måndag 18 november 2013

Förre M ledaren Bo Lundgren sänker Reinfeldt?

Efter att inte ha sabbat en moderat valkampanj på över tio år kan inte Bo Lundgren hålla sig längre

Bo Lundgren. Foto: Holger Motzkau
2002 var Bo Lund­gren par­ti­le­da­re för Mo­de­ra­ter­na. Det var ett ka­ta­strofval för hans parti. Att ut­lo­va skat­te­sänk­ning­ar för 130 mil­jar­der och sedan för­kla­ra fi­nan­sie­ring­en med ”dy­na­mis­ka ef­fek­ter” var ingen val­vin­na­re. Fak­tum är att det blev en brak­för­lust: Mo­de­ra­ter­na fick 15 pro­cent.
Sedan för­svann Bo Lund­gren till Riks­gäl­den, och ingen hörde så myc­ket av honom. Tills i år.
I ok­to­ber i år, när Fred­rik Re­in­feldt och hans re­ge­ring till slut in­sett att folk inte var in­tres­se­ra­de av yt­ter­li­ga­re skat­te­sänk­ning­ar och gjor­de sitt yt­ters­ta för att inte prata om dem, dök Bo Lund­gren upp igen. Gla­de­li­gen ba­su­ne­ra­de han ut att Re­in­feldt nu hade ge­nom­fört hans skat­te­sänk­ning­ar. Och att det inte fanns någon stör­re skill­nad på de nya och de gamla Mo­de­ra­ter­na, för­u­tom att han själv var ärlig med hur myc­ket han ville sänka skat­ter­na.
Hö­gern gjor­de sitt yt­ters­ta för att tiga ihjäl in­ter­vjun.
Nu har det gått en månad, och Bo Lund­gren är till­ba­ka ännu en gång. Nu på mor­go­nen gjor­de han det något ovän­ta­de ut­spe­let att ”Re­in­feldt be­hö­ver hjälp av Löfven”. Inte tvärtom. Re­in­feldt be­hö­ver Löfven, och borde ge­nast in­le­da ett sam­ar­be­te med honom.
Det är inte utan att man bör­jar för­stå var­för Mo­de­ra­ter­na så enormt gärna ville bli av med honom då det begav sig. Den här sor­tens drag­hjälp be­hö­ver man inte i en val­rö­rel­se.

Inga kommentarer: