och för att väcka omvärldens internationella organs uppmärksamhet på deras situation".

– skickat med Google Verktygsfält

Inga kommentarer: