tisdag 5 mars 2013

Brev till RLF

Brev till LRF-are

Till
LRF-ansvariga

Ang. ställningstagandet mot Sverigedemokraterna

Med detta brev vill jag framföra kritik mot LRF:s ställningstagande mot SD.

Till det positiva hör att LRF gör sig besvär att motivera sitt ställningstagande och att LRF-ansvariga kan nås för synpunkter.

Jag som skriver är idag partilös och utan bindningar till SD, politiskt har jag varit aktiv alltsedan 60-talet. Jag kunde fram till slutet av 80-talet själv räkna mig till de politiskt korrekta, men började tänka om då jag märkte att min karta inte stämde med verkligheten (min definition av begreppet ”politiskt korrekt”: att ducka för den del av verkligheten som kan upplevas ”obehaglig”).

Nu som tidigare ser jag mig själv som demokrat och vill medverka till en fredlig samhällsutveckling.

Som jag uppfattar det är det så också ni LRF-are ser er själva. Då har vi en viktig gemensam utgångspunkt!

Allmänt rymmer en demokratisk hållning ett antal moment:

1. Sanningssökande:
- respekt för relevanta fakta.
- hålla isär fakta och värderingar.

2. Respekt för meningsmotståndare:
- beredskap att lyssna och försöka förstå rätt
- fokusering på en motståndares starkaste argument

3. Konstruktiv ansats:
- sökande efter gemensamma utgångspunkter
- klargörande av på vilka punkter man skiljer sig
- försök till förståelse av varför en motståndare tänker annorlunda.

4.  Avståndstagande från både förtal, hot och våld.

Efter denna inledning, över till LRF:s SD-ställningstagande, motiveringarna kring detta och mina kommentarer.

logo1
Citat 1

”LRFs grundläggande värderingar … vi väljer dem som vi kan ha en konstruktiv debatt med, som inte skadar vår trovärdighet och som delar vår människosyn – att alla människor har samma värde.”

”Sverigedemokraternas budskap är oförenligt med de värden som präglar LRF. Det handlar om en samlad bedömning av politik, handling och historia.”

”LRFs beslut att inte bjuda in Sverigedemokraterna grundar sig på ett helhetsperspektiv. Vi har inte bara ställt oss frågan vilken jordbrukspolitik vi vill ha, utan också vilket samhälle vi vill leva i.”

Kommentar:
Också SD gör förmodligen anspråk på att anlägga ett ”helhetsperspektiv” – där en ”generös” hantering av varje enskild utlännings önskan om att få stanna i Sverige får långsiktiga konsekvenser för det svenska samhället som helhet, av negativ karaktär.

Hur har LRF kommit fram till att SD inte ansluter sig till principen om ”alla människors lika värde”? Om jag inte hört helt fel vid TV-framträdanden av Jimmie Åkesson så har han i denna fråga varit både tydlig och konsekvent.

• Grundsynen att alla människor har ett värde kan dock inte behöva betyda att vi släpper invandringen fri.

• Inte heller kan den betyda nyanlända invandrare ska få mer i bidrag än vad många svenskar får, efter ett långt liv. Dvs som det nu är.

• Det kan inte betyda att stat och kommuner slipper ställa olika utgiftssatsningar mot varandra – budgetar måste ju gå ihop.

• Till sist behöver det inte betyda att alla kulturer har samma värde. ”Hederskulturer” är sämre än kulturer av jämställdhet. Kvinnoförtryck rimmar inte med vår svenska värdegrund.

Citat 2

”Vi vill … tar tillvara den stora potential alla människor i vårt samhälle faktiskt bär på och inte utestänger, polariserar och ställer grupper av människor emot varandra.”

Kommentar:
Det är sant att självförsörjningsgraden skiljer sig mellan svenskar och invandrare. Den skiljer sig också markant mellan olika invandrargrupper. Särskilt låg har den visat sig vara bland somalier.

Beror detta på tillkortakommanden hos det svenska samhället? Beror det rentav på en aktiv diskriminering?  Det är en bild som våra massmedia förmedlat, men den bilden är falsk.

• Den verkliga förklaringen ligger främst i en icke-överensstämmelse mellan individernas yrkeskunskaper och efterfrågan på arbetsmarknaden i Sverige.

• Det kan också bero på bristande motivation, där stora barnfamiljer kan få mer i bidrag än i lön på låglönejobb.

Detta är inte ett problem som SD kan hållas ansvarigt för – snarare tvärtom! SD har mer än något annat parti varnat för dessa – förutsebara – konsekvenser av den förda invandringspolitiken.

Citat 3

”Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti som skapar gemenskap genom att först peka ut vilka som inte får vara med.”

Kommentar:
Tar LRF med denna formulering avstånd från principen att invandringen till Sverige ska vara reglerad?

”Främlingsfientlig” är f.ö. ett tillmäle som bör utmönstras ur den svenska debatten. Den som ändå använder det måste kunna precisera vilken innebörd som ges begreppet. Kan LRF det?

Citat 4

”De har inte gjort sig fria från sin historia. Företrädare och anhängare till partiet visar fortfarande…”

Kommentar:
Förvisso har svenska massmedia förmedlat en starkt negativ bild av Sverigedemokraternas historia, men hur mycket substans finns i denna bild? Det kunde förtjäna en närmare kontroll!

Vad, helt konkret, finns att lägga det tidiga SD till last?

Citat 5

”De … använder allt annat än demokratiska påverkansmetoder.”

Kommentar:
Här vänder ju LRF fullständigt upp-och-ned på verkligheten!

Listan på grova övergrepp mot SD och enskilda sverigedemokrater kan göras hur lång som helst, medan inte ett enda exempel kan anföras, där SD som parti begått motsvarande övergrepp mot andra.

Om detta är vårt etablissemang i själva verket medvetet, då man – som Peter Wolodarski och Fredrik Reinfeldt – hävdar att SD:are söker en martyrroll, älskar att bli utsatta för övergrepp.

Ett exempel från 1997 var överfallet på fyra SD:are på väg hem från ett torgmöte i Stockholm. De slogs blodiga av ett 30-tal angripare med tillhyggen. ”Bråk uppstod” blev rubriken på DN:s notis.

jl
Denna bild visar Joakim Larsson veckan efter överfallet, iförd samma kläder som då.

Det senaste i serien av SD-överfall skedde häromkvällen och gäller Ulf Prytz, SD-ordförande i Ängelholm. När det ringde på dörren hemma hos honom och han öppnade stod där en man som mot honom utdelade ett kraftigt knytnävsslag.

prytz
Citat 6

”Vi gör inte skillnad mellan folk och folk.”

Kommentar:
I någon bemärkelse kan just detta vara nödvändigt, om vi vill påverka utvecklingen för att få leva i ett bättre samhälle.

Vi måste se till konsekvenserna av den ena eller andra typen av invandring. BRÅ-undersökningar både 1996 och 2005 visar att vissa etniska grupper har en särskilt hög överrepresentation i våldsbrottslighet.

Citat 7

”Sverigedemokraterna skiljer sig från andra riksdagspartier genom att deras politik och förslag ständigt har sin udd riktad mot invandring och invandrare.”

Kommentar:
Det är ett faktum att den förda invandringspolitiken får återverkningar på en rad olika politikområden, som bostäder och skola, äldreomsorg och fysisk trygghet, mm. Även invandrare som är i Sverige för att stanna har intresse av en klok invandringspolitik.

logo2

I sitt SD-dokument har LRF även en avdelning ”Frågor och svar”. Det ger ytterligare några citat:

FoS-citat 1

”Vissa av SD:s sympatisörer har satt i system att aktivt motarbeta demokratins grundprincip om yttrandefrihet till exempel genom sitt agerande på nätet. Att skrämma meningsmotståndare till tystnad hör inte hemma i en demokrati.”

Kommentar:
Detta är återigen en mediabild, men hur väl stämmer den med verkligheten? Bland konstaterade näthatare finns en socialdemokrat, dock ingen SD-medlem.

ÖVERENS kan vi vara om att det inte hör hemma i en demokrati att skrämma meningsmotståndare till tystnad.

SD-ledningen har gjort vad vi kan begära, nämligen tagit avstånd från näthat. Här finns samtidigt en annan aspekt, om orsaker – för att tala ”helhetssyn”. Om ”ett vrål av maktlöshet skrev en debattör.

FoS-citat 2

”Det spelar ingen roll vad som står i en värdegrund eller partiprogram, om man inte lever upp till det i vardagen….
…krävs det tolerans och respekt människor emellan.”

Kommentar:
Sant! Inte stänga ute…

FoS-citat 3

”…LRFs grundläggande värderingar, att …vi har en helt annan uppfattning än SD när det till exempel gäller synen på svenskhet…”

Kommentar:
Så vad är LRF:s syn på svenskhet? Är utlänningar som befinner sig illegalt i Sverige att betrakta som svenskar?

FoS-citat 4

”Om vi ska kunna samarbeta med SD, så måste de ändra sig när det gäller synen på olika människors lika värde.”

Kommentar:
Hur skulle en sådan ändring behöva manifestera sig konkret? Räcker det om Jimmie Åkesson än en gång försäkrar att han ansluter sig till principen om alla människors lika värde?

Måste denna princip innefatta att varje människa på jorden har rätt att bosätta sig i Sverige och kan bli försörjd av svenska skattemedel?

FoS-citat 5

”SD bygger gemenskap genom att först peka ut vilka som inte får vara med. De gör skillnad på folk och folk, vilket blir tydligt när man läser deras principprogram, där de till exempel delar in svenskar i olika grupper beroende på om de anses vara ‘infödda svenskar’ eller inte. Vem vill flytta till ett samhälle på landet där det görs skillnad på folk och folk?”

Kommentar:
När svenska föräldrar och elever ska välja skola vill de veta vilka skolor som är invandrartäta, då detta påverkar undervisningssituationen.

Motsvarande gäller val av bostadsort, där inte minst journalister visat en medvetenhet i sina egna val.

FoS-citat 6

”De har också skrivningar i sitt principprogram som tydligt visar hur de definierar vad en infödd svensk är och de som inte räknas som infödda svenskar.”

Kommentar:
I alla tider och över hela världen – även SD förutan – har människor fungerat så att främlingar mötts med viss misstro eller avvaktan. De har blivit accepterade först efter att ha visat vad de går för.  Detta fick t ex svenska migranter till USA en gång erfara.

FoS-citat 7

”Den största skillnaden mellan Sverigedemokraterna och andra riksdagspartier är att deras politik och förslag utan undantag grundar sig på att ‘allting är invandrarnas fel’ och lösningen är alltid mindre invandring och färre invandrare.”

Kommentar:
Den förda invandringspolitiken är inte ”invandrarnas fel”. Den är ”svenskarnas fel”.

Politiken har beslutats av svenska makthavare och drivits fram av opinionsbildare i Sverige. Dit hör både Centerpartiet och LRF.

duo

Inga kommentarer: